Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập vật lý 11

Được đăng lên bởi Nhík Thì Thíck
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3038 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI TAÄP NAÂNG CAO CHÖÔNG 1 - VL 11
Baøi 1 Người ta treo hai quả cầu nhỏ có khối lượng bằng nhau m = 0,01g bằng những sợi dây có chiều dài bằng

nhau (khối lượng không đáng kể). Khi hai quả cầu nhiễm điện bằng nhau về độ lớn và cùng dấu chúng đẩy
nhau và cách nhau một khoảng R=6cm. Lấy g= 9,8m/s2. Tính điện tích mỗi quả cầu
Baøi 2 Một quả cầu nhỏ có khối lượng m = 1,6g, tích điện q = 2.10 -7C được treo bằng một sợi dây tơ mảnh. Ở
phía dưới nó cần phải đạt một điện tích q2 như thế nào để lực căng dây giảm đi một nửa.
Baøi 3 Hai quả cầu nhỏ giống nhau, cùng khối lượng m = 0,2kg, được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi tơ
mảnh dài l = 0,5m. Khi mỗi quả cầu tích điện q như nhau, chúng tách nhau ra một khoảng a = 5cm. Xác đinh q.
Baøi 4 Một quả cầu nhỏ khối lượng m=0,1g mang điện tích q = 10 -8C được treo bằng sợi dây không giãn và đặt

ur

vào điện trường đều E có đường sức nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng, dây treo hợp với phương thẳng đứng
một góc   450 . Lấy g = 10m/s2. Tính:
a. Độ lớn của cường độ điện trường. b. Tính lực căng dây
Baøi 5 Hai điện tích q1 = q2 = q >0 đặt tại A và B trong không khí. cho biết AB = 2a
a.Xác định cường độ điện trường tại điểm M trên đường trung trực của AB cách Ab một đoạn h.
b. Định h để EM cực đại. Tính giá trị cực đại này.
Baøi 6 Giữa hai bản kim loại đặt song song nằm ngang tích điện trái dấu có một hiệu điện thế U 1=1000V

khoảng cách giữa hai bản là d=1cm. Ở đúng giưã hai bản có một giọt thủy ngân nhỏ tích điện dương nằm lơ
lửng. Đột nhiên hiệu điện thế giảm xuống chỉ còn U2 = 995V. Hỏi sau bao lâu giọt thủy ngân rơi xuống bản
dương?
Baøi 7 Một electron bay trong điện trường giữa hai bản của một tụ điện đã tích điện và đặt cách nhau 2cm
với vận tốc 3.107m/s theo ngsong song với các bản của tụ điện. Hiệu điện thế giữa hai bản phải là bao nhiêu để
electron lệch đi 2,5mm khi đi được đoạn đường 5cm trong điện trường.

Baøi 8 Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi chỉ
không dãn, dài 10 cm. Hai quả cầu tiếp xúc với nhau. Tích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến
khi dây treo hợp với nhau một góc 600. Tính điện tích đã truyền cho quả cầu.
Baøi 9 Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, được tích điện lần lượt là q1 và q2, được treo vào cùng một điểm O
bằng hai sợi chỉ không dãn, dài bằng nhau thì thấy hai sợi dây hợp với nhau một góc 60 0. Cho hai quả cầu tiếp xúc thì
thấy góc của hai sợi dây tăng lên thành 900. Tính tỉ số q1/q2
Baøi 10 Có...
Baøi 1
Người ta treo hai quả cầu nhỏ có khối lượng bằng nhau m = 0,01g bằng những sợi dây có chiều dài bằng
nhau (khối lượng không đáng kể). Khi hai quả cầu nhiễm điện bằng nhau về độ lớn cùng dấu chúng đẩy
nhau và cách nhau một khoảng R=6cm. Lấy g= 9,8m/s
2
. Tính điện tích mỗi quả cầu
Baøi 2
Một quả cầu nhỏ có khối lượng m = 1,6g, tích điện q = 2.10
-7
C được treo bằng một sợi ymảnh. Ở
phía dưới nó cần phải đạt một điện tích q
2
như thế nào để lực căng dây giảm đi một nửa.
Baøi 3
Hai quả cầu nhỏ giống nhau, cùng khối lượng m = 0,2kg, được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi
mảnh dài l = 0,5m. Khi mỗi quả cầu tích điện q như nhau, chúng tách nhau ra một khoảng a = 5cm. Xác đinh q.
Baøi 4
Một quả cầu nhỏ khối lượng m=0,1g mang điện tích q = 10
-8
C được treo bằng sợi dây không giãn và đặt
vào điện trường đều
E
ur
đường sức nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng, dây treo hợp với phương thẳng đứng
một góc
0
45
. Lấy g = 10m/s
2
. Tính: a. Độ lớn của cường độ điện trường. b. Tính lực căng dây
Baøi 5
Hai điện tích q
1
= q
2
= q >0 đặt tại A và B trong không khí. cho biết AB = 2a
a.Xác định cường độ điện trường tại điểm M trên đường trung trực của AB cách Ab một đoạn h.
b. Định h để E
M
cực đại. Tính giá trị cực đại này.
Baøi 6
Giữa hai bản kim loại đặt song song nằm ngang tích điện trái dấu một hiệu điện thế U
1
=1000V
khoảng cách giữa hai bản d=1cm. đúng giưã hai bản một giọt thủy ngân nhỏ tích điện dương nằm
lửng. Đột nhiên hiệu điện thế giảm xuống chỉ còn U
2
= 995V. Hỏi sau bao lâu giọt thủy ngân rơi xuống bản
dương?
Baøi 7
Một electron bay trong điện trường giữa hai bản của một tụ điện đã tích điện và đặt cách nhau 2cm
với vận tốc 3.10
7
m/s theo ngsong song với các bản của tụ điện. Hiệu điện thế giữa hai bản phải là bao nhiêu để
electron lệch đi 2,5mm khi đi được đoạn đường 5cm trong điện trường.
Baøi 8
Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi chỉ
không dãn, dài 10 cm. Hai quả cầu tiếp xúc với nhau. Tích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến
khi dây treo hợp với nhau một góc 600. Tính điện tích đã truyền cho quả cầu.
Baøi 9
Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, được tích điện
lần lượt q
1
q
2
, được treo vào cùng một điểm O
bằng hai sợi chỉ không
dãn, dài bằng nhau thì thấy hai sợi y hợp với nhau một c 60
0
. Cho hai quả cầu tiếp xúc t
thấy góc của hai sợi dây tăng lên thành 90
0
. Tính tỉ số
q
1
/q
2
Baøi 10
hai sợi dây mnh dài 2 m, hai đầu dây treo hai quả cầu giống nhau có trọng lượng 2.10
-2
N. Các quả cầu
mang điện tích cùng dấu, độ lớn bằng 5.10-8 C. Khoảng ch giữa tâm của c quả cầu khi chúng nằm cân bằng
bao nhiêu?
Baøi 11
Quả cầu q1 khối lượng 1g, điện tích q1 = 9,8.10
-8
C được treo đầu sợi dây mảnh, không giãn. Đưa điện
tích âm q2 lại gần điện tích q1, dây sẽ bị treo lệch khỏi phương thẳng đứng 45
0
. Khi đó khoảng cách giữa hai điện tích
là 4 cm. Độ lớn của q2 bao nhiêu?
Baøi 12
Một quả cầu khối lượng 10g, được treo vào một sợi chỉ cách điện. Quả
cầu mang điện tích q
1
= 0,10 µC. Đưa
quả cầu thứ hai mang điện tích q
2
lại
gần thì qu cầu thứ nhất lệch khỏi vị trí lúc đầu, dây treo hợp với phương thẳng
Trang 1
BAØI TAÄP NAÂNG CAO CHÖÔNG 1 - VL 11
Bài tập vật lý 11 - Trang 2
Bài tập vật lý 11 - Người đăng: Nhík Thì Thíck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập vật lý 11 9 10 52