Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP VỀ TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC TOAN LOP 7 NANG CAO

Được đăng lên bởi kiennguyenluongson
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1858 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Giáo viên Nguyễn Đức Kiên- Trường THCS Quảng An – Tây Hồ - Hà Nội

HÌNH HỌC 7
TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC
1. Cho tam giác vuông ở A, C = 40o. Vẽ đường phân giác AD, đường cao
AH. Tính số đo góc HAD.
2. Cho tam giác ABC, O là một điểm nằm trong tam giác.


a) Chứng minh rằng



BOC = A


+



ABO +



ACO



b) Biết



ABO

+



ACO

o

= 90 -

A
2

và tia BO là tia phân giác của góc B,

chứng minh rằng tia CO là tia phân giác của góc C.


3. Tam giác ABC có góc B
> C . Vẽ phân giác AD.




a) Chứng minh rằng ADC - ADB
= B
-C
b) Đường thẳng chứa tia phân giác góc ngoài ở đỉnh A của tam giác ABC


cắt đường thẳng BC tại E. Chứng minh rằng



AEB

=



B C
2


4. Tam giác ABC có A
= 180o - 3 C


a. Chứng minh rằng B
= 2C
b. Từ một điểm D trên cạnh AB vẽ DE // BC (E  AC). Hãy xác định vị
trí của D để cho tia ED là tia phân giác của góc AEB.
µ  700 ; B
µ C
µ  300 . Chứng minh rằng tam ABC
5. Cho tam giác ABC, biết A
có hai góc bằng nhau.


µ  1 B;
µ B
µ  1A
µ . Tính góc A
6. . Cho tam giác ABC, biết C

3
2
µ
µ
µ
µ
µ . Tia phân giác của góc B cắt AC
7. Cho tam giác ABC, biết A  C  B; B  2C
·
·
và BDA
tại D. Tính các góc BDC
µ  400 . Tia phân giác của góc A cắt
8. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết C
·
·
 BDC
 100 .
BC tại D. Chứng minh rằng ADB
µ cắt nhau tại O. Biết
9. Cho tam giác ABC. Các tia phân giác cuả góc Bµ và C
·
BOC
 1350 Hỏi tam giác ABC là tam giác vuông, nhọn hay tù?
10. Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy điểm M nằm giữa B và C. Trên tia
·
đối của tia AM lấy điểm N. Chứng minh rằng góc BNC
là góc nhọn.
11. Trong tam giác ABC lấy điểm O. Chứng minh rằng
·
µ  ABO
·
·
BOC
A
 ACO
.
12. Cho tam giác ABC. Vẽ BD  AC; CE  AB . Hai đường thẳng BD và
CE cắt nhau tại H.

Giáo viên Nguyễn Đức Kiên- Trường THCS Quảng An – Tây Hồ - Hà Nội
·
·
 ACE
a. Chứng minh rằng ADB
·
·
·
 650 ; ACB
 450. Tính góc BHC
b. Giả sử ABC
.
13. Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt AC tại E.
·
a. Chứng minh rằng góc BEC
là góc tù.
0
·
µ .
b. Giả sử góc BEC
 110 . Tính góc C





µ
14. Cho tam giác ABC, Bµ  C
. Đường thẳng chứa tia phân giác ngoài tại
đỉnh A cắt đường thẳng BC tại N. Tia phân giác trong của góc A cắt BC
·
·
AMC
 AMB
·
tại M. Chứng minh rằng ANC
.


2
15. tam giác ABC vuông tại A. Vẽ AH  BC ( H thuộc BC ). Vẽ các tia

phân giác của góc B và góc HAC chúng cắt nhau tại điểm O. hứng minh
rằng tam giác AOB là tam giác vuông.

...
Giáo viên Nguyễn Đức Kiên- Trường THCS Quảng An – Tây Hồ - Hà Nội
HÌNH HỌC 7
TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC
1. Cho tam giác vuông A,
C
= 40
o
. Vẽ đường phân giác AD, đường cao
AH. Tính số đo góc HAD.
2. Cho tam giác ABC, O là một điểm nằm trong tam giác.
a) Chứng minh rằng
BOC
=
A
+
ABO
+
ACO
b) Biết
ABO
+
ACO
= 90
o
-
2
A
tia BO tia phân giác của góc B,
chứng minh rằng tia CO là tia phân giác của góc C.
3. Tam giác ABC có góc
B
>
C
. Vẽ phân giác AD.
a) Chứng minh rằng
ADC
-
ADB
=
B
-
C
b) Đường thẳng chứa tia phân giác góc ngoài đỉnh A của tam giác ABC
cắt đường thẳng BC tại E. Chứng minh rằng
AEB
=
2
CB
4. Tam giác ABC có
A
= 180
o
- 3
C
a. Chứng minh rằng
B
= 2
C
b. Từ một điểm D trên cạnh AB vẽ DE // BC (E AC). y xác định vị
trí của D để cho tia ED là tia phân giác của góc AEB.
5. Cho tam giác ABC, biết
µ
µ
µ
0 0
70 30A ; B C
. Chứng minh rằng tam ABC
có hai góc bằng nhau.
6. . Cho tam giác ABC, biết
. Tính góc A
7. Cho tam giác ABC, biết
µ
µ
µ µ
µ
2A C B; B C
. Tia phân giác của góc B cắt AC
tại D. Tính các góc
·
·
BDC và BDA
8. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết
µ
0
40C
. Tia phân giác của góc A cắt
BC tại D. Chứng minh rằng
·
·
0
10ADB BDC
.
9. Cho tam giác ABC. Các tia phân giác cuả góc
µ
µ
B C
cắt nhau tại O. Biết
·
0
135BOC
Hỏi tam giác ABC là tam giác vuông, nhọn hay tù?
10. Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy điểm M nằm giữa B C. Trên tia
đối của tia AM lấy điểm N. Chứng minh rằng góc
·
BNC
là góc nhọn.
11. Trong tam giác ABC lấy điểm O. Chứng minh rằng
·
µ
·
·
BOC A ABO ACO
.
12. Cho tam giác ABC. Vẽ
BD AC;CE AB
. Hai đường thẳng BD
CE cắt nhau tại H.
BÀI TẬP VỀ TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC TOAN LOP 7 NANG CAO - Trang 2
BÀI TẬP VỀ TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC TOAN LOP 7 NANG CAO - Người đăng: kiennguyenluongson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÀI TẬP VỀ TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC TOAN LOP 7 NANG CAO 9 10 487