Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập vật lý lớp 11 - từ trường

Được đăng lên bởi Hồng Thiệp
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Vật lý lớp 11

Tạ Hồng Sơn - 01697010768

CHƯƠNG IV: TỪ TRƯỜNG
SƠ ĐỒ CẤU TRÚC CHƯƠNG “TỪ TRƯỜNG”
ĐT chuyển động

Tác dụng lực lên ĐT chuyển
động đặt trong nó.

Từ trường

Các định nghĩa

Từ
trường

Cảm
ứng từ

Đường
sức từ

Từ trường của một
số dòng điện

Từ
trường
đều

Dòng
điện
thẳng
dài

Lực từ

Lực từ tác dụng
lên phần tử dòng
điện

Lực tương tác
giữa hai dây dẫn
song song mang
dòng điện

Dòng
điện
tròn

Dòng
điện
hình
trụ

Nguyên lý chồng
chất từ trường

Lực từ tác dụng
lên khung dây
mang dòng điện

Lực từ tác dụng
lên hạt mang điện
chuyển động

Ứng dụng
A. TỪ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ DÒNG ĐIỆN
CHỦ ĐỀ 1: TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG DÂY DẪN THẲNG DÀI
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
- Đường sức từ là những
ur đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện.
- Vecto cảm ứng từ B tại điểm M trên đường sức từ có:
 Điểm đặt: tại điểm M
I
 Phương: tiếp tuyến với đường sức từ tại điểm M
 Chiều: xác định theo quy tắc nắm tay phải
 Độ lớn:
II. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1: dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn có độ lớn 10A đặt
trong chân không. Tính cảm ứng từ tại điểm cách dây 50cm.
Trường THPT Ngô Quyền – Phú Quý – Bình Thuận

O

BM
r

M

Bài tập Vật lý lớp 11

Tạ Hồng Sơn - 01697010768

Bài 2: Tại một điểm cách dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 5A có cảm ứng từ 0, 4 T . Nếu cường độ
dòng điện trong dây dẫn tăng thêm 10A thì cảm ứng từ tại điểm đó là bao nhiêu?
Bài 3: Dòng điện thẳng có cường độ I = 5A đặt trong không khí.
a. Tính cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 2cm.
b. Tại điểm N trong không khí có cảm ứng từ 10-6T. Tính khoảng cách từ N đến dòng điện.
CHỦ ĐỀ 2: TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRÒN
I. TÓM TẮT u
LÝ
r THUYẾT
B
- Cảm ứng từ B tại tâm vòng dây có:
 Điểm đặt: tạo tâm O
r
 Phương: vuông góc với vòng dây
O
I
 Chiều: xác định theo quy tắc vào Nam ra Bắc
M

 Độ lớn:
BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1: Một khung dây tròn gồm 2000 vòng, dòng điện 4A chạy qua. Biết R = 20cm. Tính B tại tâm vòng dây.
Bài 2: một cuộn dây có bán kính R = 5cm gồm 100 vòng. Khi có dòng điện chạy qua thì cảm ứng từ tại tâm là
B = 5.10-4T. Tính cường độ dòng điện chạy qua vòng dây.
Bài 3: Một dây dẫn tròn mang dòng điện 20A, tâm vòng dây có cảm ứng từ có cảm ứng từ 0, 4T . Nếu dòng
điện qua vòng dây giảm 5A so với ban đầu thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây là bao nhiêu?
CHỦ ĐỀ 3: TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG ỐNG DÂY
l - N vòng
- Từ trường trong
ur ống dây là từ trường đều
- Cảm ứng từ B trong lòng ống dây có:
 Điểm đặt: điểm đang xét
 Phương: song song với trục ố...
Bài tập Vật lý lớp 11 Tạ Hồng Sơn - 01697010768
CHƯƠNG IV: TỪ TRƯỜNG
SƠ ĐỒ CẤU TRÚC CHƯƠNG “TỪ TRƯỜNG”
A. TỪ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ DÒNG ĐIỆN
CHỦ ĐỀ 1: TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG DÂY DẪN THẲNG DÀI
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
- Đường sức từ là những đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện.
- Vecto cảm ứng từ
B
ur
tại điểm M trên đường sức từ có:
Điểm đặt: tại điểm M
Phương: tiếp tuyến với đường sức từ tại điểm M
Chiều: xác định theo quy tắc nắm tay phải
Độ lớn:
II. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1: dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn có độ lớn 10A đặt
trong chân không. Tính cảm ứng từ tại điểm cách dây 50cm.
Trường THPT Ngô Quyền – Phú Quý – Bình Thuận
I
B
M
O
r
M
Từ trường
ĐT chuyển động Tác dụng lực lên ĐT chuyển
động đặt trong nó.
Các định nghĩa Từ trường của một
số dòng điện
Từ
trường
Nguyên lý chồng
chất từ trường
Cảm
ứng từ
Lực từ
Đường
sức từ
Từ
trường
đều
Dòng
điện
thẳng
dài
Dòng
điện
tròn
Dòng
điện
hình
trụ
Lực từ tác dụng
lên phần tử dòng
điện
Lực tương tác
giữa hai dây dẫn
song song mang
dòng điện
Lực từ tác dụng
lên khung dây
mang dòng điện
Lực từ tác dụng
lên hạt mang điện
chuyển động
Ứng dụng
Bài tập vật lý lớp 11 - từ trường - Trang 2
Bài tập vật lý lớp 11 - từ trường - Người đăng: Hồng Thiệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập vật lý lớp 11 - từ trường 9 10 84