Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập vật lý chất rắn

Được đăng lên bởi thomeomo
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1850 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
Chương 1: CẤU TRÚC TINH THỂ VẬT RẮN.....................................................3
Chương 2: DAO ĐỘNG MẠNG TINH THỂ........................................................14
Chương 3: TÍNH CHẤT NHIỆT CỦA TINH THỂ...............................................17
Chương 4: LÝ THUYẾT VÙNG NĂNG LƯỢNG................................................20
Chương 5: KHÍ ELECTRON TỰ DO TRONG KIM LOẠI..................................22
Chương 6: BÁN DẪN.............................................................................................25
Chương 8: TÍNH CHẤT TỪ CỦA VẬT RẮN......................................................28

1

LỜI NÓI ĐẦU
Như chúng ta đã biết, vật lý chất rắn là môn học nghiên cứu tính chất của phần
lớn các vật chất như chất rắn, chất lỏng trong thế giới thường ngày của chúng ta, dựa
trên các đặc tính và tương tác giữa các nguyên tử. Là lĩnh vực tương đối khó và trừu
tượng trong Vật lý học.
Để có thể hiểu và nắm vững được những kiến thức căn bản, đặc trưng của môn
học này, bên cạnh việc tìm hiểu lý thuyết thì việc giải quyết các bài tập liên quan cũng
đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu.
Nắm bắt được vấn đề đó, bài tiểu luận này của chúng tôi hướng đến việc giải
quyết một số bài tập cơ bản thuộc một số nội dung chính trong môn học như cấu trúc,
dao động mạng, tính chất nhiệt của tinh thể…..
Trong quá trình hoàn thành bài tiểu luận, nhóm chúng tôi không thể tránh khỏi
một số thiếu sót. Do đó, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy và các
bạn.
Tác giả
1/ Trần Tuấn An
2/ Lê Đức Thọ
3/ Vũ Văn Kiên
4/ Nguyễn Đức Trung
5/ Hồ Đức Quân
6/ Đào Phương Khôi

2

Chương 1:CẤU TRÚC TINH THỂ VẬT RẮN
Bài 1. Xác định chỉ số chiều của đường thẳng đi qua hai nút 100 và 001 của mạng lập
phương P.
z

[[11]]
[[001]]

[[11]]

y

O
x

[[100]]

Vậy chiều của đường thẳng đi qua hai nút 100 vào 001 là chiều [ 1 11]
Bài 2. Xác định chỉ số miller của mặt đi qua các nút 200, 010, 001 của mạng lập
phương P.
Ta có :

n1 = 2, n2 = 1, n3 = 1
=>h:k:l=

1 1 1
: : =1:2:2
2 1 1

= > h : k : l = ( 122 )
Bài 3.Vẽ các mặt (212), (110), (001), và (120) của tinh thể lập phương.
 Mặt (212)
1 1 1
: :
h : k : l = 2 : 1: 1= 1 1 1
2
2

= > n1 =

z

1
1
, n2 = 1, n3 =
2
2

y
x

3

z

 Mặt (110)
1 1
1 1

h: k : l = 1 : 1 : 0 = : : 0
= > n1 = 1, n2 = 1, n3 = 0

y
x
z

 Mặt (001)
h:k:l=0:0:1=0:0:

1
1
y

= > n1 = 0, n2 = 0, n3 = 1
x
z

 Mặt (120)
1 1
: :0
h:k:l=1:2:0= 1 1
2

= > n1 = 1, n2 =

1
, n3 = 0
2

y
x

Bài 4. Chứng minh biểu thức (1....
MỤC LỤC

 !
"#$%
!&'()*+&,-.
/0"1&120& 
3456/
7"8$7
1
Bài tập vật lý chất rắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập vật lý chất rắn - Người đăng: thomeomo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài tập vật lý chất rắn 9 10 93