Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập vật lí đại cương

Được đăng lên bởi Pé Om Sòm
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
Bài 1: Cho phương trình chuyển động của chất điểm là :
x = Acosω t
y = Bsinω t
z=0
Trong A, B, ω là các hằng số.Hãy tìm phương trình quĩ đạo, vận tốc và gia tốc của chất điểm.
HD : quĩ đạo là một ellip có các bán trục là A và B nằm trong mặt phẳng xOy :

z=0
= - Aω sinω t + Bω cosω t
= - Aω 2cosω t - Bω 2sinω t = -ω 2 : gia tốc hướng vào tâm ellip và tỉ lệ với bán kính
.
Bài 2. Từ độ cao h = 25m một vật được ném theo phương nằm ngang với vận tốc ban đầu vo = 15m/s.
Hãy xác định :
a) Quĩ đạo của vật
b) Thời gian chuyển động của vật từ khi ném cho tới khi chạm đất.
c) Gia tốc toàn phần, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến của vật khi chạm đất.
d) Bán kính cong của quĩ đạo khi vật chạm đất.
HD : quĩ đạo parapol
a) y =
b) t =

= 2,26s

c) a=g=9,8m/s2 ; at=

=8,112m/s2 ; an=

= 5,6m/s2

d) R = =122,7m )
Bài 3. Một quả bóng được ném với vận tốc ban đầu vo theo một góc nghiêng φ so với bề mặt của một
mặt phẳng nghiêng. Mặt phẳng nghiêng làm với mặt phẳng ngang một góc θ .
a) Hãy xác định khoảng cách dọc theo mặt phẳng nghiêng từ điểm ném cho tới khi quả bóng chạm mặt
phẳng nghiêng theo vo, g, φ , θ.
b) Với góc φ nào khi ném thì khoảng cách trên đạt giá trị cực đại.
( ĐS : a) (

)[tan(θ +φ ) - tanθ ]

b)
)
Bài 4. Một cầu thủ bóng rổ bị phạm lỗi khi cố gắng ném bóng vào rổ của đội bạn và được hưởng hai quả
ném phạt. Theo phương nằm ngang từ tâm của rổ đến điểm ném phạt là 4,21m và độ cao của rổ là 3,05m
tính từ mặt sân. Trong lần ném phạt thứ nhất cầu thủ ném quả bóng theo một góc 35o so với phương nằm
ngang với vận tốc ban đầu vo=4,88m/s2. Khi bắt đầu rời khỏi tay cầu thủ thì quả bóng ở độ cao 1,83m so
với mặt sân. Lần ném này quả bóng không lọt vào rổ. Giả sử bỏ qua sức cản của không khí.
a) Hỏi độ cao cực đại mà quả bóng đạt được.

b) Độ xa quả bóng đạt được theo phương nằm ngang khi rơi chạm đất.
c) Trong lần ném phạt thứ hai độ cao ban đầu và góc nghiêng của quả bóng khi ném cũng vẫn giữ
nguyên như trong lần ném đầu tiên tức là 1,83m và 35o. Lần này quả bóng đi vào tâm rổ. Hỏi vận tốc ban
đầu của quả bóng lần này là bao nhiêu?
d) Độ cao cực đại của quả bóng đạt được trong lần ném thứ hai.
(ĐS : a) 2,32m; b) 3,84m; c) 8,65m/s; d) 3,09m. )

Bài 5. Một chất điểm chuyển động trên quĩ đạo tròn bán kính bằng 50m. quãng đường đi được trên quĩ
đạo được cho bởi công thức : s = -0,5t2+10t+10 (m)
Tìm gia tốc pháp tuyến, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc toàn phần của chất
điểm lúc t = 5(s).
(ĐS : at = -1m/s2; an = 0,5m/s2; a = 1,12m/s2)
Bài 6. Mộ...
I TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
Bài 1: Cho phương trình chuyển động của chất điểm là :
x = Acosω t
y = Bsinω t
z = 0
Trong A, B, ω các hằng số.Hãy tìm phương trình quĩ đạo, vận tốc và gia tốc của chất điểm.
HD : quĩ đạo là một ellipcác bán trục là A và B nằm trong mặt phẳng xOy :
z = 0
= - Aω sinω t + Bω cosω t
= - Aω
2
cosω t - Bω
2
sinω t = -ω
2
: gia tốc hướng vào tâm ellip và tỉ lệ với bán kính
.
Bài 2. Từ độ cao h = 25m một vật được ném theo phương nằm ngang với vận tốc ban đầu vo
= 15m/s.
Hãy xác định :
a) Quĩ đạo của vật
b) Thời gian chuyển động của vt từ khi ném cho tới khi chạm đất.
c) Gia tốc toàn phần, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến của vật khi chạm đất.
d)n kính cong của quĩ đạo khi vật chạm đất.
HD : quĩ đạo parapol
a) y =
b) t = = 2,26s
c) a=g=9,8m/s
2
; at= =8,112m/s
2
; an= = 5,6m/s
2
d) R = =122,7m )
Bài 3. Một quả bóng được ném với vận tốc ban đầu vo theo mộtc nghiêng φ so với bề mặt của một
mặt phẳng nghiêng. Mặt phẳng nghiêng làm với mặt phẳng ngang một góc θ .
a)y xác định khoảng cách dọc theo mặt phẳng nghiêng từ điểm ném cho tới khi quảng chạm mặt
phẳng nghiêng theo vo, g, φ, θ.
b) Với góc φ nào khi ném thì khoảng cách trên đạt giá trị cực đại.
( ĐS : a) ( )[tan(θ +φ ) - tanθ ]
b) )
Bài 4. Một cầu thủ bóng rổ bị phạm lỗi khi cố gắng ném bóng vào rổ của đội bạn được hưởng hai qu
ném phạt. Theo phương nằm ngang từ tâm của rổ đến điểm ném phạt là 4,21m độ cao của rổ là 3,05m
tính từ mặt sân. Trong lần ném phạt thứ nhất cầu thủ ném quảng theo một góc 35
o
so với phương nằm
ngang với vận tốc ban đầu vo=4,88m/s
2
. Khi bắt đầu rời khỏi tay cầu th thì quả bóng ở độ cao 1,83m so
với mặt sân. Lần ném này quả bóng không lọt vào rổ. Giả sử bỏ qua sức cản của không khí.
a) Hỏi độ cao cực đại quả bóng đạt được.
Bài tập vật lí đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập vật lí đại cương - Người đăng: Pé Om Sòm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Bài tập vật lí đại cương 9 10 352