Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập trắc nghiệm vật lý

Được đăng lên bởi tgiang11tn1
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ðề và ðáp án trắc nghiệm
Câu 1. Hai tụ ñiện phẳng giống nhau có diện tích mỗi bản tụ là S và khoảng cách giữa các
bản là d, giữa các bản tụ là không khí. Tích ñiện cho 2 tụ ñến hiệu ñiện thế U rồi nối các bản
tụ mang ñiện cùng dấu với nhau bằng dây dẫn có ñiện trở không ñáng kể. Nếu các bản của
một tụ dịch lại gần nhau với tốc ñộ v và các bản của tụ còn lại dịch ra xa nhau cũng với tốc
ñộ v thì dòng ñiện chạy trong dây dẫn là:
A.

εε 0 S
d

2

vU

B.

εε 0 S
2d

2

vU

C.

εε 0 S
d

D.

vU

εε 0 S
2d

vU

ðáp án: A
Lời giải: Tổng ñiện tích 2 tụ: q1 + q2 = 2C0U (1) với C0 =
Khi các bản tụ dịch chuyển thì

Từ (1) và (2) ta ñược q2 =

εε 0S
d

.

C1 d 2 d + vt
q
CU
d + vt
=
=
⇒ 1 = 1 1 =
(2) vì U1 = U 2 = U
q2 C2U 2 d − vt
C2 d1 d − vt

εε S
d − vt
dq
C0U ⇒ I = 2 = 02 vU
d
dt
d

Câu 2. Một vật sáng ñặt cách màn 120 cm. Giữa vật và màn có một thấu kính hội tụ, vật ñặt
vuông góc với trục chính của thấu kính. Di chuyển thấu kính trong khoảng giữa vật và màn,
người ta tìm ñược 2 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn và quan sát ñược ảnh lớn lớn
gấp 9 lần ảnh nhỏ. Tiêu cự của thấu kính và tỉ số ñộ sáng giữa ảnh nhỏ và ảnh lớn là:
A. 22,5 cm; 9.

B. 22,5 cm; 81.

C. 10,8 cm; 9.

C. 10,8 cm; 81.

ðáp án: A
Lời giải: Theo nguyên lý thuận nghịch của chiều truyền ánh sáng ta có ( A1 B1 là ảnh lớn,
A1 B2 là ảnh nhỏ
2

 d1 = d 2′
AB
A B AB d1′ d 2  d1′ 
⇒ 1 1 = 1 1.
= . =  =9

A1 B2
AB A1 B2 d1 d 2′  d1 
 d 2 = d1′

d'2

B

Mà d1 + d1′ = 120 cm . Suy ra

d1 = d 2' = 30cm
⇒ f = 22,5cm .

d1′ = d 2 = 90cm
-

d'1

A1

A

B2

Cường ñộ ánh sáng tại một ñiểm tỉ lệ nghịch với
bình phương khoảng cách tới nguồn nên quang
thông tới thấu kính trong trường hợp d1 chỉ bằng

B1
d1

1/9 quang thông tới thấu kính trong trường hợp d1' (vì d 2 = 3d1 ).

1

d2

-

Toàn bộ ánh sáng tới thấu kính sẽ hội tụ trên ảnh nên quang thông tới ảnh A1 B1 chỉ
bằng 1/9 quang thông tới ảnh A1B2 .

-

Diện tích ảnh lớn A1 B1 lại gấp 81 lần diện tích ảnh nhỏ A1 B2

⇒ ðộ sáng của ảnh nhỏ A1B2 gấp 9 lần ñộ sang của ảnh lớn A1 B1 .
Câu 3. Một ống Siphon dùng ñể lấy nước từ bình ra như hình vẽ. Biết áp suất khí quyển
p0 = 105 Pa ; gia tốc trọng trường g = 9,8m / s 2 ; khối lượng riêng của nước ρ = 1000kg / m3 .
Nếu h2 = 3m thì chiều cao lớn nhất của h1 ñể ống có thể hoạt ñộng là:

M
r
g
h1

A
h2

A. 7,2 m.

B

B. 3,6 m.

C. 3 m.

D. 10,2 m.

ðáp án: A
Lời giải: Phương trình Bernoulli cho nước chảy trong ống tại A, M, C:

1 2
ρ v A = p0 (1)
2
1
pM + ρ vM2 + ρ gh1 = p0 ( 2 )
2
1 2
p0 + ρ vB −...
1
ðề và ðáp án trắc nghiệm
Câu 1. Hai tụ ñiện phẳng giống nhau diện ch mỗi bản tụ S khoảng cách giữa các
bản d, giữa các bản tkhông khí. Tích ñiện cho 2 tụ ñến hiệu ñiện thế U rồi nối các bản
tụ mang ñiện cùng dấu với nhau bằng dây dẫn ñiện trở không ñáng kể. Nếu các bản của
một tụ dịch lại gần nhau với tốc ñộ v các bản của tụ còn lại dịch ra xa nhau cũng với tốc
ñộ v thì dòng ñiện chạy trong dây dẫn là:
A.
0
2
S
vU
d
εε
B.
0
2
2
S
vU
d
εε
C.
0
S
vU
d
εε
D.
0
2
S
vU
d
εε
ðáp án: A
Lời giải: Tổng ñiện tích 2 tụ:
1 2 0
2 (1)
q q C U
+ =
với
0
0
S
C
d
=
.
Khi các bản tụ dịch chuyển thì
1 2
2 1
C d
d vt
C d d vt
+
= =
1 1 1
2 2 2
(2)
q C U
d vt
q C U d vt
+
= =
1 2
U U U
= =
Từ (1) và (2) ta ñược
02
2 0
2
S
dqd vt
q C U I vU
d dt d
εε
= = =
Câu 2.
Một vật sáng ñặt cách màn 120 cm. Giữa vật và màn một thấu kính hội tụ, vật ñặt
vuông góc với trục chính của thấu kính. Di chuyển thấu nh trong khoảng giữa vật n,
người ta tìm ñược 2 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn và quan sát ñược ảnh lớn lớn
gấp 9 lần ảnh nhỏ. Tiêu cự của thấu kính và tỉ số ñộ sáng giữa ảnh nhỏ và ảnh lớn là:
A. 22,5 cm; 9. B. 22,5 cm; 81.
C. 10,8 cm; 9. C. 10,8 cm; 81.
ðáp án: A
Lời giải: Theo nguyên thuận nghịch của chiều truyền ánh sáng ta (
1 1
A B
ảnh lớn,
1 2
A B
là ảnh nhỏ
2
1 2
1 1 1 1 1 2 1
2 1
1 2 1 2 1 2 1
. . 9
d d
A B A B d d dAB
d d
A B AB A B d d d
=
= = = =
=
1 1
120
d d cm
+ =
. Suy ra
'
1 2
1 2
30
22,5
90
d d cm
f cm
d d cm
= =
=
= =
.
-
Cường ñộ ánh sáng tại một ñiểm tỉ lệ nghịch với
bình phương khoảng cách tới nguồn n quang
thông tới thấu nh trong trường hợp
1
d
chỉ bằng
1/9 quang thông tới thấu kính trong trường hợp
'
1
d
(vì
2 1
3
d d
=
).
B
1
A
1
B
2
A
B
d
1
d
2
d'
1
d'
2
Bài tập trắc nghiệm vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập trắc nghiệm vật lý - Người đăng: tgiang11tn1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập trắc nghiệm vật lý 9 10 456