Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tự luận Vật Lý lớp 10

Được đăng lên bởi Hari Emy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TỰ LUẬN VẬT LÍ 10 - CHƯƠNG II.VỀ ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Bài 1:Một vật chuyển động với gia tốc 0,2m/s2 dưới tác dụng của một lực 40N. Vật đó sẽ chuyển động với
gia tốc bao nhiêu nếu lực tác dụng là 60N.
ĐS: a = 0,3m/s2
Bài 2:Tác dụng vào vật có khối lượng 4kg đang nằm yên một lực 20N. Sau 2s kể từ lúc chịu tác dụng của
lực vật đi được quãng đường là bao nhiêu và vận tốc đạt được khi đó?
Bài 3:Một chiếc xe có khối lượng m = 2 tấn đang chuyển động thì hãm phanh và dừng lại sau đó 3s.
Tìm quãng đường vật đã đi thêm được kể từ lúc hãm phanh. Biết lực hãm là 4000N. ĐS:6m/s;9m.
Bài 4 : Một xe lăn có khối lượng m = 1kg đang nằm yên trên mặt bàn nhẵn nằm ngang. Tác dụng vào xe một
lực F nằm ngang thì xe đi được quãng đường S = 2,5m trong thời gian t.
Nếu đặt thêm lên xe một vật có khối lượng m’= 0,25kg thì xe chỉ đi được quãng đường S’ bao nhiêu trong
thời gian t. Bỏ qua ma sát.
ĐS :S’=2m.
Bài 5 : Một quả bóng khối lượng 200g bay với vận tốc 15m/s đến đập vuông góc vào tường rồi bật trở lại
theo phương cũ với cùng vận tốc. Thời gian va chạm giữa bóng và tường là 0,05s. Tính lực của tường tác
dụng lên quả bóng? ĐS : F=120N
Bài 6: Một lực F truyền cho vật khối lượng m1 một gia tốc 6m/s2, truyền cho vật có khối lượng m2 một gia
tốc 4m/s2. Nếu đem ghép hai vật đó lại thành một vật thì lực đó truyền cho vật ghép một gia tốc là bao
nhiêu ?
ĐS: a = 2,4m/s2
Bài 7: Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn, khởi hành với gia tốc 0,3m/s2. Khi ô tô có chở hàng hóa thì khởi hành
với gia tốc 0,2m/s2.
Hãy tính khối lượng của hàng hóa. Biết hợp lực tác dụng vào ô tô trong hai trường hợp đều bằng nhau.
ĐS: m’=750 kg
Bài 8: Một ôtô tải có khối lượng 5 tấn đang chuyển động trên đường nằm ngang với vận tốc 25 m/s thì tài xế
phanh xe. Sau 10 giây, vận tốc của xe là 15m/s. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua ma sát.
a/Tính lực phanh xe.
b/Tính quãng đường xe đi được kể từ lúc bắt đầu hãm phanh đến lúc xe dừng lại. ĐS:5000N,200m
Bài 9: Một quả bóng, khối lượng 0,5 kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với một lực 300N.
Tính thời gian chân tác dụng vào bóng là 0,015s. Tính tốc độ của quả bóng lúc bay đi.
Bài 10 :Một vật có khối lượng 10 kg, chuyển động với gia tốc 0,25s. Tính lực tác dụng vào vật.
Bài 11: Một vật có khối lượng 9 kg đặt trên mặt bàn nằm ngang. Tác dụng lên vật một lực kéo Fk song song
với mặt bàn. Lực cản lên vật bằng 20% trọng lượng của vật. Tính độ lớn cuả Fk để vật chuyển động thẳng
đều. Cho g = 10 m/s2.
ĐS: Fk=18N
Bài 12: Một vật đang đứng yên được truyền một lực F thì sa...
BÀI TẬP TỰ LUẬN VẬT LÍ 10 - CHƯƠNG II.VỀ ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Bài 1:Một vật chuyển động với gia tốc 0,2m/s
2
dưới tác dụng của một lực 40N. Vật đó sẽ chuyển động với
gia tốc bao nhiêu nếu lực tác dụng là 60N. ĐS: a = 0,3m/s
2
Bài 2:Tác dụng vào vật có khối lượng 4kg đang nằm yên một lực 20N. Sau 2s kể từ lúc chịu tác dụng của
lực vật đi được quãng đường là bao nhiêu và vận tốc đạt được khi đó?
Bài 3:Một chiếc xe có khối lượng m = 2 tấn đang chuyển động thì hãm phanh và dừng lại sau đó 3s.
Tìm quãng đường vật đã đi thêm được kể từ lúc hãm phanh. Biết lực hãm là 4000N. ĐS:6m/s;9m.
Bài 4 : Một xe lăn có khối lượng m = 1kg đang nằm yên trên mặt bàn nhẵn nằm ngang. Tác dụng vào xe một
lực F nằm ngang thì xe đi được quãng đường S = 2,5m trong thời gian t.
Nếu đặt thêm lên xe một vật có khối lượng m’= 0,25kg thì xe chỉ đi được quãng đường S’ bao nhiêu trong
thời gian t. Bỏ qua ma sát. ĐS :S’=2m.
Bài 5 : Một quả bóng khối lượng 200g bay với vận tốc 15m/s đến đập vuông góc vào tường rồi bật trở lại
theo phương cũ với cùng vận tốc. Thời gian va chạm giữa bóng và tường là 0,05s. Tính lực của tường tác
dụng lên quả bóng? ĐS : F=120N
Bài 6: Một lực F truyền cho vật khối lượng m
1
một gia tốc 6m/s
2
, truyền cho vật có khối lượng m
2
một gia
tốc 4m/s
2
. Nếu đem ghép hai vật đó lại thành một vật thì lực đó truyền cho vật ghép một gia tốc là bao
nhiêu ? ĐS: a = 2,4m/s
2
Bài 7: Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn, khởi hành với gia tốc 0,3m/s
2
. Khi ô tô có chở hàng hóa thì khởi hành
với gia tốc 0,2m/s
2
.
Hãy tính khối lượng của hàng hóa. Biết hợp lực tác dụng vào ô tô trong hai trường hợp đều bằng nhau.
ĐS: m’=750 kg
Bài 8: Một ôtô tải có khối lượng 5 tấn đang chuyển động trên đường nằm ngang với vận tốc 25 m/s thì tài xế
phanh xe. Sau 10 giây, vận tốc của xe là 15m/s. Lấy g = 10m/s
2
. Bỏ qua ma sát.
a/Tính lực phanh xe.
b/Tính quãng đường xe đi được kể từ lúc bắt đầu hãm phanh đến lúc xe dừng lại. ĐS:5000N,200m
Bài 9: Một quả bóng, khối lượng 0,5 kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với một lực 300N.
Tính thời gian chân tác dụng vào bóng là 0,015s. Tính tốc độ của quả bóng lúc bay đi.
Bài 10 :Một vật có khối lượng 10 kg, chuyển động với gia tốc 0,25s. Tính lực tác dụng vào vật.
Bài 11: Một vật có khối lượng 9 kg đặt trên mặt bàn nằm ngang. Tác dụng lên vật một lực kéo F
k
song song
với mặt bàn. Lực cản lên vật bằng 20% trọng lượng của vật. Tính độ lớn cuả F
k
để vật chuyển động thẳng
đều. Cho g = 10 m/s
2
. ĐS: F
k
=18N
Bài 12: Một vật đang đứng yên được truyền một lực F thì sau 5s thì vận tốc của vật này tăng lên được 2 m/s.
Nếu giữ nguyên hướng của lực mà tăng gấp hai lần độ lớn lực tác dụng vào vật thì sau 8s vật có vận tốc là
bao nhiêu? ĐS: 2,4m/s
Bài 13: Hai quả cầu bằng chì, mỗi quả cầu khối lượng 45kg, bán kính 10cm. Hỏi lực hấp dẫn giữa chúng
có thể đạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu? ĐS: F
hd
= 3,4. 10
-6
N.
Bài 14: Tìm gia tốc rơi tự do ở nơi có độ cao bằng nửa bán kính Trái Đất. Cho biết gia tốc rơi tự do trên mặt
đất là g=9,81m/s
2
.
Bài 15: Khoảng cách trung bình từ tâm mặt trăng và tâm trái đất bằng 60 lần bán kính trái đất. Khối lượng
trái đất gấp 81 lần khối lượng mặt trăng, tại điểm nào trên đường nối tâm giữa mặt trăng và trái đất có lực hút
của trái đất và mặt trăng lên một vật cân bằng nhau? ĐS:6R
Bài 16: Coi trái đất là đồng chất. Tính lực hấp dẫn do phần khối cầu .Có bán kính ( R- h)của Trái đất tác
dụng lên một vật ở độ sâu h dưới mặt đất . Biết khối lượng trái đất là M, bán kính R, vật có khối lượng m.
Bài 17. Moät oâtoâ c khoái löôïng 4 taán ñang c/đ vôùi vaän toác 72km/h thì haõm phanh, sau khi ñi ñöôïc quaõng
ñöôøng 50m, vaän toác oâtoâ giaûm xuoáng coøn 54km/h. Tính hôïp löïc taùc duïng leân oâtoâ trong thôøi gian haõm
phanh, thôøi gian töø luùc haõm phanh ñeán luùc döøng laïi vaø quaõng ñöôøng oâtoâ ñi ñöôïc trong thôøi gian ñoù.
Bài 18. Moät löïc khoâng ñoåi 0,1N taùc duïng leân vaät coù khoái löôïng 200g luùc ñaàu ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän
toác 2m/s. Tính : a) Vaän toác vaø quaõng ñöôøng maø vaät ñi ñöôïc sau 10s.
b) Quaõng ñöôøng maø vaät ñi ñöôïc vaø ñoä bieán thieân vaän toác cuûa vaät töø ñaàu giaây thöù 5 ñeán cuoái giaây thöù
GV:Nguyễn Công Hồng.....................................................Trường THPT Hắc Dịch.............Trang 1
Bài tập tự luận Vật Lý lớp 10 - Trang 2
Bài tập tự luận Vật Lý lớp 10 - Người đăng: Hari Emy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập tự luận Vật Lý lớp 10 9 10 105