Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập vật lý

Được đăng lên bởi nguyenthihaisp2-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN THỨ NHẤT
BAØI TAÄP ÑOÄNG LÖÏC HOÏC CHAÁT ÑIEÅM
BAØI 1 :Hai lò xo: lò xo một dài thêm 2 cm khi treo vật m1 = 2kg, lò xo 2 dài thêm 3 cm khi
treo vật m2 = 1,5kg. Tìm tỷ số k1/k2.
Bài giải:

Khi gắn vật lò xo dài thêm đoạn l. Ở vị trí cân bằng




F0  P  Kl mg

Với lò xo 1: k1l1 = m1g
(1)
Với lò xo 1: k2l2 = m2g
(2)
Lập tỷ số (1), (2) ta được
K 1 m 1 l 2
2 3

.

2
K 2 m 2 l 1 1,5 2
BAØI 2 :Một xe tải kéo một ô tô bằng dây cáp. Từ trạng thái đứng yên sau 100s ô tô đạt vận
tốc V = 36km/h. Khối lượng ô tô là m = 1000 kg. Lực ma sát bằng 0,01 trọng lực ô tô. Tính
lực kéo của xe tải trong thời gian trên.
Bài giải:

Chọn hướng và chiều như hình vẽ
Ta có gia tốc của xe là:
V  V0 10  0
a

0,1( m / s 2 )
t
100
Theo định luật II Newtơn :






F  f ms m a

F  fms = ma
F = fms + ma
= 0,01P + ma
= 0,01(1000.10 + 1000.0,1)
= 200 N
BAØI 3 :Hai lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng lần lượt là k1 = 100 N/m, k2 = 150 N/m,
có cùng độ dài tự nhiên L0 = 20 cm được treo thẳng đứng như hình vẽ. Đầu dưới 2 lò xo nối
với một vật khối lượng m = 1kg. Lấy g = 10m/s2. Tính chiều dài lò xo khi vật cân bằng.

Bài giải:

Khi cân bằng: F1 + F2 =
Với F1 = K1l;
F2 = K21
nên (K1 + K2) l = P


l 

P
1.10

0,04 (m)
K1  K 2
250

Vậy chiều dài của lò xo là:
L = l0 + l = 20 + 4 = 24 (cm)
BAØI 4 :Tìm độ cứng của lò xo ghép theo cách sau:

Bài giải:

Hướng và chiều như hình vẽ:
Khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn x thì :
Độ dãn lò xo 1 là x, độ nén lò xo 2 là x




Tác dụng vào vật gồm 2 lực đàn hồi F1 ; F 2 ,






F 1  F 2 F

Chiếu lên trục Ox ta được :
F = F1  F2 = (K1 + K2)x
Vậy độ cứng của hệ ghép lò xo theo cách trên là:
K = K1 + K2
BAØI 5 :Hai vật A và B có thể trượt trên mặt bàn nằm ngang và được nối với nhau bằng dây
không dẫn, khối lượng không đáng kể. Khối lượng 2 vật là mA = 2kg, mB = 1kg, ta tác dụng
vào vật A một lực F = 9N theo phương song song với mặt bàn. Hệ số ma sát giữa hai vật với
mặt bàn là m = 0,2. Lấy g = 10m/s2. Hãy tính gia tốc chuyển động.
Bài giải:

Đối với vật A ta có:












P1  N 1  F  T1  F1ms m 1 a 1

Chiếu xuống Ox ta có: F  T1  F1ms = m1a1
Chiếu xuống Oy ta được: m1g + N1 = 0
Với F1ms = kN1 = km1g
F  T1  k m1g = m1a1
(1)

* Đối với vật B:












P2  N 2  F  T2  F2 ms m 2 a 2

Chiếu xuống Ox ta có: T2  F2ms = m2a2
Chiếu xuống Oy ta được: m2g + N2 = 0
Với F2ms = k N2 = k m2g
 T2  k m2g = m2a2 (2)
 Vì T1 = T2 = T và a1 = a2 = a nên:
F - T  k m1g = m1a (3)
T  k m...
PHN TH NHT
BAØI TAÄP ÑOÄNG LÖÏC HOÏC CHAÁT ÑIEÅM
BAØI 1 :Hai lò xo: lò xo một dài thêm 2 cm khi treo vật m
1
= 2kg, lò xo 2 dài thêm 3 cm khi
treo vật m
2
= 1,5kg. Tìm tỷ số k
1
/k
2
.
Bài giải:
Khi gắn vật lò xo dài thêm đoạn l. Ở vị trí cân bằng
mglKPF
0
Với lò xo 1: k
1
l
1
= m
1
g (1)
Với lò xo 1: k
2
l
2
= m
2
g (2)
Lập tỷ số (1), (2) ta được
2
2
3
5,1
2
l
l
.
m
m
K
K
1
2
2
1
2
1
BAØI 2 :Một xe tải kéo một ô tô bằng dây cáp. Từ trạng thái đứng yên sau 100s ô tô đạt vận
tốc V = 36km/h. Khối lượng ô tô là m = 1000 kg. Lực ma sát bằng 0,01 trọng lực ô tô. Tính
lực kéo của xe tải trong thời gian trên.
Bài giải:
Chọn hướng và chiều như hình vẽ
Ta có gia tốc của xe là:
)s/m(1,0
100
010
t
VV
a
2
0
Theo định luật II Newtơn :
amfF
ms
F f
ms
= ma
F = f
ms
+ ma
= 0,01P + ma
= 0,01(1000.10 + 1000.0,1)
= 200 N
BAØI 3 :Hai lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng lần lượt là k
1
= 100 N/m, k
2
= 150 N/m,
có cùng độ dài tự nhiên L
0
= 20 cm được treo thẳng đứng như hình vẽ. Đầu dưới 2 lò xo nối
với một vật khối lượng m = 1kg. Lấy g = 10m/s
2
. Tính chiều dài lò xo khi vật cân bằng.
Bài tập vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập vật lý - Người đăng: nguyenthihaisp2-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài tập vật lý 9 10 32