Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tuần 4: cơ lí thuyết

Được đăng lên bởi vuong-angel
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập tuần 4
Họ và tên :……………………………………………….Lớp :………………………………..
(Chú ý : Mỗi sinh viên trình bày bài giải trên một tờ giấy A4 (Không cần chép lại đề). Nộp lại
vào đầu buổi học tuần thứ 3.)
Bài 1 : Cho vật D và chất điểm M chuyển động theo phương trình (H1). Tìm vận tốc tuyệt đối
của M và gia tốc tuyệt đối tại t=2s .

π
ϕe = 3t ; sr = OM = 60π cos t ( cm ) ; R = 30cm
6

Bài 2: Cho vật D và chất điểm M chuyển động theo

H1

phương trình (H2).

ϕe = 8t − t 2 ( rad ) ; sr = OM = 10t + t 3 ( cm ) ; α = 60o
Tìm vận tốc tuyệt đối của M và gia tốc tuyệt đối tại t=2(s).

H2

Bài 3: Cho cơ hệ như H1. Cho x e = 10t 2 − 0,6t 3 (cm) , R = 54 cm, OM = sr = 2π t 2 (cm).
Tính vận tốc tuyệt đối và gia tốc tuyệt đối của M khi t = 3s (H2).

GV : Nguyễn Đình Sơn – Khoa SPKT-Đại học Bách khoa Đà Nẵng

...
GV : Nguyn Đình Sơn – Khoa SPKT-Đi hc Bách khoa Đà Nng
Bài tp tun 4
H và tên :……………………………………………….Lp :………………………………..
( C h ú ý : M i sinh vn tnh bày bài gii trên mt t giy A4 (Không cn chép li đề) . N p li
vào đầu bui hc tun th 3.)
Bài 1 : Cho vt D và cht đim M chuyn động theo phương trình (H1). Tìm vn tc tuyt đối
ca M và gia tc tuyt đối ti t=2s .
( )
3 ; 60 os ; 30
6
e r
t s OM c t cm R cm
π
ϕ π
= = = =
Bài 2:
Cho v
t D ch
t
đ
i
m M chuy
n
độ
ng theo
ph
ươ
ng trình (H2).
(
)
(
)
2 3
8 ; 10 ; 60
o
e r
t t rad s OM t t cm
ϕ α
= = = + =
Tìm v
n t
c tuy
t
đố
i c
a M và gia t
c tuy
t
đố
i t
i t=2(s).
Bài 3:
Cho c
ơ
h
nh
ư
H1. Cho
=
2 3
e
x 10t 0 , 6 t (cm)
, R = 54 cm,
π
= =
r
s 2 t
OM
(cm).
Tính v
n t
c tuy
t
đố
i và gia t
c tuy
t
đố
i c
a M khi t = 3s (H2).
H1
H2
Bài tập tuần 4: cơ lí thuyết - Người đăng: vuong-angel
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập tuần 4: cơ lí thuyết 9 10 871