Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập trằc nghiệm vật lý hạt nhân

Được đăng lên bởi Thiên Thạch
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRUNG TÂM THẦY HOÀNG-CÔ NHƯ
 Luyện thi đại học khối A, A1.
Dạy nhóm chất lượng cao toán, lý, hóa, tiếng anh lớp
10, 11, 12.
§T: 0974222456
Fb: 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng? Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ
A. các hạt prôtôn và các hạt êlectrôn.
B. các hạt nơtrôn và các hạt êlectrôn.
C. các hạt nuclôn.
D. các hạt prôtôn, nơtrôn và êlectrôn.
Câu 2. Hạt nhân côban

60
27

Co có cấu tạo gồm

A. 33 prôtôn và 27 nơtrôn.
B. 27 prôtôn và 60 nơtrôn.
C. 27 prôtôn và 33 nơtrôn.
D. 33 prôtôn và 60 nơtrôn.
Câu 3. Hạt nhân uranium có 92 prôtôn và 146 nơtrôn, kí hiệu của hạt nhân này là
A.

238
92

U.

B.

92
238

U.

C.

Câu 4. Các nguyên tử đồng vị thì có cùng
A. vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn.
C. tổng số hạt nuclôn.
Câu 5. Biết khối lượng của hạt nhân beri

146
92

U.

D.

92
146

U.

B. khối lượng nguyên tử.
D. số hạt nơtrôn.
10
4

Be là 10,0113 u; khối lượng của hạt prôtôn và hạt nơtrôn lần

lượt là mp = 1,0073 u và mn = 1,0087 u (u là đơn vị khối lượng nguyên tử). Độ hụt khối của hạt nhân
bằng
A. 0,0224 u.

B. 0,0701 u.

C. 0,0811 u.

10
4

Be

D. 0,0915 u.

2
1

Câu 6. Hạt nhân đơtơri D có khối lượng là 2,0136 u. Biết khối lượng của các hạt prôtôn và nơtrôn lần lượt
là mp = 1,007276 u và mn = 1,008665 u, 1 u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 21 D là
A. 0,67 MeV.

B. 1,86 MeV.

C. 2,02 MeV.

D. 2,18 MeV.

10
4

Câu 7. Khối lượng của hạt nhân beri

Be là 10,0113 u; khối lượng của hạt prôtôn là 1,0073 u và khối

lượng của hạt nơtrôn là 1,0087 u, 1 u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân
A. 65,26 MeV.

B. 60,56 MeV.

C. 56,87 MeV.

10
4

Be là

D. 71,24 MeV.

87
39

Câu 8. Biết rằng khối lượng của hạt nhân Ytri ( Y ) là 86,9110 u; khối lượng của hạt prôtôn là m p = 1,0073
u; khối lượng của hạt nơtrôn là mn = 1,0087 u và 1 u = 931,5 MeV/c 2. Năng lượng liên kết riêng của hạt
nhân

87
39

Y là

A. 6,47 MeV.

B. 7,53 MeV.

C. 8,47 MeV.

Câu 9. Biết rằng năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Môlipđen

D. 8,88 MeV.
98
42

Mo là 8,45 MeV. Khối lượng của hạt

prôtôn là mp = 1,0073 u, khối lượng của hạt nơtrôn là m n = 1,0087 u và 1 u = 931,5 MeV. Khối lượng của
hạt nhân

98
42

Mo là

A. 97,9051 u.

B. 81,8760 u.

C. 87,5664 u.

D. 98,5030 u.

4
2

Câu 10. Biết rằng hạt  chính là hạt nhân của nguyên tố hêli He có khối lượng là 4,0015 u; khối lượng
của hạt prôtôn và hạt nơtrôn lần lượt là m p = 1,007276 u và mn = 1,008665 u; 1 u = 931,5 MeV. Năng lượng
cần thiết để tách hạ...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng? Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ
A. các hạt prôtôn và các hạt êlectrôn.
B. các hạt nơtrôn và các hạt êlectrôn.
C. các hạt nuclôn.
D. các hạt prôtôn, nơtrôn và êlectrôn.
Câu 2. Hạt nhân côban
60
27
Co
có cấu tạo gồm
A. 33 prôtôn và 27 nơtrôn. B. 27 prôtôn và 60 nơtrôn.
C. 27 prôtôn và 33 nơtrôn. D. 33 prôtôn và 60 nơtrôn.
Câu 3. Hạt nhân uranium có 92 prôtôn và 146 nơtrôn, kí hiệu của hạt nhân này là
A.
238
92
U
. B.
92
238
U
. C.
146
92
U
. D.
92
146
U
.
Câu 4. Các nguyên tử đồng vị thì có cùng
A. vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn. B. khối lượng nguyên tử.
C. tổng số hạt nuclôn. D. số hạt nơtrôn.
Câu 5. Biết khối lượng của hạt nhân beri
10
4
Be
10,0113 u; khối lượng của hạt prôtôn hạt nơtrôn lần
lượt m
p
= 1,0073 u m
n
= 1,0087 u (uđơn vị khối lượng nguyên tử). Độ hụt khối của hạt nhân
10
4
Be
bằng
A. 0,0224 u. B. 0,0701 u. C. 0,0811 u. D. 0,0915 u.
Câu 6. Hạt nhân đơtơri
2
1
D
có khối lượng là 2,0136 u. Biết khối lượng của các hạt prôtôn và nơtrôn lần lượt
là m
p
= 1,007276 u và m
n
= 1,008665 u, 1 u = 931,5 MeV/c
2
. Năng lượng liên kết của hạt nhân
2
1
D
A. 0,67 MeV. B. 1,86 MeV. C. 2,02 MeV. D. 2,18 MeV.
TRUNG TÂM THẦY HOÀNG-CÔ NHƯ
Luyện thi đại học khối A, A1.
Dạy nhóm chất ợng cao toán, lý, hóa, tiếng anh lớp
10, 11, 12.
§T: 0974222456
Fb: www.facebook.com/thayhoang.suphamvatly
Bài tập trằc nghiệm vật lý hạt nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập trằc nghiệm vật lý hạt nhân - Người đăng: Thiên Thạch
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập trằc nghiệm vật lý hạt nhân 9 10 115