Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH HỘI TỤ

Được đăng lên bởi vuluansp2
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3119 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH HỘI TỤ
BÀI 1.
Trước một thấu kính hội tụ, ta đặt một vật AB sao cho AB nằm trong khoảng tiêu
cự của thấu kính.Ảnh cho bởi thấu kính hội tụ là:
A.Ảnh thật, ngược chiều với vật.
B. Ảnh thật, cùng chiều với vật
C. Ảnh ảo ngược chiều và lớn hơn vật
D. Ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật
Bài 2.
Ảnh của một vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của TKHT là:
A. Ảnh thật, ngược chiều với vật.
B. Ảnh ảo, cùng chiều với vật
C. Ảnh thật, ngược chiều với vật
D. Ảnh ảo, ngược chiều với vật
Bài 3.
Trước một thấu kính hội tụ ta đặt một vật sáng AB (AB nằm trong khoảng tiêu cự)
ảnh A'B' qua thấu kính hội tụ là:
A Ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều vật.
B. Ảnh ảo, bằng vật và cùng chiều vật
C. Ảnh thật , nhỏ hơn vật và ngược chiều vật
D. Ảnh thật , bằng vật và ngược chiều vật.
Bài 4.
Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh trong trường hợp: vật
AB có chiều cao h = 2cm, thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12cm, vật AB cách thấu
kính một khoảng d = 6cm.
Bài 5
Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ sẽ cho ảnh thật, bằng vật khi
A. d < 2f
B. d > 2f
C. d = 2f
D. d = f
Bài 6
VẬt sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, ban đầu
cách thấu kính một khoảng bằng hai lần tiêu cự . Thấu kính sẽ cho ảnh ảo trong
trường hợp:
A. Từ vị trí ban đầu, dịch thấu kính một khoảng 5f/2 ra xa vật.
B. Từ vị trí ban đầu, dịch thấu kính một khoảng 5f/2 lại gần vật
C. Từ vị trí ban đầu, dịch vật một khoảng f ra xa thấu kính
D. Từ vị trí ban đầu, dịch vật một khoảng f lại gần thấu kính
Bài 7.
Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và cách
thấu kính 15cm. Ảnh sẽ ngược chiều với vật khi tiêu cự của thấu kính là:
A 24cm
B. 20cm
C. 16cm
D. 12cm
Bài 8

VẬt sáng AB = 4cm được đặt vuông góc trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự
12cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một đoạn 8cm
a. Vẽ theo tỉ lệ đã cho và trình bày cách dựng ảnh A'B' của AB tạo bởi thấu kinh?
b. tính khoảng cách A'B' đến thấu kính và chiều cao của ảnh A'B'
Bài 9.
Một vật sáng AB đặt trước TKHT, có tiêu cự f vật sáng cách thấu kính 1 đoạn OA
= d, cho ảnh thật A'B' cách thấu kính 1 đoạn OA' = d'
a. Vẽ ảnh A'B' của vật
b. Chứng minh công thức 1/f = 1/d + 1/d' và A'B'/AB = d'/d

...
BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH HỘI TỤ
BÀI 1.
Trước một thấu kính hội tụ, ta đặt một vật AB sao cho AB nằm trong khoảng tiêu
cự của thấu kính.Ảnh cho bởi thấu kính hội tụ là:
A.Ảnh thật, ngược chiều với vật.
B. Ảnh thật, cùng chiều với vật
C. Ảnh ảo ngược chiều và lớn hơn vật
D. Ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật
Bài 2.
Ảnh của một vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của TKHT là:
A. Ảnh thật, ngược chiều với vật.
B. Ảnh ảo, cùng chiều với vật
C. Ảnh thật, ngược chiều với vật
D. Ảnh ảo, ngược chiều với vật
Bài 3.
Trước một thấu kính hội tụ ta đặt một vật sáng AB (AB nằm trong khoảng tiêu cự)
ảnh A'B' qua thấu kính hội tụ là:
A Ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều vật.
B. Ảnh ảo, bằng vật và cùng chiều vật
C. Ảnh thật , nhỏ hơn vật và ngược chiều vật
D. Ảnh thật , bằng vật và ngược chiều vật.
Bài 4.
Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh trong trường hợp: vật
AB có chiều cao h = 2cm, thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12cm, vật AB cách thấu
kính một khoảng d = 6cm.
Bài 5
Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ sẽ cho ảnh thật, bằng vật khi
A. d < 2f B. d > 2f C. d = 2f D. d = f
Bài 6
VẬt sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, ban đầu
cách thấu kính một khoảng bằng hai lần tiêu cự . Thấu kính sẽ cho ảnh ảo trong
trường hợp:
A. Từ vị trí ban đầu, dịch thấu kính một khoảng 5f/2 ra xa vật.
B. Từ vị trí ban đầu, dịch thấu kính một khoảng 5f/2 lại gần vật
C. Từ vị trí ban đầu, dịch vật một khoảng f ra xa thấu kính
D. Từ vị trí ban đầu, dịch vật một khoảng f lại gần thấu kính
Bài 7.
Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và cách
thấu kính 15cm. Ảnh sẽ ngược chiều với vật khi tiêu cự của thấu kính là:
A 24cm B. 20cm C. 16cm D. 12cm
Bài 8
BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH HỘI TỤ - Trang 2
BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH HỘI TỤ - Người đăng: vuluansp2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH HỘI TỤ 9 10 772