Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về sóng cơ 12

Được đăng lên bởi phuongphuongni1008
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1368 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GV: Nguyễn Ngọc Vinh VẬT LÍ 12

Chương 2: Sóng cơ

CHƯƠNG II. SÓNG CƠ
I. SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG
1. Sóng cơ học. Sóng cơ học là những dao động cơ lan truyền trong một môi trường .
- Sóng ngang: có phương dao động vuông góc với phương truyền.
+ Khi sóng cơ truyền đi chỉ có pha dao động của các phần tử vật chất lan truyền còn các phần tử vật chất thì
dao động xung quanh vị trí cân bằng cố định.
+ Trừ trường hợp sóng mặt nước, sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn.
* Ví dụ: sóng trên mặt nước, sóng trên sợi dây cao su.
- Sóng dọc: có phương dao động trùng với phương truyền.
+ Sóng dọc truyền được cả trong chất khí, lỏng và rắn. Sóng cơ không truyền được trong chân không.
* Ví dụ: sóng âm, sóng trên một lò xo.
2. Các đại lượng đặt trưng của chuyển động sóng.
a. Chu kỳ sóng T: là chu kỳ dao động của một phần tử vật chất của môi trường sóng truyền qua.
1
b. Tần số f: là đại lượng nghịch đảo của chu kỳ sóng : f =
T
c. Biên độ sóng: Biên độ sóng tại mỗi điểm trong không gian chính là biên độ dao động của phần tử môi
trường tại điểm đó.
d. Tốc độ truyền sóng v: là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường.
e. Bước sóng:
- Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất dao động cùng pha.
 Gọi  là khoảng cách giữa n ngọn sóng:   n  1 .
- Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì dao động của sóng.
 nếu quan sát được n ngọn sóng nhô lên trong thời gian t(s) thì chu kì sóng là: T 
Công thức :

  v.T 

t
n 1

v
f

3. Phương trình sóng.
Giả sử dao động tại nguồn có phương trình: u0 = Acos t
t x
2 d
 ) ] = Acos(t)
T 

4. Độ lệch pha của hai sóng tại hai điểm M, N trên cùng một phương truyền sóng.
2.π
×Δd với  d = MN.
 Độ lệch pha: Δφ =
λ
M
O
Điểm nào gần nguồn hơn sóng tại đó sẽ sớm pha hơn.
 Đặc biệt:
+ Sóng tại M, N cùng pha nhau :   k .2  d  k . (k=1,2,3…)

thì dao động tại 1 điểm M có phương trình:

uM = A Cos[ 2(

+ Sóng tại M, N ngược pha nhau:   (2k  1)  d  2k  1.
+ Sóng tại M, N vuông pha:  



1

 k  d   k  
2
2 2




1

  k  
2 
2

N

(k=0,1,2,3…)

(k=0,1,2,3…)

5. Một số nhận xét
 Phân biệt sự khác nhau giữa tốc sộ dao ®éng (của các phần tử của môi trường) vµ tèc độ truyÒn sãng:
s
+ Tốc độ lan truyền sóng: v  (s là quãng đường mà sóng truyền được trong thời gian t)
t
DD: 0905883246 - Tài liệu ôn thi Tốt nghiệp và Đại học 2013-2014 - Vinhquang807@gmail.com

1

GV: Nguyễn Ngọc Vinh VẬT LÍ 12

Chương 2: Sóng cơ

+ Tốc độ dao ®éng: u '  ...
GV: Nguyễn Ngọc Vinh VẬT LÍ 12 Chương 2: Sóng cơ
DD: 0905883246 - Tài liệu ôn thi Tốt nghiệp và Đại học 2013-2014 - Vinhquang807@gmail.com
1
CHƯƠNG II. SÓNG CƠ
I. SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG
1. Sóng cơ học. Sóng cơ học là những dao động cơ lan truyền trong một môi trường .
- Sóng ngang: có phương dao động vuông góc với phương truyền.
+ Khi sóng truyền đi chỉ pha dao động của các phần tử vật chất lan truyền còn các phần tử vật chất thì
dao động xung quanh vị trí cân bằng cố định.
+ Trừ trường hợp sóng mặt nước, sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn.
* Ví dụ: sóng trên mặt nước, sóng trên sợi dây cao su.
- Sóng dọc: có phương dao động trùng với phương truyền.
+ Sóng dọc truyền được cả trong chất khí, lỏng và rắn. Sóng cơ không truyền được trong chân không.
* Ví dụ: sóng âm, sóng trên một lò xo.
2. Các đại lượng đặt trưng của chuyển động sóng.
a. Chu kỳ sóng T: là chu kỳ dao động của một phần tử vật chất của môi trường sóng truyền qua.
b. Tần số f: là đại lượng nghịch đảo của chu kỳ sóng : f =
T
1
c. Biên độ sóng: Biên độ sóng tại mỗi điểm trong không gian chính biên độ dao động của phần tử môi
trường tại điểm đó.
d. Tốc độ truyền sóng v: là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường.
e. Bước sóng:
- Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất dao động cùng pha.
Gọi
là khoảng cách giữa n ngọn sóng:
1 n
.
- Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì dao động của sóng.
nếu quan sát được n ngọn sóng nhô lên trong thời gian t(s) thì chu kì sóng là:
1
n
t
T
Công thức :
f
v
Tv .
3. Phương trình sóng.
Giả sử dao động tại nguồn có phương trình: u
0
= Acos
t
thì dao động tại 1 điểm M có phương trình: u
M
= A Cos[ 2(
)
x
T
t
] = Acos(t-
2
d
)
4. Độ lệch pha của hai sóng tại hai điểm M, N trên cùng một phương truyền sóng.
Độ lệch pha:
2.π
Δφ = ×
Δd
λ
với
d = MN.
Điểm nào gần nguồn hơn sóng tại đó sẽ sớm pha hơn.
Đặc biệt:
+ Sóng tại M, N cùng pha nhau :
2.k
.kd
(k=1,2,3…)
+ Sóng tại M, N ngược pha nhau:
2
1
2
.12)12( kkdk
(k=0,1,2,3…)
+ Sóng tại M, N vuông pha:
22
1
2
kdk
(k=0,1,2,3…)
5. Một số nhận xét
Phân biệt sự khác nhau giữa tốc sộ dao ®éng (của các phần tử của môi trường) vµ tèc độ truyÒn sãng:
+ Tốc độ lan truyền sóng:
t
s
v
(s là quãng đường mà sóng truyền được trong thời gian t)
M
N O
Bài tập về sóng cơ 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập về sóng cơ 12 - Người đăng: phuongphuongni1008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Bài tập về sóng cơ 12 9 10 481