Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về giao thoa sóng

Được đăng lên bởi vanhoind
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG
2. Giao thoa sóng
a) Hai nguồn sóng cùng pha.
2d1
u1M = U0cos(ωt )

2d 2
u2M = U0cos(ωt )

uM = u1M + u2M = U0cos(ωt -

M
d1
2d1
) + U0cos(ωt 

S1

2d 2
)


d2

u1 = u2 = U0cos(ωt)

 d 2  d1  

  d 2  d 1  
=
 cos  t 
=2U0cos 






 d 2  d1  


= AM.cos  t 



  d 2  d1  

Với AM = 2 U 0 cos



  d 2  d1  

Xét biên độ: A = 2 U 0 cos



 d 2  d1 
  d 2  d1  
 =1
- Amax khi cos
= kπ  Δd = d2 - d1 = kλ với k = 0,  1,  2…




***Kℓ: Biên độ của sóng giao thoa đạt cực đại tại vị trí có hiệu đường đi bằng nguyên ℓân bước
sóng.
 d 2  d1 
  d 2  d1  
 =0
- Amin khi cos
= +kπ  Δd = d2 - d1 = (2k+1) với k = 0,  1, 




2…
***Kℓ: Biên độ của sóng giao thoa đạt cực tiểu tại vị trí có hiệu đường đi bằng ℓẻ ℓần nửa bước
sóng.
M
b) Hai nguồn ℓệch pha bất kỳ.
u1M = U0cos(t + 1 - )
u2M = U0cos(t + 2 - )
d1
d2
S1

 uM = u1M + u2M =

u1= U0cos(ωt + φ1)

    2  d 2  d1  

 cos
=2U0cos  1

 2

    d 2  d 1  
    d 2  d 1  


 t  1 2 
 =AM.cos  t  1 2 

2

2






S2
u2= U0cos(ωt + φ2)

    2  d 2  d1  
   d 2  d1  


 = 2 U 0 cos 
 . Trong đó Δφ = φ2 - φ1
Với AM = 2 U 0 cos 1


 2

 2

   d 2  d1  


Xét biên độ: A = 2 U 0 cos 

 2

   d 2  d1  
   d 2  d1  


 =  1  
 = kπ …
- Amax khi cos 


 2

 2


   d 2  d1  
   d 2  d1  


 = 0  
 = (k + )π …
- Amin khi cos 


 2

 2

II - CÁC BÀI TOÁN QUAN TRỌNG
1. Bài toán xác định số cực đại - cực tiểu
a) Cực đại cực tiểu trên đoạn S1S2 (trên đường nối hai nguồn)
• Nếu hai nguồn cùng pha:
Max: -  k 
Min: - -  k  • Nếu hai nguồn ngược pha:
Max: - -  k  Min: -  k 
• Nếu hai nguồn vuông pha: (Max = min)
Max: - -  k  Min:


k



-

• Hai nguồn ℓệch pha bất kỳ:
Max: - -  k  - ( = 2 - 1) Min: - -  k  - - ( = 2 - 1)
2. Bài toán xác định biên độ giao thoa sóng:
*** Hai nguồn cùng biên độ
   d 2  d1  


Tại vị trí M bất kỳ: AM = 2 U 0 cos 

 2

Tại trung điểm của S1S2: AM = |2.U0cos(- )|
Hai nguồn cùng pha: AM = 2U0
Hai nguồn ngược pha: AM = 0
Hai nguồn vuông pha: AM = U0
Hai nguồn ℓệch pha : AM = U0
*** Hai nguồn khác biên độ:
Bản chất ℓà BÀI TOÁN tổng hợp 2 dao động.
 Cách giải:
Xây dựng phương trình sóng từ nguồn 1 tới M; phương trình sóng từ nguồn 2 tới M. Sau đó thực hiện bài toán tổng hợp
dao động điều hò...
CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG
2. Giao thoa sóng
a) Hai nguồn sóng cùng pha.
u
1M
= U
0
cos(ωt -
1
d2
)
u
2M
= U
0
cos(ωt -
2
d2
)
u
M
= u
1M
+ u
2M
= U
0
cos(ωt -
1
d2
) + U
0
cos(ωt -
2
d2
)
=2U
0
cos
12
dd
cos
12
dd
t
=
= A
M
.cos
12
dd
t
Với A
M
=
12
0
dd
cosU2
Xét biên độ: A =
12
0
dd
cosU2
- A
max
khi
12
dd
cos
= 1
12
dd
= kπ Δd = d
2
- d
1
= kλ với k = 0, 1, 2…
***Kℓ: Biên độ của sóng giao thoa đạt cực đại tại vị trí hiệu đường đi bằng nguyên ℓân bước
sóng.
- A
min
khi
12
dd
cos
= 0
12
dd
= +kπ Δd = d
2
- d
1
= (2k+1) với k = 0, 1,
2…
***Kℓ: Biên độ của sóng giao thoa đạt cực tiểu tại vị trí hiệu đường đi bằng ℓẻ ℓần nửa bước
sóng.
b) Hai nguồn ℓệch pha bất kỳ.
u
1M
= U
0
cos(t +
1
-
)
u
2M
= U
0
cos(t +
2
-
)
u
M
= u
1M
+ u
2M
=
=2U
0
cos
1221
dd
2
cos
1221
dd
2
t
=A
M
.cos
1221
dd
2
t
Với A
M
=
=
12
0
dd
2
cosU2
. Trong đó Δφ = φ
2
- φ
1
Xét biên độ: A =
12
0
dd
2
cosU2
- A
max
khi
12
dd
2
cos
= 1
12
dd
2
= kπ …
S
1
M
d
1
d
2
u
1
= u
2
= U
0
cos(ωt)
S
1
S
2
M
d
1
d
2
u
1
= U
0
cos(ωt + φ
1
) u
2
= U
0
cos(ωt + φ
2
)
Bài tập về giao thoa sóng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập về giao thoa sóng - Người đăng: vanhoind
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập về giao thoa sóng 9 10 380