Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Vật lý

Được đăng lên bởi Việt Minh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Với hi vọng đóng góp một phần nào đó cho các em học sinh Trung học phổ thông

học tập, ôn tập và rèn luyện kĩ năng giải toán Vật lí chương IV_ Các định luật bảo
toàn (tự luận và trắc nghiệm). Chúng tôi , Tổ 1 _ Sư phạm Vật lí K07, cùng nhau tổng
hợp lại các dạng toán đã được sử dụng trong chương này trong bài tiểu luận : Hệ
thống bài tập chương các định luật bảo toàn.
Tiểu luận Hệ thống bài tập chương các định luật bảo toàn gồm 2 chủ đề
chính, mỗi chủ đề có các mục sau:
1.1. Kiến thức cơ bản : Tóm tắt ngắn gọn và đầy đủ các biểu thức học sinh cần
nắm được, làm cơ sở để học sinh có thể vận dụng vào việc giải bài tập.
1.2. Phân loại bài tập : Mục này chứa các dạng bài tập của chủ đề đó. Trong
mỗi dạng, có phương pháp giải, bài tập mẫu để học sinh có thể khắc sâu những bước
chính trong tiến trình giải loại bài tập này.
1.3. Bài tập tự giải : Ở đây có 2 phần chính. Đó là phần bài tập trắc nghiệm và
phần bài tập tự luận. Giới thiệu các bài tập cơ bản của chủ đề để học sinh tự lực giải.
Trong tiểu luận, chúng tôi đã rất cố gắng để hoàn thành tốt nó. Nhưng chắc
chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Mong các bạn có những đóng góp và bổ
sung để chúng tôi có thể hoàn thiện tiểu luận một cách tốt hơn!
Tổ 1 _ Sư phạm Vật Lí K07

-1-

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................................................1
MỤC LỤC..................................................................................................................................2
NỘI DUNG.................................................................................................................................3
Chủ đề 1: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG............................................................3
1.1. Kiến thức cơ bản..............................................................................................................3
1.2. Phân loại bài tập...............................................................................................................3
Dạng 1.

ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG CHO HỆ KÍN.......................3

Dạng 2.

CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC...........................................................5

Dạng 3.

ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG CHO HIỆN

TƯỢNG NỔ, VA CHẠM...................................................................................................7
Dạng 4:

TÍNH XUNG LƯỢNG CỦA LỰC..................................................................8
...


 !"#$%&
'() *+,-./
01213405264789:
 !"#
9 !";<=>
&?=>6/:
$#$#%!&'())=89@
)407A9926 $8+
$#)#*+,!!"(B6@/218=/=>+
?2147$8C99!)DE84
&FG$18+
$#-#.!"/!!(HD<&+I8) 
8(+J 878$=/=>9(($+
9-3KL)9L+M4)
)N!!OEF+B81E8
9-9 9L7P

0$0
Bài tập Vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Vật lý - Người đăng: Việt Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài tập Vật lý 9 10 800