Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về thấu kính

Được đăng lên bởi Hoa Ruby
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 925 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIẢI BÀI TẬP THẤU KÍNH
VẬT LÝ 9.
BÀI TẬP 1: Một vật sáng AB có dạng mũi tên cao 6cm đặt vuông góc trục chính của
thấu kính hội tụ, cách thấu kính 15cm. Thấu kính có tiêu cự 10 cm.
a/ Dựng ảnh của vật qua thấu kính
b/ Xác định kích thước và vị trí của ảnh
BÀI TẬP 2: Một vật sáng AB có dạng mũi tên cao 6cm đặt vuông góc trục chính của
thấu kính hội tụ, cách thấu kính 10cm. Thấu kính có tiêu cự 15 cm.
a/ Dựng ảnh của vật qua thấu kính
b/ Xác định kích thước và vị trí của ảnh
BÀI TẬP 3: Một vật sáng AB có dạng mũi tên cao 6cm đặt vuông góc trục chính của
thấu kính phân kỳ, cách thấu kính 10cm. Thấu kính có tiêu cự 15 cm.
a/ Dựng ảnh của vật qua thấu kính
b/ Xác định kích thước và vị trí của ảnh
GIẢI
Chọn lựa cách vẽ ảnh bao gồm 2 tia, một tia qua quang tâm O và một tia đi qua tiêu
điểm.
BÀI TẬP 1:
B


A'
A

F
I

B’
”

FA = OA - OF = 15 – 10 = 5 cm
ΔFAB~ΔFOI =>

FA AB
5
6
10.6

 
 OI 
 12cm
FO OI
10 OI
5

Ta có: A’B’ = OI = 12 cm
ΔOAB~ΔOA’B’ =>

OA
AB
15
6
15.12


  OA 
 30cm
OA AB
OA 12
6

BÀI TẬP 2:
FA = OF - OA = 15 – 10 = 5 cm
ΔFAB~ΔFOI =>

FA AB
5
6
15.6

 
 OI 
 18cm
FO OI
15 OI
5

Ta có: A’B’ = OI = 18 cm

ΔOAB~ΔOA’B’ =>

OA
AB
10
6
18.10


  OA 
 30cm
OA AB
OA 18
6
I

B'
B

A'

F

O

A

BÀI TẬP 3:
B
I



B
A

'

A'

F'

O
c
ó
m
ột

F’A = OF’ + OA = 15 + 10 = 25 cm
ΔF’AB~ΔF’OI =>

F A AB
25 6
15.6



 OI 
 3, 6cm
F O OI
15 OI
25

Ta có: A’B’ = OI = 3,6 cm
OA

AB

10

6

ΔOAB~ΔOA’B’ => OA  AB  OA  3, 6  OA 

3, 6.10
 6cm
6

Các bài toán dạng nghịch:
BÀI TẬP 1: Một vật sáng AB có dạng mũi tên đặt vuông góc trục chính
của thấu kính hội tụ cho ảnh thật cao 12 cm, cách thấu kính 30 cm. Thấu kính có tiêu
cự 10 cm.
Xác định kích thước và vị trí của vật.
Cách giải:
FA’ = OA’ - OF = 30– 10 = 20 cm
ΔF’A’B’~ΔF’OI =>
F ' A' A' B '
20 12
10.12



 OI 
 6cm
F 'O
OI
10 OI
20

Ta có: AB = OI = 6 cm

ΔOAB~ΔOA’B’ =>

OA
AB
OA 6
30.6


  OA 
 15cm
OA AB
30 12
12

BÀI TẬP 2: Một vật sáng AB có dạng mũi tên đặt vuông góc trục chính của thấu
kính hội tụ cho ảnh ảo cao 18cm, cách thấu kính 30cm. Thấu kính có tiêu cự 15 cm.
Xác định kích thước và vị trí của ảnh
Cách giải:
F’A’ = OF’ + OA’ = 15 + 30 = 45 cm
ΔF’A’B’~ΔF’OI =>
F ' A' A' B '
45 18
15.18



 OI 
 6cm
F 'O
OI
15 OI
45

Ta có: AB = OI = 6 cm
ΔOAB~ΔOA’B’ =>
OA
AB
OA 6
30.6


  OA 
 10cm
OA AB
30 18
18

BÀI TẬP 3: Một vật sáng AB có dạng mũi tên đặt vuông góc trục chính của thấu
kính phân kỳ, cho ảnh cao 3,6 cm và cách thấu kính 6cm. T...
GIẢI BÀI TẬP THẤU KÍNH
VẬT LÝ 9.
BÀI TẬP 1: Một vật sáng AB có dạng mũi tên cao 6cm đặt vuông góc trục chính của
thấu kính hội tụ, cách thấu kính 15cm. Thấu kính có tiêu cự 10 cm.
a/ Dựng ảnh của vật qua thấu kính
b/ Xác định kích thước và vị trí của ảnh
BÀI TẬP 2: Một vật sáng AB có dạng mũi tên cao 6cm đặt vuông góc trục chính của
thấu kính hội tụ, cách thấu kính 10cm. Thấu kính có tiêu cự 15 cm.
a/ Dựng ảnh của vật qua thấu kính
b/ Xác định kích thước và vị trí của ảnh
BÀI TẬP 3: Một vật sáng AB có dạng mũi tên cao 6cm đặt vuông góc trục chính của
thấu kính phân kỳ, cách thấu kính 10cm. Thấu kính có tiêu cự 15 cm.
a/ Dựng ảnh của vật qua thấu kính
b/ Xác định kích thước và vị trí của ảnh
GIẢI
Chọn lựa cách vẽ ảnh bao gồm 2 tia, một tia qua quang tâm O và một tia đi qua tiêu
điểm.
BÀI TẬP 1:
FA = OA - OF = 15 – 10 = 5 cm
ΔFAB~ΔFOI =>
5 6 10.6
12
10 5
FA AB
OI cm
FO OI OI
Ta có: A’B’ = OI = 12 cm
ΔOAB~ΔOA’B’ =>
15 6 15.12
30
12 6
OA AB
OA cm
OA A B OA
BÀI TẬP 2:
FA = OF - OA = 15 – 10 = 5 cm
ΔFAB~ΔFOI =>
5 6 15.6
18
15 5
FA AB
OI cm
FO OI OI
Ta có: A’B’ = OI = 18 cm
I
A'
F
A
B
B’
Bài tập về thấu kính - Trang 2
Bài tập về thấu kính - Người đăng: Hoa Ruby
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập về thấu kính 9 10 614