Ktl-icon-tai-lieu

bài tập trắc nghiệm nhóm halogen

Được đăng lên bởi ptkthao-94-2014
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 503 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyển chọn các câu hỏi trắc nghiệm - nhóm halogen

Tuyển chọn các câu hỏi trắc
nghiệm - nhóm halogen
Bởi:
Thành Lê
TuyểnchọncáccâuhỏitrắcnghiệmHóaHọcNhómHalogen

NHÓM HALOGEN
A. Câu hỏi lý thuyết
Câu1:Đặc điểm nào dưới đây không phải là ñặc ñiểm chung của các nguyên tố halogen
(F, Cl, Br, I)?
A. Nguyên tử chỉ có khả năng thu thêm 1e
B. Tạo ra hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực với hidro
C. Có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất
D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron
Câu2:Đặc điểm nào dưới đây là ñặc ñiểm chung của các đơnchất halogen (F2, Cl2, Br2,
I2)? A. Ở điều kiện thường là chất khí
B. Có tính oxi hóa mạnh
C. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử
D. Tác dụng mạnh với nước
Câu3:Các nguyên tử nhóm halogen đều có số electron lớp ngoài cùng là: A. 4
B. 5
C. 6

1/30

Tuyển chọn các câu hỏi trắc nghiệm - nhóm halogen

D. 7
Câu4:Các nguyên tố nhóm halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng là: A. ns2np3
B. ns2np4
C. ns2np5
D. ns2np6
Câu5:Nhận xét nào sau đây về liên kết trong phân tử các halogen là không chính xác?
A. liên kết cộng hóa trị
B. liên kết phân cực
C. liên kết đơn
D. tạo thành bằng sự dùng chung 1 ñôi electron
Câu6:Tính chất hóa học cơ bản của các halogen là:
A. tính nhường electron
B. tính oxi hóa mạnh
C. tính khử
D. cả tính oxi hóa và tính khử
Câu7:Theo chiều từ F → Cl → Br → I, bán kính nguyên tử:
A. tăng dần
B. giảm dần
C. không nổi
D. không có quy luật chung
Câu8:Theo chiều từ F → Cl → Br → I, nhiệt độ nóng chảy của các đơnchất: A. giảm
dần
B. tăng dần

2/30

Tuyển chọn các câu hỏi trắc nghiệm - nhóm halogen

C. không nổi
D. không có quy luật chung
Câu9:Theo chiều từ F → Cl → Br → I, nhiệt độ sôi của các đơnchất: A. không nổi
B. tăng dần
C. giảm dần
D. không có quy luật chung
Câu10:Theo chiều từ F → Cl → Br → I, màu sắc của các đơnchất: A. không nổi
B. nhạt dần
C. ñậm dần
D. không có quy luật chung
Câu11:Theo chiều từ F → Cl → Br → I, giá trị độ âm ñiện của các đơnchất: A. không
nổi
B. tăng dần
C. giảm dần
D. không có quy luật chung
Câu12:Nhận xét nào sau đây không đúng
A. F chỉ có số oxi hóa -1
B. F chỉ có số oxi hóa -1 trong hợp chất
C. F có số oxi hóa 0 và -1
D. F không có số oxi hóa dương
Câu13:Trong nhóm halogen, tính oxi hóa thay nổitheo thứ tự:
A. F > Cl > I > Br
B. F > Cl > Br > I C. F < Cl < Br < I

3/30

Tuyển chọn các câu hỏi trắc nghiệm - nhóm halogen

D. F < Cl < I < Br
Câu 14:Trong nhóm halogen, tính khử thay nổitheo thứ tự:
A. F > Cl > I > Br
B. F > Cl > Br > I
C. F < Cl < Br < I
D. F < Cl < I < Br
Câu15:Nhận...
Tuyển chọn các câu hỏi trắc
nghiệm - nhóm halogen
Bởi:
Thành Lê
TuyểnchncáccâuhitrcnghimHóaHcNhómHalogen
NHÓM HALOGEN
A. Câu hỏi lý thuyết
Câu1:Đặc điểm nào dưới đây không phải là ñặc ñiểm chung của các nguyên tố halogen
(F, Cl, Br, I)?
A. Nguyên tử chỉ có khả năng thu thêm 1e
B. Tạo ra hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực với hidro
C. Có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất
D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron
Câu2:Đặc điểm nào dưới đây ñặc ñiểm chung của các đơnchất halogen (F2, Cl2, Br2,
I2)? A. Ở điều kiện thường là chất khí
B. Có tính oxi hóa mạnh
C. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử
D. Tác dụng mạnh với nước
Câu3:Các nguyên tử nhóm halogen đều có số electron lớp ngoài cùng là: A. 4
B. 5
C. 6
Tuyển chọn các câu hỏi trắc nghiệm - nhóm halogen
1/30
bài tập trắc nghiệm nhóm halogen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập trắc nghiệm nhóm halogen - Người đăng: ptkthao-94-2014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
bài tập trắc nghiệm nhóm halogen 9 10 889