Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về nhôm

Được đăng lên bởi Thành Công
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 764 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GV: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555
Đề-hóa.vn Hóa học là Cuộc sống
Ph-¬ng ph¸p gi¶I bµi to¸n vÒ aluminum
hîp chÊt cña aluminum
I. mét sè chó ý khi gi¶I bµi to¸n vÒ aluminum vµ
hîp chÊt cña aluminum.
Nh- chóng ta ®· biÕt nh«m mét nguyªn tè ®-îc dïng rÊt phæ biÕn, nhÊt lµ c¸c vËt dông
trong gia ®×nh
ChÝnh vËy nguyªn nh«m hîp chÊt cña chóng cïng phøc t¹p, bëi nh«m
mét sè hîp chÊt cña chung t¸c dông ®-îc ®ång thêi axit vµ baz¬ (l-ìng tÝnh).
dô: khi cho mét kim lo¹i kiÒm M vµo dung dÞch muèi cña nh«m th× tïy vµo kiÖn
cña bµi to¸n, mol mµ s¶n phÈm thÓ xuÊt hiÖn kÕt tña, sau ®ã kÕt tña tan mét phÇn
hoÆc kÕt tña tan hÕt.qua vÝ dô ®ã c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng cã thÓ xÉy ra.
22
3
3
3 2 2
2M 2H O 2MOH H (1)
3OH Al Al(OH) (2)
OH Al(OH) AlO 2H O (3)


§Ó lµm tèt c¸c bµi to¸n vÒ nh«m vµ hîp chÊt cña nh«m cÇn l-u ý mét sè ®iÓm sau:
1. N¾m ®-îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, cÊu h×nh, vÞ trÝ, « , nhãm, chu kú.
2. N¾m ®-îc tÝnh chÊt vËt lý, tÝnh chÊt hãa häc, ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ cña nh«m.
3. N¾m ®-îc c¸ch xö lý quÆng nh«m (B«xit) ®Ó thu ®-îc nh«m.
4. N¾m ®-îc tÝnh chÊt vËt lý, nh chÊt hãa häc, ph-¬ng ph¸p ®iÒu c cña «xit nh«m (
Al
2
O
3
), hi®roxit nh«m (Al(OH)
3
), muèi nh«m (Al
3+
)
5. N¾m ®-îc mét sè ph-¬ng ph¸p gi¶i nhanh liªn quan ®Õn nh«m vµ hîp chÊt cña chóng.
6. Khi cho dung dÞch kiÒm vµo muèi nh«m thu ®-îc kÕt tña th× ta cã ph¶n øng cã thÓ xÉy ra:
Al
3+
+ 3OH
-
Al(OH)
3
(1)
Al(OH)
3
+ OH
-
AlO
2
-
+ 2H
2
O (2)
3
22
Al 4OH AlO 2H O
(3)
7. Khi cho muèi
2
AlO
t¸c dông víi dung dÞch axit thu ®-îc kÕt tña th× ta ph¶n øng
thÓ xÉy ra:
2 2 3
AlO H H O Al(OH)

(1)
3
32
Al(OH) 3H Al 3H O

(2)
3
22
AlO 4H Al 3H O
(3)
II. bµi to¸n ¸p dông.
Bµi to¸n 1: ( TrÝch ®Ò thi tèt nghiÖp TH PT 2007). Hoµ tan 5.4 gam Al b»ng mét l-îng dung
dÞch H
2
SO
4
lo·ng d-. Sau ph¶n øng thu ®-îc dung dÞch X vµ V lÝt khÝ H
2
®ktc. Gi¸ trÞ cña V lÝt:
A. 2.24 lÝt B. 3.36 lÝt. C. 4.48 lÝt D. 6.72 lÝt
Bµi gi¶i:
2
3
Al H
2
Al 3e Al
0,2 0,6
5,4
n 0,2 n 0,3
27
2H 2e H
0,6 0,3


mol
V
H2
= 0,3.22,4 =6,72 lÝt => D ®óng
Bài tập về nhôm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập về nhôm - Người đăng: Thành Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập về nhôm 9 10 960