Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về định lý Fermat nhỏ

Được đăng lên bởi kstn-k59-hust
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1729 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Định lý Fermat nhỏ
I. Định lý Fermat nhỏ
Bài toán 1: Cho p là một số nguyên tố và a là số nguyên không chia hết cho p. Chứng minh

{ a , 2 a , 3 a , … , ( p−1 ) a }

tạo thành hệ thặng dư thu gọn mod p. 1

Bài toán 2: Cho p là một số nguyên tố và a là số nguyên không chia hết cho p. Chứng minh

a

p −1

−1 ⋮ p (Định lý Fermat nhỏ)

II. Mở rộng: Định lý Euler
Hàm Euler của một số tự nhiên n: Số các số tự nhiên nhỏ hơn n và nguyên tố cùng nhau với n.

φ( n) .

Kí hiệu

φ ( 7 ) =6, φ ( 8 )=4,φ ( 9 )=6, φ ( 10 )=4,

VD.

Tính chất:

φ ( mn )=φ ( m ) . φ(n)

+ Với (m,n)=1 ta có
+

φ ( p )= p−1

+

φ ( pα )= p α −1 .( p−1)

+ Nếu

α1

α2

m= p1 p2 … p n

αn

thì

φ ( m )= p1α −1 p2α −1 … pnα −1 ( p 1−1 ) ( P2−1 ) …(Pn −1)
1

2

Định lý Euler: Cho a,n là các số tự nhiên và (a,n)=1. Ta có

1 Tập hợp

n

a φ(n )−1⋮ n

{a 1 , a2 , … , ak } được gọi là một hệ thặng dư thu gọn mô-đun n nếu với mọi số nguyên i, (i,n)=1 và

0 ≤i ≤ n−1 , tồn tại duy nhất chỉ số j sao cho a j ≡ i(modn) với

k =φ(n)

III. Bài tập
1, Cho p là một số nguyên tố dạng 4k+3.
a, CMR

∄ số nguyên x thỏa mãn

b, CMR

a2 +b 2 ⋮ p ↔ a ⋮ p
b⋮ p

x 2+1 ⋮ p

{

2, Chứng minh các phương trình sau không có nghiệm nguyên dương:
a,

4 xy −x− y=z

2

3, Tìm số nguyên tố p sao cho

b,

2

3

x − y =7

2 p +1⋮ p

4, CMR nếu n nguyên dương lẻ thì

n!

2 −1 ⋮ n

5, Cho p là số nguyên tố lẻ. CMR với

∀ n∈ Z ,(n+ 1) p−(n p +1)⋮ 2 p

6, Tìm tất cả số nguyên tố p sao cho

5 p +1⋮ p 2

2

7, Cho p là số nguyên tố lớn hơn 7. CMR:
p

3 p−2 p −1⋮ 42 p

p

7 −5 −2 ⋮ 6 p với mọi số nguyên tố p lẻ

8. CMR:

9, Cho a,b là hai số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. CMR tồn tại các số nguyên dương m,n thỏa mãn
m

n

a −b −1⋮ ab

a
2
10, Cho a không chia hết cho 5 và 7. CMR: (¿¿ 4−1)(a +15 a +1)⋮ 35
¿
4

11, Cho

m ,n ∈ Z . CMR:
30

30

a,

mn(m −n ) ⋮ 14322

b,

mn 61−m61 n ⋮ 56786730

12, CMR với mọi số nguyên tố p, tồn tại vô hạn số nguyên dương n thỏa mãn
13*, Chứng minh không tồn tại số nguyên dương n thỏa mãn
14**, Tìm tất cả n nguyên dương thỏa mãn

n

2

2 −1 ⋮ n

2n−1 ⋮ n

n

2 −n ⋮ p

...
Đ nh lý Fermat nh
I. Định lý Fermat nhỏ
Bài toán 1: Cho p là một số nguyên tố và a là số nguyên không chia hết cho p. Chứng minh
{
a , 2 a , 3 a , ,
(
p1
)
a
}
tạo thành hệ thặng dư thu gọn mod p.
1
Bài toán 2: Cho p là một số nguyên tố và a là số nguyên không chia hết cho p. Chứng minh
a
p 1
1 p
(Định lý Fermat nhỏ)
II. Mở rộng: Định lý Euler
Hàm Euler của một số tự nhiên n: Số các số tự nhiên nhỏ hơn n và nguyên tố cùng nhau vi n.
Kí hiệu
φ(n)
.
VD.
φ
(
7
)
=6, φ
(
8
)
=4,φ
(
9
)
=6, φ
(
10
)
=4,
Tính chất:
+ Với (m,n)=1 ta có
φ
(
mn
)
=φ
(
m
)
. φ(n)
+
φ
(
p
)
= p1
+
φ
(
p
α
)
= p
α 1
.( p1)
+ Nếu
m= p
1
α
1
p
2
α
2
p
n
α
n
thì
Định lý Euler: Cho a,n là các số tự nhiên và (a,n)=1. Ta có
a
φ(n )
1 n
1 Tập hợp
{a
1
, a
2
, ,a
k
}
được gọi là một hệ thặng dư thu gọn mô-đun n nếu với mọi số nguyên i, (i,n)=1
0 i n1
, tồn tại duy nhất chỉ số j sao cho
a
j
i(modn)
với
k =φ(n)
Bài tập về định lý Fermat nhỏ - Trang 2
Bài tập về định lý Fermat nhỏ - Người đăng: kstn-k59-hust
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập về định lý Fermat nhỏ 9 10 518