Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập từ trường

Được đăng lên bởi huonggiang-tgm
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỪ TRƯỜNG
uur r
ur m m I dl Ù r
0
1. Định luật Biot – Savart – Laplace: d B =
.
4p
r3
ur
2. Nguyên lí chồng chất từ trường: B =

ur
ur n uur
d B hay B = å Bi

ò

i =1

dong dien

ur
uur
B
3. Vectơ cường độ từ trường: H =
m0 m
4. Cảm ứng từ gây ra bởi một đoạn dòng điện thẳng: B =

m0 m I ( cos q1 - cos q 2 )
m mI
(vô hạn: B = 0 )
4p r
2p r
m0 m IS

5. Cảm ứng từ gây ra bởi dòng điện tròn tại một điểm trên trục: B =

(

2p R 2 + h
6. Cảm ứng từ của ống dây điện thẳng: B =

3
2 2

)

(tâm: B =

m0 m IS
)
2p R3

1
m0 m In0 ( cos q 2 - cos q1 ) (vô hạn: B = m0 m In0 )
2

7. Vectơ cảm ứng từ do một hạt chuyển động sinh ra tại một điểm M cách hạt tải điện một đoạn r:
r r
ur m m qv Ù r
0
dB =
. 3
4p
r
8. Định lí Otrogradski – Gauss đối với từ trường:

ur uur
Ñò B.dS = 0

(S )

9. Định lí Ampere về lưu số của từ trường:

Ñò

(C )

uur uur
H .dl = å I i
i =1

10. Cường độ từ trường bên trong cuộn dây điện hình xuyến: H =

nI
2p R

ur
uur ur
11. Lực tác dụng của từ trường lên dòng điện: d F = I dl Ù B
12. Công của từ lực: A = I (f2 - f1 )
uur
r ur
13. Lực Lorentz: FL = qv Ù B (độ lớn: F = qvB sin a )
14. Chuyển động của hạt mang điện trong từ trường:
- Từ trường đều: Quỹ đạo tròn, bán kính: r =

v
2p r
2p
, chu kỳ: T =
=
q
q
v
.B
.B
m
m

- Từ trường bất kì: Quỹ đạo xoắn ốc, bước xoắn: l = vtT =

2p v cos a
q
.B
m

BÀI TẬP
Bài 1: Hai dòng điện thẳng dài vô hạn, có cường độ dòng điện I1 = I2 = 5 A, được
đặt vuông góc với nhau và cách nhau một đoạn AB = 2 cm. Chiều các dòng điện
như hình bên. Xác định vectơ cường độ từ trường tại điểm M nằm trong mặt
phẳng chứa I1 và vuông góc với I2, cách dòng điện I1 một đoạn MA = 1 cm.
Bài 2: Tìm trên đoạn AC điểm có cường độ điện trường tổng hợp bằng
không. Biết cường độ các dòng điện lần lượt bằng: I1 = I2 = I, I3 = 2I và AB
= BC = 5 cm.

I1
I2
A

M

I1

I2

A

B

Bài 3: Trên đường dây dẫn thằng dài vô hạn có chỗ cuộn tròn thành vòng dây bán kính R = 8 cm
(các phần của đường dây cùng nằm trên một mặt phẳng). Xác định cường độ dòng điện trong
dây nếu cường độ từ trường tại tâm A của vòng dây là 100 A/m.

I3
C
I

I
A

Bài 4: Một dây dẫn được uốn thành tam giác đều mỗi cạnh a = 50 cm. Trong dây dẫn có dòng
điện cường độ I = 3,14 A chạy qua. Tìm cường độ từ trường tại tâm của tam giác đó.
Bài 5: Trên một dây dẫn được uốn thành một đa giác n cạnh đều nối tiếp trong vòng tròn bán kính R có một
dòng điện cường độ I chạy qua. Tìm cảm ứng từ B tại tâm của đa giác. Từ kết quả đó, xét trường hợp n → ∞.
Bài 6: Hai vòng dây dẫn giống nhau bán...
T TRƯỜNG
1. Định lut Biot – Savart – Laplace:
0
3
.
4
Idlr
dB
r
mm
p
Ù
=
uurr
ur
2. Ngun chng cht t trường:
dongdien
BdB
=
ò
urur
hay
1
n
i
i
BB
=
=
uruur
3. Vectơ cường độ t trường:
0
B
H
mm
=
ur
uur
4. Cm ng t gây ra bi mt đon dòng đin thng:
(
)
012
coscos
4
I
B
r
mmqq
p
-
= (vô hn:
0
2
I
B
r
mm
p
= )
5. Cm ng t gây ra bi dòng đin tròn ti mt đim trên trc:
()
0
3
22
2
2
IS
B
Rh
mm
p
=
+
(tâm:
0
3
2
IS
B
R
mm
p
= )
6. Cm ng t ca ng dây đin thng:
()
0021
1
coscos
2
BIn
mmqq
=- (vô hn:
00
BIn
mm
= )
7. Vectơ cm ng t do mt ht chuyn động sinh ra ti mt đim M cách ht ti đin mt đon r:
0
3
.
4
qvr
dB
r
mm
p
Ù
=
rr
ur
8. Định Otrogradski – Gauss đối vi t trường:
()
.S0
S
Bd
=
ò
uruur
Ñ
9. Định Ampere v lưu s ca t trường:
()
1
.
i
i
C
HdlI
=
=
å
ò
uuruur
Ñ
10. Cường độ t trường bên trong cun dây đin hình xuyến:
2
nI
H
R
p
=
11. Lc tác dng ca t trường lên dòng đin:
dFIdlB
uruurur
12. Công ca t lc:
(
)
21
AI
ff
=-
13. Lc Lorentz:
L
FqvB
uurrur
(độ ln:
sin
FqvB
a
=
)
14. Chuyn động ca ht mang đin trong t trường:
- T trường đều: Qu đạo tròn, bán kính:
.
v
r
q
B
m
= , chu k:
22
.
r
T
q
v
B
m
pp
==
- T trường bt kì: Qu đạo xon c, bước xon:
2cos
.
t
v
lvT
q
B
m
pa
==
Bài tập từ trường - Trang 2
Bài tập từ trường - Người đăng: huonggiang-tgm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập từ trường 9 10 482