Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về sắt

Được đăng lên bởi bosjeunhan-9
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ SẮT
(Luyện thi Đại học 2010)
( 33 câu trắc nghiệm - đầy đủ phương pháp )

Họ và tên thành viên : ..............................................................

Lớp : ........................................

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VỀ SẮT :
1/ Các phương pháp dùng trong giải toán :
- Bảo toàn khối lượng
- Bảo toàn nguyên tố
- Bảo toàn electron
- Phương pháp quy đổi
- Phương pháp ion - electron ( electron biến đổi )
- Dùng công thức tính nhanh
2/Phương pháp tìm CTPT của oxit sắt : tìm tỉ lệ số mol của Fe ( nguyên tử ) và O ( nguyên tử ) từ dữ kiện bài
cho
3/Một vài cách giải nhanh :
- Khi đề bài cho hỗn hợp 2 oxit của sắt , nhưng không nêu rõ là oxit sắt gì , thì ta có thể quy đổi hỗn hợp trên
về FeO và Fe2O3 - cách này không làm số mol Fe và O trong hỗn hợp thay đổi...
- Nếu gặp bài toán oxi hóa 2 lần : Fe ( m gam ) bị oxi hóa thành hỗn hợp ( Fe , oxit sắt ) ( m 1 gam ) rồi cho
tiếp vào dung dịch acid có tính oxi hóa tạo sản phẩm khử thì ta nên dùng công thức : ( n e là số mol electron
cho hoặc nhận )

mFe = 0,7 m1 + 5,6 ne
Câu 1 : Oxi hóa chậm m gam Fe ngoài không khí sau một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp X ( Fe , FeO ,
Fe2O3 ,Fe3O4 ). Để hòa tan hết X , cần vừa đủ 300 ml dung dịch HCl 1M , đồng thời giải phóng 0,672 lít khí ( đktc
). Tính m ?
A.10,08
B.8,96
C.9,84
D.10,64
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp FeO , Fe2O3 và Fe3O4 cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M , thu được
dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến
khối lượng không đổi thu được 3 gam chất rắn. Tính V ?
A.87,5
B.125
C.62,5
D.175
Câu 3 : Trộn bột Al với bột Fe2O3 ( tỉ lệ mol 1 : 1 ) thu được m gam hỗn hợp X. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm
hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hết Y bằng
acid nitric loãng dư , thấy giải phóng 0,448 lít khí NO ( đktc – sản phẩm khử duy nhất ). m =?
A.7,48
B.11,22
C.5,61
D.3,74
Câu 4: Hòa tan hết 7,68 gam hỗn hợp FeO , Fe2O3 và Fe3O4 cần vừa đủ 260 ml dung dịch HCl 1M. Dung dịch thu
được cho tác dụng với dd NaOH dư rồi lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m
gam rắn.. tính m ?
A.20
B.8
C.16
D.12
Câu 5: X là hỗn hợp gồm Fe và 2 oxit của sắt. Hòa tan hết 15,12 gam X trong dung dịch HCl dư , sau phản ứng
thu được 16,51 gam muối Fe (II) và m gam muối Fe (III ) . Mặt khác , khi cho 15,12 gam X phản ứng hoàn toàn
với dung dịch acid nitric loãng dư thì giải phóng 1,568 lít NO ( sản phẩm khử du...
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ SẮT
(Luyện thi Đại học 2010)
( 33 câu trắc nghiệm - đầy đủ phương pháp )
Họ và tên thành viên : .............................................................. Lớp : ........................................
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VỀ SẮT :
1/ Các phương pháp dùng trong giải toán :
- Bảo toàn khối lượng
- Bảo toàn nguyên t
- Bảo toàn electron
- Phương pháp quy đổi
- Phương pháp ion - electron ( electron biến đổi )
- Dùng công thức tính nhanh
2/Phương pháp tìm CTPT của oxit sắt : tìm t lệ số mol của Fe ( nguyên tử ) và O ( nguyên tử ) từ dữ kiện bài
cho
3/Một vài cách giải nhanh :
- Khi đề bài cho hỗn hợp 2 oxit của sắt , nhưng không u rõ là oxit sắt gì , thì ta có thể quy đổi hỗn hợp trên
về FeO và Fe
2
O
3
- cách này khôngm số mol Fe và O trong hỗn hợp thay đổi...
- Nếu gặp bài toán oxi a 2 lần : Fe ( m gam ) b oxi hóa thành hỗn hợp ( Fe , oxit sắt ) ( m
1
gam ) rồi cho
tiếp vào dung dịch acid có tính oxia tạo sản phẩm khử tta nên dùng công thức : ( n
e
s mol electron
cho hoặc nhận )
m
Fe
= 0,7 m
1
+ 5,6 n
e
u 1 : Oxi hóa chậm m gam Fe ngoài không khí sau một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp X ( Fe , FeO ,
Fe
2
O
3
,Fe
3
O
4
). Để hòa tan hết X , cần vừa đủ 300 ml dung dịch HCl 1M , đồng thời giải phóng 0,672 lít khí ( đktc
). Tính m ?
A.10,08 B.8,96 C.9,84 D.10,64
u 2: Hòa tan hn toàn 2,8 gam hỗn hợp FeO , Fe
2
O
3
và Fe
3
O
4
cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M , thu được
dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến
khối lượng không đổi thu được 3 gam chất rắn. Tính V ?
A.87,5 B.125 C.62,5 D.175
u 3 : Trộn bột Al với bột Fe
2
O
3
( tỉ lệ mol 1 : 1 ) thu được m gam hỗn hợp X. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm
hỗn hợp X trong điều kiện không không ksau một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y.a tan hết Y bằng
acid nitric loãng dư , thấy giải phóng 0,448 lít khí NO ( đktc – sản phẩm khử duy nhất ). m =?
A.7,48 B.11,22 C.5,61 D.3,74
u 4: Hòa tan hết 7,68 gam hỗn hợp FeO , Fe
2
O
3
và Fe
3
O
4
cần vừa đủ 260 ml dung dịch HCl 1M. Dung dịch thu
được cho c dụng với dd NaOH dư rồi lọc kết tủa nung trong kng k đến khối lượng không đổi thu được m
gam rắn.. tính m ?
A.20 B.8 C.16 D.12
u 5: X là hỗn hợp gồm Fe và 2 oxit của sắt. Hòa tan hết 15,12 gam X trong dung dịch HCl dư , sau phản ứng
thu được 16,51 gam muối Fe (II) và m gam muối Fe (III ) . Mặt khác , khi cho 15,12 gam X phản ứng hoàn toàn
với dung dịch acid nitric loãng dư thì giải phóng 1,568 lít NO ( sản phẩm khử duy nhất - ở đktc ). Thành phần %
về khối lượng của Fe trong X là ?
A.11,11% B.29,63% C.14,81% D.33,33%
u 6 :Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Cu và 2 oxit sắt cần vừa đủ 500ml dung dịch HCl 1,2M. Cô cạn dung
dịch sau phản ứng thu được 38,74 gam hỗn hợp hai muối khan . m nhận giá trị ?
A.22,24 B.20,72 C.23,36 D.27,04
u 7: Hòa tan hết a gam hỗn hợp 2 oxit sắt bằng dung dịch HCl dư sau phản ứng thu được dung dịch chứa 9,75
gam FeCl
3
8,89 gam FeCl
2
. a nhận giá trị nào ?
A.10,08 B.10,16 C.9,68 D.9,84
u 8 : Hòa tan hết 4 gam hỗn hợp A gồm Fe và 1 oxit sắt trong dung dịch acid HCl dư thu được dung dịch X.
Sục khí Cl
2
cho đến vào X thu được dung dịch Y chứa 9,75 gam muối tan. Nếu cho 4 gam A c dụng với
dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được V lít NO ( sản phẩm khử duy nhất - đktc)/ V= ?
nishiwodebao381@yahoo.com
Trang 1/6 – Bài tập TN về Fe
Bài tập về sắt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập về sắt - Người đăng: bosjeunhan-9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập về sắt 9 10 140