Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập vật lý 11 chương 2

Được đăng lên bởi dangkhoi98fa
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
1. Hai quả cầu kim loại mang điện tích q1 = 2.10 C và q2 = 4.10-9C khi đặt trong không khí cách nhau một khoảng
d thì chúng đẩy nhau bằng lực 4.10-5N .Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi sau đó tách ra một khoảng d như lúc ban
đầu thì chúng sẽ :
A. hút nhau bằng lực 4,5.10-5N
B. đẩy nhau bằng lực 4,5.10-5N
-5
C. hút nhau bằng lực 8.10 N
D. đẩy nhau bằng lực 2.10-5N
-9
2. Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1 = -3.10 C và q2 = 6.10-9C hút nhau bằng lực 8.10-6N .Nếu cho chúng chạm
vào nhau rồi đưa trở về vị trí ban đầu thì chúng :
A. hút nhau bằng lực 10-6N
B. đẩy nhau bằng lực 10-6N
C. không tương tác nhau
D. hút nhau bằng lực 2.10-6N
-9
3. Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1 = 2.10 C và q2 = 4.10-9C .cho chúng chạm vào nhau rồi tách ra sau đó đặt
một quả cầu cách quả cầu thứ ba mang điện tích q3 = 3.10-9C một khoảng 3cm thì lực tác dụng lên q3 là
A. 9.10-5N
B. 18.10-5N
C. 4,5.10-5N
D. 9.10-7N
4. Hai quả cầu A và B giống nhau ,quả cầu A mang điện tích q ,quả cầu B không mang điện .Cho A tiếp xúc B sau
đó tách chúng ra và đặt A cách quả cầu C mang điện tich -2 .10 -9C một đoạn 3cm thì chúng hút nhau bằng lực
6,10-5N .Điện tích q của quả cầu A lúc đầu là :
A. 4.10-9C
B. 6.10-9C
C. 5.10-9C
D. 2.10-9C
5. Hai điện tích điểm đặt trong không khí ,cách nhau khoảng R =20cm.Lực tương tác tĩnh điện giữa chúng có một
giá trị nào đó .Khi đặt trong dầu ,ở cùng khoảng cách ,lực tương tác tĩnh điện giữa chúng giảm đi 4 lần.Để lực
tương tác giữa chúng bằng lực tương tác ban đầu trong hkông khí ,phải đặt chúng trong dầu một khoảng bao
nhiêu ?
A. 5cm
B. 10cm
C. 15cm
D. 20cm
6. Chọn câu trả lời đúng Đưa một quả cầu kim loại A chứa một điện tích dương rất lớn lại gần một quả cầu kim
loại B chứa một điện tích âm rất nhỏ .Quả cầu B sẽ :
A. nhiễm thêm điện âm lẫn điện dương
B. chỉ nhiễm thêm điện dương
C. chỉ nhiễm thêm điện âm
D. không nhiễm thêm điện
7. Chọn câu trả lời đúng
A. Một quả cầu bằng bấc treo bằng sợi chỉ bị hút lại gần một vật nhiễm điện ,quả cầu bấc nhiễm điện do hưởng
ứng
B. Khi một đám mây tích điện bay ở gần mặt đất thì những cột chống sét được nhiễm điện chủ yếu là do cọ xát
C. Khi một vật nhiễm điện chạm vào núm kim loại của một điện nghiệm thì hai lá kim loại của điện nghiệm được
nhiễm điện do cọ xát
D.Phần không khí xung quanh một ngọn nến đang cháy được nhiễm điện (tích điện yếu),đó là nhiễm điện do tiếp
xúc
8. Hãy chọn phương án đúng dấu của các điện tích q1 ,q2 trên hình là
A. q1 >0 ;q2 <0 B. q1 >0 ;q2 >0
-9

C. q1 < 0 ;q2 <0



F21

q1

q2



F12

D.Cả b...
Chương 1
1. Hai quả cầu kim loại mang điện tích q
1
= 2.10
-9
C và q
2
= 4.10
-9
C khi đặt trong không khí cách nhau một khoảng
d thì chúng đẩy nhau bằng lực 4.10
-5
N .Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi sau đó tách ra một khoảng d như lúc ban
đầu thì chúng sẽ :
A. hút nhau bằng lực 4,5.10
-5
N B. đẩy nhau bằng lực 4,5.10
-5
N
C. hút nhau bằng lực 8.10
-5
N D. đẩy nhau bằng lực 2.10
-5
N
2. Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q
1
= -3.10
-9
C và q
2
= 6.10
-9
C hút nhau bằng lực 8.10
-6
N .Nếu cho chúng chạm
vào nhau rồi đưa trở về vị trí ban đầu thì chúng :
A. hút nhau bằng lực 10
-6
N B. đẩy nhau bằng lực 10
-6
N
C. không tương tác nhau D. hút nhau bằng lực 2.10
-6
N
3. Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q
1
= 2.10
-9
C và q
2
= 4.10
-9
C .cho chúng chạm vào nhau rồi tách ra sau đó đặt
một quả cầu cách quả cầu thứ ba mang điện tích q
3
= 3.10
-9
C một khoảng 3cm thì lực tác dụng lên q
3
A. 9.10
-5
N B. 18.10
-5
N C. 4,5.10
-5
N D. 9.10
-7
N
4. Hai quả cầu A và B giống nhau ,quả cầu A mang điện tích q ,quả cầu B không mang điện .Cho A tiếp xúc B sau
đó tách chúng ra và đặt A cách quả cầu C mang điện tich -2 .10
-9
C một đoạn 3cm thì chúng hút nhau bằng lực
6,10
-5
N .Điện tích q của quả cầu A lúc đầu là :
A. 4.10
-9
C B. 6.10
-9
C C. 5.10
-9
C D. 2.10
-9
C
5. Hai điện tích điểm đặt trong không khí ,cách nhau khoảng R =20cm.Lực tương tác tĩnh điện giữa chúng có một
giá trị nào đó .Khi đặt trong dầu ,ở cùng khoảng cách ,lực tương tác tĩnh điện giữa chúng giảm đi 4 lần.Để lực
tương tác giữa chúng bằng lực tương tác ban đầu trong hkông khí ,phải đặt chúng trong dầu một khoảng bao
nhiêu ?
A. 5cm B. 10cm C. 15cm D. 20cm
6. Chọn câu trả lời đúng Đưa một quả cầu kim loại A chứa một điện tích dương rất lớn lại gần một quả cầu kim
loại B chứa một điện tích âm rất nhỏ .Quả cầu B sẽ :
A. nhiễm thêm điện âm lẫn điện dương B. chỉ nhiễm thêm điện dương
C. chỉ nhiễm thêm điện âm D. không nhiễm thêm điện
7. Chọn câu trả lời đúng
A. Một quả cầu bằng bấc treo bằng sợi chỉ bị hút lại gần một vật nhiễm điện ,quả cầu bấc nhiễm điện do hưởng
ứng
B. Khi một đám mây tích điện bay ở gần mặt đất thì những cột chống sét được nhiễm điện chủ yếu là do cọ xát
C. Khi một vật nhiễm điện chạm vào núm kim loại của một điện nghiệm thì hai lá kim loại của điện nghiệm được
nhiễm điện do cọ xát
D.Phần không khí xung quanh một ngọn nến đang cháy được nhiễm điện (tích điện yếu),đó là nhiễm điện do tiếp
xúc
8. Hãy chọn phương án đúng dấu của các điện tích q
1
,q
2
trên hình là
A. q
1
>0 ;q
2
<0 B. q
1
>0 ;q
2
>0
C. q
1
< 0 ;q
2
<0
21
F
q
1
q
2
12
F
D.Cả ba phương án trên đều sai
9. Chọn câu trả lời đúng Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12cm .Lực tương tác
giữa hai điện tích đó bằng 10N.Đặt hai điện tích đó vào dầu và đưa chúng cách nhau 8cm thì tương tác giữa chúng
vẫn bằng 10N .Hằng số điện môi của dầu là :
A. ε = 1,51 B. ε = 2,01 C. ε = 3,41 D. ε = 2,25
10. Chọn câu trả lời đúng Có hai điện tích q và 4q đặt cách nhau một khoảng r .Cần đặt điện tích thứ ba Q có điện
tích dương hay âm và ở đâu để hệ ba điện tích nằm cân bằng trong trường hợp hai điện tích q và 4q được giữ cố
định
A. Q >0 đặt giữa 2 điện tích và cách 4q một khoảng r/4
B. Q <0 đặt giữa 2 điện tích và cách 4q một khoảng 3r/4
C. Q >0 đặt giữa 2 điện tích và cách q một khoảng r/3
D. Q có dấu và độ lớn tuỳ í đặt giữa 2 điện tích và cách q một khoảng r/3
11. Chọn câu trả lời đúng Một quả cầu khối lượng 10g, được treo vào một
sợi chỉ cách điện .Quả cầu mang điện tích q
1
= +0,1 μC .Đưa quả cầu thứ
hai mang điện tích q
2
lại gần thì quả cầu thứ nhất lệch khỏi vị trí lúc đầu ,
dây treo hợp với đường đứng góc α = 30
0
.Khi đó hai quả cầu ở trên cùng
một mặt phẳng nằm ngang và cách nhau 3cm .hỏi dấu ,độ lớn của điện tích α
q
2
và sức căng của sợi dây
A. q
2
= +0,087 μC ; T = 0,115N B. q
2
= - 0,087 μC ; T = 0,115N
C. q
2
= +0,17 μC ; T = 0,015N D. q
2
= +0,17 μC ; T = 0,015N
- 1 -
Bài tập vật lý 11 chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập vật lý 11 chương 2 - Người đăng: dangkhoi98fa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập vật lý 11 chương 2 9 10 493