Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập TRR

Được đăng lên bởi chuductan102
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập chương 2:
2.1. Chuyển các câu lệnh C sau đây về dạng hợp ngữ MIPS. Giả thiết rằng các biến f, g,
h, i, j được gán tương ứng trong các thanh ghi $s0, $s1, $s2, $s2, $s3, $s4; A và B là hai
mảng dữ liệu các phần tử số nguyên 32-bit có địa chỉ cơ sở tương ứng nằm trong các
thanh ghi $s6 và $s7.
a. f = - g - A[4]
b. B[8] = A[i-j]
2.2. Hãy viết lời giải thích cho các lệnh của các đoạn chương trình hợp ngữ MIPS dưới
đây, rồi chuyển đoạn chương trình sang câu lệnh C tương ứng. Lời giải thích cho hợp
ngữ cần sát với ý nghĩa của câu lệnh C. Giả thiết rằng các biến f, g, h, i, j được gán
tương ứng trong các thanh ghi $s0, $s1, $s2, $s2, $s3, $s4; A và B là hai mảng dữ liệu
các phần tử số nguyên 32-bit có địa chỉ cơ sở tương ứng nằm trong các thanh ghi $s6 và
$s7.
a.
sll
add
add

$s2, $s4, 1 h = j*2
$s0, $s2, $s3 f = h + i
f=f+g
$s0, $s0, $s1

sll
add
sll
add
lw
addi
lw
add
sw

$t0,
$t0,
$t1,
$t1,
$t3,
$t2,
$t4,
$t5,
$t5,

b.
$to = f*4
$s0, 2
$s6, $t0 $to = &A[0] + $to
$t1 = g*4
$s1, 2
$s7, $t1 $t1 = &B[0] + $t1
$t3 = A[f]
0($t0)
$t2 = $t0 + 4
$t0, 4
$t4 = A[f+1]
0($t2)
$t5 = A[f] + A[f+1]
$t3, $t4
B[g]
= A[f] + A[f+1]
0($t1)

2.3. Cho đoạn chương trình vòng lặp viết bằng hợp ngữ của MIPS sau đây:

LOOP:

addi
add
slt
beq
addi
sll
addi
j

$t1,
$s2,
$t2,
$t2,
$s2,
$s2,
$t1,
LOOP

$zero, 8 $t1 = 8 (i)
$zero,$zero $s2 = 0
for ( i = 8; i > 0; i--){
$zero, $t1
$s2 = $s2 + 3
$zero, DONE
$s2 = $s2 * 2
$s2, 3
}
$s2, 1
$t1, -1

DONE:

a. Tính số lệnh được thực hiện khi chạy đoạn chương trình trên. 53
b. Xác định giá trị thanh ghi $s2 sau khi thực hiện đoạn chương trình trên.

	  

2.4. Cho đoạn chương trình vòng lặp viết bằng hợp ngữ của MIPS sau đây:
LOOP: slt
$t2,
bne
$t2,
j
DONE
ELSE: addi
$s2,
addi
$t1,
j
LOOP
DONE:

$zero, $t1
$zero, ELSE
$s2, 2
$t1, -1

36

a. Giả thiết các thanh ghi $t1, $s2 được khởi tạo các giá trị ban đầu là $t1 = 18 , $s2
= 0, hãy xác định giá trị thanh ghi $s2 sau khi thực hiện đoạn chương trình trên.
b. Với vòng lặp hợp ngữ trên, giả sử thanh ghi $t1 được khởi tạo giá trị bằng N (với
N nguyên dương), hãy xác định khi thực hiện đoạn chương trình trên thì có bao
nhiêu lệnh được thực hiện? 5*N + 2
2.5. Cho đoạn mã C sau đây:
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

while	  (i	  <	  10)	  {	  
	  
M[i]	  =	  a	  +	  i;	  
	  
i	  +=	  1;	  
}	  

Hãy dịch đoạn mã C ở trên thành đoạn mã hợp ngữ của MIPS với số lệnh tối thiểu (yêu
cầu không sử dụng lệnh giả). Trong đó M là mảng dữ liệu các phần tử 32-bit. Giả thiết
rằng các g...
Bài tp chương 2:
2.1. Chuyn các câu lnh C sau đây v dng hp ng MIPS. Gi thiết rng các biến f, g,
h, i, j được gán tương ng trong các thanh ghi $s0, $s1, $s2, $s2, $s3, $s4; A và B là hai
mng d liu các phn t s nguyên 32-bit đa ch cơ s tương ng nm trong các
thanh ghi $s6 và $s7.
a. f = - g - A[4]
b. B[8] = A[i-j]
2.2. Hãy viết li gii thích cho các lnh ca các đon chương trình hp ng MIPS dưi
đây, ri chuyn đon chương trình sang câu lnh C tương ng. Li gii thích cho hp
ng cn sát vi ý nghĩa ca câu lnh C. Gi thiết rng các biến f, g, h, i, j đư ợ c gán
tương ng trong các thanh ghi $s0, $s1, $s2, $s2, $s3, $s4; A và B hai mng d liu
các phn t s nguyên 32-bit đị a ch cơ s tương ng nm trong các thanh ghi $s6 và
$s7.
a.
sll $s2, $s4, 1
add $s0, $s2, $s3
add $s0, $s0, $s1
b.
sll $t0, $s0, 2
add $t0, $s6, $t0
sll $t1, $s1, 2
add $t1, $s7, $t1
lw $t3, 0($t0)
addi $t2, $t0, 4
lw $t4, 0($t2)
add $t5, $t3, $t4
sw $t5, 0($t1)
2.3. Cho đon chương trình vòng lp viết bng hp ng ca MIPS sau đây:
addi $t1, $zero, 8
add $s2, $zero,$zero
LOOP: slt $t2, $zero, $t1
beq $t2, $zero, DONE
addi $s2, $s2, 3
sll $s2, $s2, 1
addi $t1, $t1, -1
j LOOP
DONE:
a. Tính s lnh được thc hin khi chy đon chương trình trên.
b. Xác định giá tr thanh ghi $s2 sau khi thc hin đon chương trình trên.
h = j*2
f = h + i
f = f + g
$to = f*4
$to = &A[0] + $to
$t1 = g*4
$t1 = &B[0] + $t1
$t3 = A[f]
$t2 = $t0 + 4
$t5 = A[f] + A[f+1]
B[g] = A[f] + A[f+1]
$t1 = 8 (i)
$s2 = 0
for ( i = 8; i > 0; i--){
$s2 = $s2 + 3
$s2 = $s2 * 2
}
53
Bài tập TRR - Trang 2
Bài tập TRR - Người đăng: chuductan102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập TRR 9 10 976