Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tự luận vật lý 8 nâng cao và tuyển chọn cho các em học sinh giỏi

Được đăng lên bởi Thích Làm Sao
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 13785 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Ph
n 1: B
ài t
p.
Bài 1: Có ba con sên đang nm tn ba đnh ca mt tam giác đu cnh 60cm . ng
mt lúc 3 con khi hành , con th nht đi hưng v con th hai , con th hai hưng v
con th ba , con th ba hưng v con th nht , vi cùng mt vn tc không đi
5cm/phút . Trong sut cuc hành trình, mi con luôn chuyn đng v phía con đích
đến tương ng . Phi mt bao lâu , và quãng đưng mi con đi đưc cho đến lúc
chúng gp nhau ? Viết phương trình đường đi ? Nếu mi con đưc coi như mt cht
đim thì chúng s bò xung quanh đim gp nhau my ln ?
[left]Bài 2: Mt vt nh đang trng thái ngh trên mép ca mt i bàn nm ngang .
Nó b đy đt ngt và di chuyn đến mt v trí khác ca cái bàn , cách v tcũ 1m , ch
sau 2s . Phi chăng vt này bánh xe ?
Bài 3 : Mt cái thuyn có th đi vi vn tc 3m/s trên mt nưc lng . Ngưi lái
thuyn mun vượt qua mt con sông sao cho khongch gia hai đim kh dĩ là ngn
nht. Anh ta phi chèo thuyn theo hưng nào đi vi b nếu vn tc dòng nước là
(i) 2m/s
(ii) 4m/s
Cho rng vn tc dòng nước như nhau mi nơi
Bài 4: Mt tm thm dài , mng , mm đưc đt dưi sàn. Mt đu thm b un và
sau đó b git ngược li vi mt đơn v vn tc (kng đi ) , ngay trên phn thm vn
còn nm yên tn sàn
Tìm vn tc khi tâm Lc nh nht cn thiết đ kéo phn chuyn đng , nếu tm thm
có mt đơn v dài và mt đơn v khi lưng ?
Bài 5 : Bn con sên di chuyn đng đu , chuyn đng thng tn mt mt phng rt
rng . Chúng đi mt ch ngu nhiên và bt c hai con nào cũng th gp nhau ,
nhưng kng quá hai con gp nhau ti mt đim ( kng hin tưng ba hoc bn
con cùng mtc gp nhau ) . Năm trong (4.3)/2 =6 cuc gp kh dĩ đã xy ra . Cng
ta có th phát biu mt cách chc chn rng cuc gp th sáu cũng s xy ra hay không
?
Bài 6: Hai con b gia” ( flat worm ) nng 20g to lên mt cái tưng mng, cao 10cm.
Mt con dài 20cm , con kiabéohơn nhưng ch dài 10cm . Th đoán xem con nào s
thc hin đưc công ln hơn đ chn g li lc hp dn khi na thân nó đã trên đnh
ca bc tưng ? Tính t s công thc hin ca hai con ?
Bài 7 : Mt vn đng viên bungee jumping ( m ôn th thao nhy t trên cao xung có
buc dây c chân , như trong qung cáo Yo! most ý :finga: ) cao
h0
= 2m chun b
nhy t mt cái bc cao h= 25m so vi h nưc . Si dây cao su mt đu buc vào
chân vn đng viên , đu kia c đnh vào bc . Anh ta bt đu rơi t do xung t trng
thái ngh trong tư thế thng đng.
Bài tập tự luận vật lý 8 nâng cao và tuyển chọn cho các em học sinh giỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tự luận vật lý 8 nâng cao và tuyển chọn cho các em học sinh giỏi - Người đăng: Thích Làm Sao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài tập tự luận vật lý 8 nâng cao và tuyển chọn cho các em học sinh giỏi 9 10 917