Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Về Định Luật Kepler

Được đăng lên bởi songahri1783-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP VỀ CÁC ĐỊNH LUẬT KEPLER
Bµi 1:
Mét hµnh tinh chuyÓn ®éng xung quanh MÆt Trêi theo mét ®êng elip sao cho
kho¶ng c¸ch cùc tiÓu ®Õn MÆt Trêi r, cßn kho¶ng c¸ch cùc ®¹i R. T×m chu
quay cña nã quanh MÆt Trêi.
Bµi 2:
Mét vËt kh«ng lín l¾m b¾t ®Çu r¬i vµo MÆt Trêi mét kho¶ng kho¶ng c¸ch b»ng
b¸n kÝnh quü ®¹o cña Tr¸i §Êt. VËn tèc ban ®Çu cña vËt trong hÖ quy nhËt t©m b»ng 0. Hái
sù r¬i kÐo dµi trong thêi gian trong bao l©u.
Bµi 3:
Tëng tîng r»ng ta thÓ t¹o ra mét mÉu MÆt Trêi nhá h¬n nhiªn η lÇn, nhng
b»ng c¸c vËt liÖucïng khèi lîng riªng trung b×nh cña MÆt Trêi vµ c¸c hµnh tinh. Khi ®ã
chu k× quay cña c¸c mÉu hµnh tinh theo c¸c quü ®¹o cña chóng sÏ biÕn ®æi nh thÕ nµo?
Bµi 4:
Mét sao ®«i, ®ã gåm hai ng«i sao chuyÓn ®éng xung quanh t©m qu¸n tÝnh cña
chóng díi t¸c dông cña lùc hÊp dÉn. T×m kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thµnh phÇn cña sao ®«i, nÕu
khèi lîng tæng céng cña nã lµ M vµ chu k× quay lµ T.
Bµi 5:
Mét hµnh tinh A chuyÓn ®éng theo quü ®¹o elip xung quanh MÆt Trêi. T¹i thêi ®iÓm
khi ë c¸ch MT mét kho¶ng r
0
, vËn tèc cña b»ng v
0
gãc gi÷a b¸n kÝnh vÐct¬ r
0
vËn tèc v
0
α. T×m kho¶ng c¸ch lín nhÊt nhá nhÊt gi÷a MT vµ hµnh tinh nµy trong qu¸
tr×nh chuyÓn ®éng.
Bµi 6:
Mét tinh chuyÓn ®éng trong mÆt ph¼ng xÝch ®¹o cña Tr¸i §Êt ë gÇn mÆt ®Êt.
N¨ng lîng cÇn thiÕt ®Ó phãng tinh theo chiÒu quay cña Tr¸i §Êt nhá h¬n n¨ng lîng
phãng theo chiÒu ngîc l¹i bao nhiªu lÇn? Bá qua søc c¶n cña kh«ng khÝ.
Bµi 7:
Méttinh nh©n t¹o cña MÆt Tr¨ng chuyÓn ®éng theo quü ®¹o trßn b¸n kÝnh lín
h¬n b¸n kÝnh cña MÆt Tr¨ng η lÇn. Khi chuyÓn ®éng tinh chÞu t¸c dông cña lùc c¶n yÕu
cña trô, p thuéc vËn tèc theo c«ng thøc F=α v
2
, trong ®ã a h»ng sè; T×m thêi gian
chuyÓn ®éng cña vÖ tinh cho ®Õn khi nã r¬i lªn bÒ mÆt cña MÆt Tr¨ng.
Bµi 8:
TÝnh c«ng tèi thiÓu cÇn thùc hiÖn ®Ó ®a mét con tµu t khèi lîng m=2.10
3
kg
Tr¸i §Êt lªn MÆt Tr¨ng. BiÕt khèi lîng Tr¸i §Êt gÊp 81 lÇn khèi lîng MÆt Tr¨ng, kho¶ng
c¸ch gi÷a t©m Tr¸i §Êt vµ t©m MÆt Tr¨ng gÊp 60 lÇn b¸n kÝnh T§.
Bµi 9(®Ò thi QT n¨m 79 Liªn X«).
Con tµu trô víi khèi lîng M=12tÊn ®i
quanh MÆt Tr¨ng theo quü ®¹o trßn ë ®é cao
h=100km. §Ó chuyÓn sang quü ®¹o h¹ c¸nh, ®éng
ho¹t ®éng trong mét thêi gian ng¾n. VËn tèc khÝ
phôt ra khái èng lµ u=10
4
m/s. B¸n kÝnh cña MÆt
Tr¨ng R
t
=1,7.10
3
km, gia tèc träng trêng trªn
mÆt MÆt Tr¨ng lµ g=1,7m/s
2
.
a. Hái ph¶i tèn bao nhiªu nhiªn liÖu ®Ó ®éng c¬ ho¹t
®éng ë ®iÓm A lµm con tµu ®¸p xuèng MÆt Tr»ng ë ®iÓm B.
b. Trong ph¬ng ¸n thø 2, ë ®iÓm A con tµu nhËn xung lîng híng t©m t Tr¨ng
chuyÓn sang quü ®¹o tiÕp tuyÕn víi MÆt Tr¨ng ë C (h×nh vÏ). Trêng hîp nµy tèn bao nhiªu
nhiªn liÖu?
Bµi 10:(®Ò thi QT n¨m 85 Nam T)
Cã hai ph¬ng ¸n th¸m hiÓm b»ng tµu vò trô ®i ra ngoµi th¸i d¬ng hÖ. Trong ph¬ng ¸n
1, con tµu ®îc phãng lªn víi vËn tèc ®ñ lín ®Ó trùc tiÕp tho¸t khái th¸i d¬ng hÖ. Trong ph-
¬ng ¸n 2, con tµu tiÕn l¹i gÇn mét hµnh tinh ë xa MÆt Trêi, díi t¸c dông cña hµnh tinh
nµy,n tèc cña con tµu ®æi híng vµ t¨ng ®é lín cÇn thiÕt ®Ó tho¸t ra khái th¸i d¬ng hÖ (gi¶
§Þnh luËt Keple
1
A
B
A
C
Bài Tập Về Định Luật Kepler - Trang 2
Bài Tập Về Định Luật Kepler - Người đăng: songahri1783-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài Tập Về Định Luật Kepler 9 10 768