Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN

Được đăng lên bởi datkakas
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN
A. Cần nhớ
1. Cấu tạo: vật nhỏ (m) + sợi dây(  ) có thể cđ trong mf thẳng đứng quanh trục quay nằm ngang.
g
l

2
2. Đk: không ma sát, không sức cản môi trường, góc lệch nhỏ CLĐ dđđh với tần số góc   ;

A  m .l ; s l

B. các dạng toán cơ bản
D1: Chu kì, tần số dao động theo cấu tạo của con lắc:
1.1. Tính chu kì, tần số dao động nhỏ của CLĐ có chiều dài l = 2,25m tại nơi có gia tốc g  2 .
A. 3(s); 1 / 3( Hz )
B. 2(s); 0,5( Hz )
C. 4(s); 0,25( Hz )
D. 1(s); 1( Hz )
1.2. Tính chu kì dao động nhỏ của CLĐ có chiều dài l = 36cm tại nơi có gia tốc g  2 .
A. 1(s)
B. 2(s);
C. 1,2(s)
D. 2,4(s)
1.3. Tính tần số dao động của con lắc đơn. Người ta đếm được trong thời gian 100(s) con lắc thực hiện
500 dao động.
A. 10Hz
B. 50Hz
C. 5Hz
D. 7,5Hz
D2: Tốc độ cđ của CLĐ và Lực căng dây:
2.1. Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng m = 200g, được treo vào dây dài 2m. Lấy g = 10m/s 2. Bỏ
0
qua mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB góc  0 60 rồi buông không vận tốc ban đầu. Tính lực
căng dây lớn nhất của dây treo con lắc.
A. 0,4N
B. 0,2N
C. 2N
D. 4N
2.2. Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng m = 80g, được treo vào dây dài 2m. Lấy g = 10m/s 2. Bỏ qua
mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB góc  0 60 0 rồi buông không vận tốc ban đầu. Tính lực căng
của dây treo con lắc khi ở vị trí biên.
A. 0,4N
B. 0,2N
C. 2N
D. 4N
2.3. Cho một con lắc đơn dài 98m, nặng 5kg đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s 2. Trong quá
trình dao động góc lệch cực đại của dây treo con lắc là 0,02rad. Tính vận tốc lớn nhất và lực căng dây lớn
nhất.
A. 0,62m/s; 48N
B. 0,62m/s; 49,01N C. 0,60m/s; 48N
D. 0,62m/s; 49,02N
2.4. Trong qúa trình dao động của một con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng dây lớn nhất và
nhỏ nhất bằng 4. Hỏi góc lệch lớn nhất của con lắc đơn bằng bao nhiêu?
A. 300
B. 450
C. 600
D. 900
2.5. Trong qúa trình dao động của một con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng dây lớn nhất và
nhỏ nhất bằng 5. Hỏi góc lệch lớn nhất của con lắc đơn bằng bao nhiêu?
A. 32,30
B. 450
C. 64,60
D. 900
2.6. Trong qúa trình dao động của một con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng dây lớn nhất và
nhỏ nhất bằng 6. Hỏi góc lệch lớn nhất của con lắc đơn bằng bao nhiêu?
A. 680
B. 340
C. 450
D. 900
2.7. ĐHA 2010. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc
 0 nhỏ. Khi con lắc cđ nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc
 bằng
 0
 0
0
0
A.
B.
C.
D.
3

2

3

2

2....
BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN
A. Cần nhớ
1. Cấu tạo: vật nhỏ (m) + sợi dây(
) có thể cđ trong mf thẳng đứng quanh trục quay nằm ngang.
2. Đk: không ma sát, không sức cản môi trường, góc lệch nhỏ CLĐ dđđh với tần số góc
l
g
2
;
lA
m
.
;
ls
B. các dạng toán cơ bản
D1: Chu kì, tần số dao động theo cấu tạo của con lắc:
1.1. Tính chu kì, tần số dao động nhỏ của CLĐ có chiều dài l = 2,25m tại nơi có gia tốc
2
g
.
A. 3(s);
)(3/1 Hz
B. 2(s);
)(5,0 Hz
C. 4(s);
)(25,0 Hz
D. 1(s);
1.2. Tính chu kì dao động nhỏ của CLĐ có chiều dài l = 36cm tại nơi có gia tốc
2
g
.
A. 1(s) B. 2(s); C. 1,2(s) D. 2,4(s)
1.3. Tính tần số dao động của con lắc đơn. Người ta đếm được trong thời gian 100(s) con lắc thực hiện
500 dao động.
A. 10Hz B. 50Hz C. 5Hz D. 7,5Hz
D2: Tốc độ cđ của CLĐ và Lực căng dây:
2.1. Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng m = 200g, được treo vào dây dài 2m. Lấy g = 10m/s
2
. Bỏ
qua mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB góc
0
0
60
rồi buông không vận tốc ban đầu. Tính lực
căng dây lớn nhất của dây treo con lắc.
A. 0,4N B. 0,2N C. 2N D. 4N
2.2. Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng m = 80g, được treo vào dây dài 2m. Lấy g = 10m/s
2
. Bỏ qua
mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB góc
0
0
60
rồi buông không vận tốc ban đầu. Tính lực căng
của dây treo con lắc khi ở vị trí biên.
A. 0,4N B. 0,2N C. 2N D. 4N
2.3. Cho một con lắc đơn dài 98m, nặng 5kg đặt tại i gia tốc trọng trường g = 9,8m/s
2
. Trong quá
trình dao động góc lệch cực đại của dây treo con lắc là 0,02rad. Tính vận tốc lớn nhất và lực căng dây lớn
nhất.
A. 0,62m/s; 48N B. 0,62m/s; 49,01N C. 0,60m/s; 48N D. 0,62m/s; 49,02N
2.4. Trong qúa trình dao động của một con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng dây lớn nhất
nhỏ nhất bằng 4. Hỏi góc lệch lớn nhất của con lắc đơn bằng bao nhiêu?
A. 30
0
B. 45
0
C. 60
0
D. 90
0
2.5. Trong qúa trình dao động của một con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng dây lớn nhất
nhỏ nhất bằng 5. Hỏi góc lệch lớn nhất của con lắc đơn bằng bao nhiêu?
A. 32,3
0
B. 45
0
C. 64,6
0
D. 90
0
2.6. Trong qúa trình dao động của một con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng dây lớn nhất
nhỏ nhất bằng 6. Hỏi góc lệch lớn nhất của con lắc đơn bằng bao nhiêu?
A. 68
0
B. 34
0
C. 45
0
D. 90
0
2.7. ĐHA 2010. Tại nơi gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc
0
nhỏ. Khi con lắc nhanh dần theo chiều dương đến vị trí động năng bằng thế năng thì li độ góc
bằng
A.
3
0
B.
2
0
C.
3
0
D.
2
0
2.8. Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng m = 20g, được treo vào dây dài 2m. Lấy g = 10m/s
2
. Bỏ qua
mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB góc
0
0
60
rồi buông không vận tốc ban đầu. Tính tốc độ của
con lắc khi qua VTCB
A.
sm /5
B.
sm /51,0
C.
sm /52
D.
sm /53
Năm 2013
1
BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN - Trang 2
BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN - Người đăng: datkakas
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN 9 10 943