Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về phương trình bậc 2 và hệ thức Viét

Được đăng lên bởi Sang Ngct
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Phiếu bài tập số 1
CHUYÊN ĐỀ: Phương trình bậc 2 và hệ thức Vi-et
Bài 1. Cho phương trình

mx 2  (2m  1) x  ( m  1)  0

(1)

3
5

a) Giải phương trình (1) với m=
b) Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi giá trị của m .
c) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm lớn hơn 2 .
(m 2  m  2) x 2  2( m  1) x  1

Bài 2. Cho phương trình
( m là tham số) . (1)
a) Giải phương trình (1) với m = -1 .
b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt,
c) Tìm các giá trị của m để tập nghiệm của phương trình (1) chỉ có một phần tử .
Bài 3. Chứng minh rằng phương trình sau có nghiệm với
mọi a;b :

(a  1) x 2  2(a  b) x  (b  1)  0

mx 2  6(m  2) x  4m  7  0

Bài 4. Cho phương trình
Tìm các giá trị của m để phương trình đã cho .
a) Có nghiệm kép
b) Có hai nghiệm phân biệt
c) Vô nghiệm

x 2  mx  m  1  0

Bài 5. Cho phương trình
(a) Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi m .
(b) Gọi

x1 , x2

là hai nghiệm của phương trình . Tìm GTLN , GTNN của biểu thức

P

2 x1 x2  3
x  x22  2( x1 x2  1)
2
1

2
2
x 2  mx 
m 2  4m  1  0
2 3
2 3

Bài 6. Cho phương trình
a) Giải phương trình (1) với m = -1 .

b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm thỏa mãn

(1)
1 1
  x1  x2
x1 x2

x 2  2  m  2  x  6m  1

Bài 7. Cho f(x)=
a. Chứng minh rằng phương trình f(x)=0 có nghiệm với mọi m .
b. Đặt x=t+2 ; tính f(x) theo tt . Từ đó tìm điều kiện của m để phương trình f(x)=0 xó
hai nghiệm lớn hơn 2.

Bài 8., Cho phương trình
a)
b)

x 2   2m  3 x  m 2  3m  0

Chứng minh rằng pt luôn có hai nghiệm phân biệt .
Tìm m để phương trình có hai nghiệm

x1 , x2

phân biệt thỏa mãn :

1  x1  x2  6

Bài 9. Tìm các số a,b sao cho phương trình
nhất một nghiệm chung và|a|+|b| nhỏ nhất .

Bài 10. Giả sử

x0

x 2  ax  6  0

là một nghiêm của phương trình bậc hai

và

x 2  bx  12  0

ax 2  bx  c  0 .

có ít

Đặt

a c
,
b a

M=max{

} . Chứng minh rằng |

 x  1

Bài 11 . Cho phương trình
a) Giải phương trình với m=−1.

4

x0

|≤1+M

  m  1  x  1  m 2  m  1 0
2

(1)

b) Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt
giá trị của tham số m.

x1 ; x2

với mọi

x1  x2  2

c) Tìm giá trị của m để
( Chuyên Hà nội - Amsterdam 1998 - 1999)
Bài 12. Cho tam thức bậc hai f(x)=

ax 2  bx  c

mọi x∈{−1;1} . Tìm GTNN của biểu thức A =

Bài 13. Cho phương trình bậc hai :

thõa mãn điều kiện |f(x)|≤1 với
4a 2  3b 2

2 x 2   2m  1 x  m  1  0 .

a) Chứng minh r...
Phiếu bài tập số 1
CHUYÊN ĐỀ: Phương trình bậc 2 và hệ thức Vi-et
Bài 1. Cho phương trình
2
(2 1) ( 1) 0mx m x m
(1)
a) Giải phương trình (1) với m=
3
5
b) Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi giá trị của m .
c) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm lớn hơn 2 .
Bài 2. Cho phương trình
2 2
( 2) 2( 1) 1m m x m x
( m là tham số) . (1)
a) Giải phương trình (1) với m = -1 .
b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt,
c) Tìm các giá trị của m để tập nghiệm của phương trình (1) chỉ có một phần tử .
Bài 3. Chứng minh rằng phương trình sau có nghiệm với
mọi a;b :
2
( 1) 2( ) ( 1) 0a x a b x b
Bài 4. Cho phương trình
2
6( 2) 4 7 0mx m x m
Tìm các giá trị của m để phương trình đã cho .
a) Có nghiệm kép
b) Có hai nghiệm phân biệt
c) Vô nghiệm
Bài 5. Cho phương trình
2
1 0x mx m
(a) Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi m .
(b) Gọi
1 2
,x x
là hai nghiệm của phương trình . Tìm GTLN , GTNN của biểu thức
Bài tập về phương trình bậc 2 và hệ thức Viét - Trang 2
Bài tập về phương trình bậc 2 và hệ thức Viét - Người đăng: Sang Ngct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập về phương trình bậc 2 và hệ thức Viét 9 10 883