Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập và lời giải môn Toán

Được đăng lên bởi ngoquyen1237
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ví dụ 1  x, y, z chứng minh rằng :
a) x 2 + y 2 + z 2  xy+ yz + zx
b) x 2 + y 2 + z 2  2xy – 2xz + 2yz
c) x 2 + y 2 + z 2 +3  2 (x + y + z)
Giải:
a) Ta xét hiệu
1
.2 .( x 2 + y 2 + z 2 - xy – yz – zx)
2

x 2 + y 2 + z 2 - xy – yz - zx =

1
( x  y ) 2  ( x  z ) 2  ( y  z ) 2 0 đúng với mọi x;y;z  R
2
Vì (x-y)2  0 vớix ; y Dấu bằng xảy ra khi x=y
(x-z)2  0 vớix ; z Dấu bằng xảy ra khi x=z
(y-z)2  0 với z; y Dấu bằng xảy ra khi z=y
Vậy x 2 + y 2 + z 2  xy+ yz + zx
Dấu bằng xảy ra khi x = y =z
b)Ta xét hiệu
x 2 + y 2 + z 2 - ( 2xy – 2xz +2yz ) = x 2 + y 2 + z 2 - 2xy +2xz –2yz
=( x – y + z) 2 0 đúng với mọi x;y;z  R
Vậy x 2 + y 2 + z 2  2xy – 2xz + 2yz đúng với mọi x;y;z  R
Dấu bằng xảy ra khi x+y=z
c) Ta xét hiệu
x 2 + y 2 + z 2 +3 – 2( x+ y +z )
= x 2 - 2x + 1 + y 2 -2y +1 + z 2 -2z +1 = (x-1) 2 + (y-1) 2 +(z-1) 2  0
Dấu(=)xảy ra khi x=y=z=1
Ví dụ 2: chứng minh rằng :



=



2

a2  b2  a  b 
a)

 ;b)
2
 2 

a2  b2  c2  a  b  c 


3
3



2

giải
a b
2 a  b 2 a 2  2ab  b 2
 a b
a) Ta xét hiệu
=



2
4
4
 2 
1
1
2
2
2
2
2
= 2a  2b  a  b  2ab =  a  b  0
4
4
2
2
2
a b
 a b
Vậy
Dấu bằng xảy ra khi a=b


2
 2 
b)Ta xét hiệu
2
1
a2  b2  c2  a  b  c 
2
2
2
=  a  b    b  c    c  a  0


9
3
3


2

2



2



2







Vậy

a2  b2  c2  a  b  c 


3
3





2

Bài tập về nhà
1. Chứng minh m,n,p,q ta đều có

Dấu bằng xảy ra khi a = b =c

m 2 + n 2 + p 2 + q 2 +1 m(n+p+q+1)

2. Cho a, b, c, d,e là các số thực chứng minh rằng
b2
a) a 2 
b) a 2  b 2  1 ab  a  b
ab
4
c) a 2  b 2  c 2  d 2  e 2 a b  c  d  e 

...
Ví dụ 1 x, y, z chứng minh rằng :
a) x
2
+ y
2
+ z
2
xy+ yz + zx
b) x
2
+ y
2
+ z
2
2xy – 2xz + 2yz
c) x
2
+ y
2
+ z
2
+3
2 (x + y + z)
Giải:
a) Ta xét hiệu
x
2
+ y
2
+ z
2
- xy – yz - zx =
2
1
.2 .( x
2
+ y
2
+ z
2
- xy – yz – zx)
=
2
1
0)()()(
222
zyzxyx
đúng với mọi x;y;z
R
Vì (x-y)
2
0 vớix ; y Dấu bằng xảy ra khi x=y
(x-z)
2
0 vớix ; z Dấu bằng xảy ra khi x=z
(y-z)
2
0 với z; y Dấu bằng xảy ra khi z=y
Vậy x
2
+ y
2
+ z
2
xy+ yz + zx
Dấu bằng xảy ra khi x = y =z
b)Ta xét hiệu
x
2
+ y
2
+ z
2
- ( 2xy – 2xz +2yz ) = x
2
+ y
2
+ z
2
- 2xy +2xz –2yz
=( x – y + z)
2
0
đúng với mọi x;y;z
R
Vậy x
2
+ y
2
+ z
2
2xy – 2xz + 2yz đúng với mọi x;y;z
R
Dấu bằng xảy ra khi x+y=z
c) Ta xét hiệu
x
2
+ y
2
+ z
2
+3 – 2( x+ y +z )
= x
2
- 2x + 1 + y
2
-2y +1 + z
2
-2z +1 = (x-1)
2
+ (y-1)
2
+(z-1)
2
0
Dấu(=)xảy ra khi x=y=z=1
Ví dụ 2: chứng minh rằng :
a)
;b)
2
222
33
cbacba
giải
a) Ta xét hiệu
2
22
22
baba
=
4
2
4
2
2222
bababa
=
abbaba 222
4
1
2222
=
0
4
1
2
ba
Vậy
Dấu bằng xảy ra khi a=b
b)Ta xét hiệu
2
222
33
cbacba
=
0
9
1
222
accbba
Vậy
2
222
33
cbacba
Dấu bằng xảy ra khi a = b =c
Bài tập về nhà
1. Chứng minh m,n,p,q ta đều có m
2
+ n
2
+ p
2
+ q
2
+1 m(n+p+q+1)
2. Cho a, b, c, d,e là các số thực chứng minh rằng
a)
ab
b
a
4
2
2
b)
baabba 1
22
c)
edcbaedcba
22222
Bài tập và lời giải môn Toán - Người đăng: ngoquyen1237
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập và lời giải môn Toán 9 10 544