Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Vật lý lớp 10 : Chất khí

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương V: CHẤT KHÍ
………….………….
1/* Biết khối lượng của 1 mol nước   18.103 kg và 1mol có N A  6, 02.1023 phân tử. Xác định số
phân tử có trong 200 cm3 nước. Khối lượng riêng của nước là   1000 kg/m3.
Giải
Khối lượng của nước m  V
Khối lượng của một phân tử nước: m0 


NA

.

Số phân tử nước phải tìm:

n

m VN A 103.2.104.6,02.1023


 6,7.1024 phân tử.
3
m0

18.10

2/* Một lượng khí khối lượng 15kg chứa 5,64.1026phân tử. Phân tử khí này gồm các nguyên tử hidro
và cacbon. Hãy xác định khối lượng của nguyên tử cacbon và hidro trong khí này. Biết một mol khí có

N A  6, 02.1023 phân tử.
Giải
Số mol khí : n 
Mặt khác, n 



m



N
(N là số phân tử khí)
NA

. Do đó:

m.N A 15.6, 02.1023

 16, 01.103 kg/mol
26
N
5, 64.10

(1)

Trong các khí có hiđrô và cácbon thì CH4 có:

  (12  4).103 kg/mol

(2)

Từ (2) và (1) ta thấy phù hợp.
Vậy khí đã cho là CH 4 .
Khối lượng của phân tử hợp chất là: mCH 4 =

m
N

Khối lượng của nguyên tử hidro là: mCH 4 

m
N

Khối lượng của nguyên tử hiđrôlà:

mH 4 

4
4 m
mCH 4  .  6, 64.1027 kg.
16
16 N

Khối lượng của nguyên tử cacbon là:

mC 

12
12 m
mCH 4  .  2.1026 kg.
16
16 N

3/ Một lượng khí ở nhiệt độ 18oC có thể tích 1m3 và áp suất atm. Người ta nén đẳng nhiệt khí với áp
suất 3,5atm. Tích thể tích khí nén.
Giải

PV
1 1  PV
2 2  V2 

PV
1.1
1 1

 0, 286m3 .
P2
3,5

4/ Người ta điều chế khí hidro và chứa một bình lớn dưới áp suất 1atm ở nhiệt độ 20oC. Tính thể tích
khí, lấy từ bình lớn ra để nạp vào bình nhỏ thể tích là 20lit dưới áp suất 25atm. Coi nhiệt độ không đổi.
Giải

V1 

PV
25.20
2 2

 500 (lít)
P1
1

5/ Tính khối lượng khí oxi đựng trong bình thể tích 10 lit dưới áp suất 150atm ở nhiệt độ 0oC. Biết ở
đều kiện chuẩn khối lượng riêng của oxi là 1,43 kg/m3.
Giải
Biết 0 

m
m
và  
suy ra 0V0  V
V0
V

Mặt khác PV
0 0  PV

(1)
(2)

(vì nhiệt độ của khí bằng nhiệt độ ở điều kiện chuẩn).
Từ (1) và(2) suy ra:



0 p
p0



1, 43.150
 214,5kg / m3 và
1

m  214,5.102  2,145kg .

6/* Ở chính giữa một ống thủy tinh nằm ngang, tiết diện nhỏ, chiều dài L = 100cm, hai đầu bịt kín có
một cột thủy ngân dài h = 20cm. Trong ống có không khí. Khi đặt ống thẳng đứng cột thủy ngân dịch
chuyển xuống dưới một đoạn l = 10cm. Tìm áp suất của không khí trong ống khi ống nằm ngang ra
cmHg và Pa.
Coi nhiệt độ không khí trong ống không đổi và khối lượng riêng thủy ngân là ρ = 1,36.104kg/m3.
Giải
Trạng thái 1 của mỗi lượng khí ở hai bên cột thuỷ ngân (ống nằm ngang)

 Lh
p1 ;V1  
 ...
Chương V: CHẤT KHÍ
………….………….
1/* Biết khối lượng của 1 mol nước
3
18.10
kg 1mol
23
6,02.10
A
N
phân tử. Xác định số
phân tử trong 200 cm
3
nước. Khối lượng riêng của nước
1000
kg/m
3
.
Giải
Khối lượng của nước
m V
Khối lượng của một phân tử nước:
0
.
A
m
N
Số phân tử nước phải tìm:
3 4 23
24
3
0
10 .2.10 .6,02.10
6,7.10
18.10
A
VN
m
n
m
phân tử.
2/* Một lượng khí khối lượng 15kg chứa 5,64.10
26
phân tử. Phân t khí này gồm các nguyên t hidro
cacbon. y xác định khối lượng của nguyên tử cacbon hidro trong khí này. Biết một mol khí
23
6,02.10
A
N
phân tử.
Giải
Số mol khí :
A
N
n
N
(N số phân tử khí)
Mặt khác,
m
n
. Do đó:
kg/mol (1)
Trong các khí hiđrô cácbon thì CH
4
có:
3
(12 4).10
kg/mol (2)
Từ (2) (1) ta thấy phù hợp.
Vậy khí đã cho
4
CH
.
Khối lượng của phân tử hợp chất là:
4
CH
m
=
m
N
Khối lượng của nguyên tử hidro là:
4
CH
m
m
N
Khối lượng của nguyên tử hiđrôlà:
4 4
27
4 4
. 6,64.10
16 16
H CH
m
m m
N
kg.
Khối lượng của nguyên tử cacbon là:
4
26
12 12
. 2.10
16 16
C CH
m
m m
N
kg.
Bài tập Vật lý lớp 10 : Chất khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Vật lý lớp 10 : Chất khí - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập Vật lý lớp 10 : Chất khí 9 10 167