Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về mảng số

Được đăng lên bởi Lưu Hoàng Đạt
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1092 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Viết chương trình nhập mảng số nguyên bằng tay.
2. Viết chương trình nhập mảng số ngẫu nhiên.
3. Viết chương trình nhập mảng số đệ quy.
4. Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng 1 chiều các số nguyên âm.
5. Viết chương trình khởi tạo giá trị phần tử là 0 cho mảng 1 chiều các số nguyên gồm n phần tử.
6. Viết chương trình nhập/xuất mảng 1 chiều các số thực.
7. Viết chương trình nhập mảng các số thực và xuất các phần tử âm trong mảng.
8. Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng một chiều các số nguyên sao cho mảng có thứ tự
tăng (không càn sắp xếp).
9. Viết chương trình nhập mảng các số nguyên và xuất các phần tử lẻ có trong mảng.
10. Viết chương trình nhập vào mảng một chiều các số nguyên và xuát ra các phần tử chẵn nhỏ
hơn 20.
11. Viết chương trình nhập vào mảng 1 chiều các số nguyên và xuất ra màn hình các phần tử là
số nguyên tố.
12. Viết chương trình nhập vào số nguyên n và liệt kê các số nguyên nhỏ hơn n, nếu mảng không
tồn tại số nguyên tố nào nhỏ hơn n thì phải xuất ra một câu thông báo.
13. Viết chương trình nhập vào mảng một chiều các số nguyên và xuất ra màn hình các phần tử
là số chính phương nằm tại những vị trí lẻ trong mảng.
14. Viết chương trình tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng các số nguyên.
15. Viết chương trình tìm vị trí phần tử dương bé nhất trong mảng.
16. Viết chương trình tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng các số nguyên.
17. Viết chương trình in vị trí của các phần tử nguyên tố trong mảng các số nguyên.
18. Viết chương trình tìm vị trí phần tử có giá trị x xuất hiện cuối cùng trong mảng.
19. Viết chương trình in vị trí của các phần tử nguyên tố lớn hơn 23.
20. Viết chương trình in các phần tử là bội của 3 và 5.
21. Viết chương trình tìm số hoàn thiện nhỏ nhất trong mảng, không có trả về 0.
22. Viết chương trình tìm giá trị chẵn nhỏ nhất trong mảng, không có trả về 0.
23. Viết chương trình tìm vị trí có giá trị âm lớn nhất trong mảng, không có thì trả về -1.
24. Viết chương trình tìm những phần tử trong mảng xa giá trị x nhất.
25. Viết chương trình tìm vị trí trong mảng mà giá trị tại đó gần x nhất.
26. Viết chương trình tìm đoạn [a,b] sao cho đoạn này chứa tất cả các giá trị trong mảng.
27. Viết chương trình tìm trong mảng giá trị đầu tiên lớn hơn 2010, không có trả về 0.
28. Viết chương trình tìm trong mảng giá trị đầu tiên nằm trong khoảng (X,Y) cho trước, không
có thì trả về X.
29. Viết chương trình tìm số chính phương đầu tiên trong mảng, không có thì trả về 0.
30. Viết chương trình tìm một vị trí của p...
1. Viết chương trình nhập mảng số nguyên bằng tay.
2. Viết chương trình nhập mảng số ngẫu nhiên.
3. Viết chương trình nhập mảng số đệ quy.
4. Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng 1 chiều các số nguyên âm.
5. Viết chương trình khởi tạo giá trị phần tử là 0 cho mảng 1 chiều các số nguyên gồm n phần tử.
6. Viết chương trình nhập/xuất mảng 1 chiều các số thực.
7. Viết chương trình nhập mảng các số thực và xuất các phần tử âm trong mảng.
8. Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng một chiều các số nguyên sao cho mảng có thứ tự
tăng (không càn sắp xếp).
9. Viết chương trình nhập mảng các số nguyên và xuất các phần tử lẻ có trong mảng.
10. Viết chương trình nhập vào mảng một chiều các số nguyên và xuát ra các phần tử chẵn nhỏ
hơn 20.
11. Viết chương trình nhập vào mảng 1 chiều các số nguyên và xuất ra màn hình các phần tử là
số nguyên tố.
12. Viết chương trình nhập vào số nguyên n và liệt kê các số nguyên nhỏ hơn n, nếu mảng không
tồn tại số nguyên tố nào nhỏ hơn n thì phải xuất ra một câu thông báo.
13. Viết chương trình nhập vào mảng một chiều các số nguyên và xuất ra màn hình các phần tử
là số chính phương nằm tại những vị trí lẻ trong mảng.
14. Viết chương trình tìm vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng các số nguyên.
15. Viết chương trình tìm vị trí phần tử dương bé nhất trong mảng.
16. Viết chương trình tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng các số nguyên.
17. Viết chương trình in vị trí của các phần tử nguyên tố trong mảng các số nguyên.
18. Viết chương trình tìm vị trí phần tử có giá trị x xuất hiện cuối cùng trong mảng.
19. Viết chương trình in vị trí của các phần tử nguyên tố lớn hơn 23.
20. Viết chương trình in các phần tử là bội của 3 và 5.
21. Viết chương trình tìm số hoàn thiện nhỏ nhất trong mảng, không có trả về 0.
22. Viết chương trình tìm giá trị chẵn nhỏ nhất trong mảng, không có trả về 0.
23. Viết chương trình tìm vị trí có giá trị âm lớn nhất trong mảng, không có thì trả về -1.
24. Viết chương trình tìm những phần tử trong mảng xa giá trị x nhất.
25. Viết chương trình tìm vị trí trong mảng mà giá trị tại đó gần x nhất.
26. Viết chương trình tìm đoạn [a,b] sao cho đoạn này chứa tất cả các giá trị trong mảng.
27. Viết chương trình tìm trong mảng giá trị đầu tiên lớn hơn 2010, không có trả về 0.
28. Viết chương trình tìm trong mảng giá trị đầu tiên nằm trong khoảng (X,Y) cho trước, không
có thì trả về X.
29. Viết chương trình tìm số chính phương đầu tiên trong mảng, không có thì trả về 0.
30. Viết chương trình tìm một vị trí của phần tử đầu tiên có giá trị bằng tích hai phần tử lân cận,
nếu mảng không tồn tại phần tử thỏa điều kiện trên thì trả về 0.
31. Viết chương trình tìm giá trị đầu tiên trong mảng thỏa tính chất số gánh không có thì trả về 0
( ví dụ: 12321).
32. Viết chương trình tìm giá trị đầu tiên có chữ số đầu tiên là chữ số lẻ trong mảng, không có thì
trả về 0 ( ví dụ: 110).
33. Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất toàn chữ số lẻ so với những số cùng thỏa điều kiện
trong mảng, không có thì trả về 0.
34. Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất trong mảng có dạng 2^k, so với những số cùng thỏa
điều kiện, nếu mảng không có phần tử dạng 2^k thì trả về 0.
Bài tập về mảng số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập về mảng số - Người đăng: Lưu Hoàng Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập về mảng số 9 10 512