Ktl-icon-tai-lieu

bài tập vật lí 6

Được đăng lên bởi Chỉ Yêu Mình Em
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 1: CÓ MỘT CAN NHỰA 7 LÍT CHỨA ĐẦY
DẦU HỎA, HAI CA LOẠI 5 LÍT VÀ 2 LÍT
KHÔNG CÓ VẠCH CHIA.LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ
THỂ LẤY RA ĐÚNG 4 LÍT DẦU TỪ CAN NHỰA
7 LÍT NÓI TRÊN.
TRẢ LỜI:LẤY DẦU TỪ CAN NHỰA 7 LÍT ĐỖ
SANG CAN NHỰA 5 LÍT, DẦU TRONG CAN
NHỰA 5 LÍT CÒN LẠI 2 LÍT. LẤY DẦU TỪ CAN
NHỰA 5 LÍT ĐỔ SANG CAN NHỰA 2 LÍT. LẤY
TIẾP 2 LÍT DẦU NÀY ĐỔ VÀO CAN 7 LÍT TA
ĐƯỢC 4 LÍT DẦU TRONG CAN NHỰA 7 LÍT.

BÀI 2:MỘT NGƯỜI MUỐN BÁN 1 LÍT NƯỚC
MẮM NHƯNG TRONG TAY CHỈ CÓ HAI CÁI
CA, MỘT CÁI LOẠI 5 LÍT VÀ MỘT CÁI LOẠI 3
LÍT KHÔNG CÓ VẠCH CHIA. LÀM THẾ NÀO
ĐỂ ĐONG ĐƯỢC MỘT LÍT NƯỚC MẮM BẰNG
HAI CÁI CA TRÊN.
TRẢ LỜI: ĐẦU TIÊN LẤY NƯỚC MẮM ĐỔ
VÀO CA 3 LÍT VÀ LẤY 3 LÍT NƯỚC MẮM ĐỔ
VÀO CA 5 LÍT. LẤY TIẾP NƯỚC MẮM ĐỔ ĐẦY
VÀO CA 3 LÍT LẦN 2,VÀ ĐỔ VÀO CA 5 LÍT THÌ
CÒN LẠI TRONG CA LÀ 1 LÍT NƯỚC MẮM.

5. MỘT NGƯỜI DÙNG LỰC KẾ CÓ GHĐ LÀ
40N, ĐCNN LÀ 0,5N.NGƯỜI ẤY DÙNG LỰC KẾ
NÀY ĐỂ ĐO TRỌNG LƯỢNG CỦA VẬT NÀO
SAU ĐÂY?
A. VẬT CÓ KHỐI LƯỢNG 4,5KG
B. VẬT CÓ KHỐI LƯỢNG 3,5KG
C. VẬT CÓ KHỐI LƯỢNG 0,05KG
D. VẬT CÓ KHỐI LƯỢNG 0,005KG
6. TÌM KHỐI LƯỢNG CỦA MỘT VẬT 1 CÓ
TRỌNG LƯỢNG 780N, VẬT 2 CÓ TRỌNG
LƯỢNG 900N, VẬT 3 CÓ TRỌNG LƯỢNG
0,023N
7. CÁC VẬT CÓ KHỐI LƯỢNG 95KG; 0,056KG;
0,12G.TÍNH TRỌNG LƯỢNG CỦA CÁC VẬT.

...
BÀI 1: CÓ MỘT CAN NHỰA 7 LÍT CHỨA ĐẦY
DẦU HỎA, HAI CA LOẠI 5 LÍT VÀ 2 LÍT
KHÔNG CÓ VẠCH CHIA.LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ
THỂ LẤY RA ĐÚNG 4 LÍT DẦU TỪ CAN NHỰA
7 LÍT NÓI TRÊN.
TRẢ LỜI:LẤY DẦU TỪ CAN NHỰA 7 LÍT ĐỖ
SANG CAN NHỰA 5 LÍT, DẦU TRONG CAN
NHỰA 5 LÍT CÒN LẠI 2 LÍT. LẤY DẦU TỪ CAN
NHỰA 5 LÍT ĐỔ SANG CAN NHỰA 2 LÍT. LẤY
TIẾP 2 LÍT DẦU NÀY ĐỔ VÀO CAN 7 LÍT TA
ĐƯỢC 4 LÍT DẦU TRONG CAN NHỰA 7 LÍT.
BÀI 2:MỘT NGƯỜI MUỐN BÁN 1 LÍT NƯỚC
MẮM NHƯNG TRONG TAY CHỈ CÓ HAI CÁI
CA, MỘT CÁI LOẠI 5 LÍT VÀ MỘT CÁI LOẠI 3
LÍT KHÔNG CÓ VẠCH CHIA. LÀM THẾ NÀO
ĐỂ ĐONG ĐƯỢC MỘT LÍT NƯỚC MẮM BẰNG
HAI CÁI CA TRÊN.
TRẢ LỜI: ĐẦU TIÊN LẤY NƯỚC MẮM ĐỔ
VÀO CA 3 LÍT VÀ LẤY 3 LÍT NƯỚC MẮM ĐỔ
VÀO CA 5 LÍT. LẤY TIẾP NƯỚC MẮM ĐỔ ĐẦY
VÀO CA 3 LÍT LẦN 2,VÀ ĐỔ VÀO CA 5 LÍT THÌ
CÒN LẠI TRONG CA LÀ 1 LÍT NƯỚC MẮM.
bài tập vật lí 6 - Trang 2
bài tập vật lí 6 - Người đăng: Chỉ Yêu Mình Em
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập vật lí 6 9 10 253