Ktl-icon-tai-lieu

bài tâp và đáp án môn phân tích hạt nhân

Được đăng lên bởi Xử Nữ
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1812 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi tËp
Bµi tËp: CÊu t¹o h¹t nh©n nguyªn tö.
1. Sö dông kü thuËt trß ch¬i Bi-a ®Ó suy ra nguyªn tö cña mçi mét h¹t nh©n
sau ®©y:
4
2

6
3

He

7
3

Li

Li

8
4

Be

60

2. H¹t nh©n Co-60 cã thÓ viÕt 27 Co . Hái cã bao nhiªu n¬tron,
proton vµ ®iÖn tö trong nguyªn tö h¹t nh©n Co-60 nµy?
3. Khèi l-îng vµ ®iÖn tÝch cña n¬tron, proton vµ ®iÖn tö lµ bao nhiªu tÝnh
theo ®¬n vÞ vËt lý nguyªn tö?
4. §Æc tr-ng nµo cña nguyªn tö x¸c ®Þnh tÝnh chÊt ho¸ häc cña nguyªn tè?
5. Gi¶i thÝch thuËt ng÷ ®ång vÞ (Isotope) - Cho vÝ dô
Bµi tËp:

Bøc x¹ vµ c¸c tÝnh chÊt cña bøc x¹

1. X¸c ®Þnh T1/2 cña chÊt phãng x¹ khi ®é phãng x¹ ®o theo thêi gian ®-îc
cho ë b¶ng d-íi ®©y:
Thêi gian (min)
Ho¹t ®é (sè ®Õm/min)

0
-

1
2
3
4
5
6
7
8
820 605 447 330 243 180 133 98

Lêi gi¶i:
Sö dông A=AO.e-(0,693/T1/2)t
LÊy 2 sè A vµ AO bÊt kú øng víi kho¶ng c¸ch t
Thay sè vµo tÝnh ®-îc T1/2  2,3 min
2. TÝnh to¸n liÒu trung b×nh nhËn ®-îc tõ bøc x¹ tù nhiªn (2 mSv/y) cña
ng-êi d©n ViÖt Nam trong 20 n¨m ®Çu cña cuéc sèng
Bµi gi¶i: 2 mSv/y x 20 y = 40 mSv

3. H¹t nh©n phãng x¹ Co-60 cã T1/2 = 5,3 n¨m. Hái sau thêi gian 10,6 n¨m
sè h¹t nh©n cßn l¹i bao nhiªu sè h¹t nh©n ban ®Çu?
Bµi gi¶i:
1

C¸ch 1:

®Çu.
C¸ch 2:

N = N0.e-(0,693/T1/2)t
Thay T1/2 = 5,3 n¨m, t = 10,6 n¨m ta ®-îc
N/N0 = e-2 x 0,693 = 0,25
VËy sau 10 n¨m sè h¹t nh©n cßn l¹i b»ng 25% sè h¹t nh©n ban
t = 10,6 = 2 T1/2
Sau T1/2 sè h¹t nh©n gi¶m di 1/2 sè ban ®Çu
Sau 2T1/2 sè h¹t nh©n gi¶m ®i 1/4 sè h¹t nh©n ban ®Çu

4. Ngµy 15/7/1990 ng-êi ta nhËp nguån phãng x¹ Co-60 cã ho¹t ®é 300
GBq. Hái ho¹t ®é t¹i ngµy 25/8/2002 lµ bao nhiªu
Bµi gi¶i:
A = A0.e-t =A0.e-(0,693/T1/2)t
A0= 300 GBq
T1/2= 5,3 n¨m
t
= tõ 15/7/1990 ®Õn 25/8/02 lµ 12 n¨m 1 th¸ng 10 ngµy
= 12.(40/365) = 12,114 n¨m
Thay sè vµo ta ®-îc
A = 300. e-(0,693/5,3)x12,114 =
5. Thêi gian b¸n r· cña Co-60 lµ 5,2 n¨m. Mét nguån Co-60 cã ho¹t ®é ban
®Çu lµ 8 GBq, Hái sau 7,5 n¨m th× ho¹t ®é cña nguån lµ bao nhiªu?
Bµi gi¶i:
Sö dông c«ng thøc A = A0.e-t
Trong ®ã:  =0,693/T1/2
T1/2 = 5,2 n¨m
A= 8x e-(0,693/5,2)x7,5 = 2,94 GBq
6. Sö dông ch× ®Ó ch¾n chïm tia gamma tõ nguån Co-60. H·y tÝnh c-êng ®é
I cña chïm tia sau tÊm ch× so víi tr-íc tÊm ch× I 0 khi tÊm ch× che ch¾n
dµy 2 cm. Cho biÕt hÖ sè suy gi¶m tuyÕn tÝnh cña ch× ®èi víi tia gamma
cña Co-60 lµ = 0,655/cm.
Bµi gi¶i:
Sö dông c«ng thøc I = I0.e-x vµ thay x = 2 cm, vµ = 0,655/cm
ta ®-îc:
I = I0.e-0,655 x 2 = 0,27 I0
7. Mét nh©n viªn lµm viÖc víi nguån Co-60. SuÊt liÒu ®o ®-îc t¹i vÞ trÝ lµm
viÖc lµ 15 Sv/h. Hái ph¶i che mét tÊm ...
1
Bµi tËp
Bµi tËp: CÊu t¹o h¹t nh©n nguyªn tö.
1. Sö dông kü thuËt trß ch¬i Bi-a ®Ó suy ra nguyªn tö cña mçi mét h¹t nh©n
sau ®©y:
2. H¹t nh©n Co-60 cã thÓ viÕt . Hái cã bao nhiªu n¬tron,
proton vµ ®iÖn tö trong nguyªn tö h¹t nh©n Co-60 nµy?
3. Khèi l-îng vµ ®iÖn tÝch cña n¬tron, proton vµ ®iÖn tö lµ bao nhiªu tÝnh
theo ®¬n vÞ vËt lý nguyªn tö?
4. §Æc tr-ng nµo cña nguyªn tö x¸c ®Þnh tÝnh chÊt ho¸ häc cña nguyªn tè?
5. Gi¶i thÝch thuËt ng÷ ®ång vÞ (Isotope) - Cho vÝ dô
Bµi tËp: Bøc x¹ vµ c¸c tÝnh chÊt cña bøc x¹
1. X¸c ®Þnh T
1/2
cña chÊt phãng x¹ khi ®é phãng x¹ ®o theo thêi gian ®-îc
cho ë b¶ng d-íi ®©y:
Thêi gian (min)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ho¹t ®é (sè ®Õm/min)
-
820
605
447
330
243
180
133
98
Lêi gi¶i:
Sö dông A=A
O
.e
-(0,693/T1/2)t
LÊy 2 sè A vµ A
O
bÊt kú øng víi kho¶ng c¸ch t
Thay sè vµo tÝnh ®-îc T
1/2
2,3 min
2. TÝnh to¸n liÒu trung b×nh nhËn ®-îc tõ bøc x¹ tù nhiªn (2 mSv/y) cña
ng-êi d©n ViÖt Nam trong 20 n¨m ®Çu cña cuéc sèng
Bµi gi¶i: 2 mSv/y x 20 y = 40 mSv
3. H¹t nh©n phãng x¹ Co-60 cã T
1/2
= 5,3 n¨m. Hái sau thêi gian 10,6 n¨m
sè h¹t nh©n cßn l¹i bao nhiªu sè h¹t nh©n ban ®Çu?
Bµi gi¶i:
He
4
2
Li
6
3
Li
7
3
Be
8
4
Co
60
27
bài tâp và đáp án môn phân tích hạt nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tâp và đáp án môn phân tích hạt nhân - Người đăng: Xử Nữ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
bài tâp và đáp án môn phân tích hạt nhân 9 10 803