Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về vectơ hình học lớp 10

Được đăng lên bởi Đồng Đức Thiện
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 991 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương ôn tập HKI

Hình Học 10
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI
Môn HH10
Năm học: 2008 – 2009

1. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC.
a/ Kể tên 2 vectơ cùng phương với vectơ AB , 2 vectơ cùng hướng với vectơ AB , 2 vectơ
ngược hướng với vectơ AB .
b/ Chỉ ra các vectơ bằng vectơ OM , bằng vectơ OB .
2. Cho 6 điểm M, N, P, Q, R, S. Chứng minh:
a/ MN  PQ MQ  PN .
b/ MP  NQ  RS MS  NP  RQ .
3. Cho tam giác ABC là tam giác đều cạnh 2a. Tính độ dài các vectơ BA  BC , CA  CB.
4. Cho tam giác ABC có trực tâm H, tâm đường tròn ngoại tiếp O. Gọi D là điểm đối xứng với
A qua O. Chứng minh rằng:
a/ Tứ giác BDCH là hình bình hành.
b/ OA  OB  OC OH .
5. Cho hình bình hành ABCD. Chứng minh:
a/ AB  2 AC  AD 3 AC.
b/ Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh: 2MN  AC  BD.
6. Cho tam giác ABC. Gọi M là một điểm thuộc đoạn BC sao cho MB = 2MC. Chứng minh
rằng:
a/ MB  2MC.
b/

1
2
AM  AB  AC.
3
3

c/ 3GG '  AA'  BB'  CC ' với G, G’ lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và tam giác
A’B’C’.
7. Cho hình bình hành ABCD.
a/ Tính độ dài của vectơ u BD  CA  AB  DC.
b/ Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh rằng:
GA  GC  GD BD.

8. Cho tam giác ABC là tam giác đều cạnh a, I là trung điểm của AC.
a/ Xác định điểm M sao cho AB  IM IC.
b/ Tính độ dài của vectơ u BA  BC.
9. Cho tam giác ABC. Gọi I là điểm thỏa mãn điều kiện IA  2 IB  3IC 0.
a/ Chứng minh rằng: I là trọng tâm tam giác BCD, trong đó D là trung điểm cạnh AC.
b/ Biểu thị vectơ AI theo hai vectơ AB và AC .
10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(4 ; 0), B(8 ; 0), C(0 ; 4), D(0 ; 6), M(2 ; 3).
a/ Chứng minh rằng: B, C, M thẳng hàng và A, D, M thẳng hàng.
b/ Gọi P, Q, R lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng OM, AC và BD. Chứng minh rằng: 3
điểm P, Q, R thẳng hàng.
11. Cho hai hình bình hành ABCD và A’B’C’D’. Chứng minh rằng:
a/ CC ' BB'  DD'.
b/ Hai tam giác BCD và B’C’D’ có cùng trọng tâm.
12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1 ; 3), B(-2 ; 2). Đường thẳng đi qua A, B cắt
Ox tại M và cắt Oy tại N. Tính diện tích tam giác OMN.

Đề cương ôn tập HKI

Hình Học 10

13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho G(1 ; 2). Tìm tọa độ điểm A thuộc Ox và B thuộc Oy sao
cho G là trọng tâm tam giác OAB.
14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(-4 ; 1), B(2 ; 4), C(2 ; -2).
a/ Chứng minh A, B, C là 3 đỉnh của một tam giác.
b/ Tính chu vi của tam giác ABC.
c/ Xác định tọa độ trọng tâm G và trực tâm H.
15. Cho tam giác ABC với A(1 ; 2), B(5 ; 2), C(1 ; -3).
a...
Đề cương ôn tập HKI Hình Học 10
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI
Môn HH10
Năm học: 2008 – 2009
1. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC.
a/ Kể tên 2 vectơ cùng phương với vectơ
AB
, 2 vectơ cùng hướng với vectơ
AB
, 2 vectơ
ngược hướng với vectơ
AB
.
b/ Chỉ ra các vectơ bằng vectơ
OM
, bằng vectơ
OB
.
2. Cho 6 điểm M, N, P, Q, R, S. Chứng minh:
a/
PNMQPQMN
.
b/
RQNPMSRSNQMP
.
3. Cho tam giác ABC là tam giác đều cạnh 2a. Tính độ dài các vectơ
., CBCABCBA
4. Cho tam giác ABC có trực tâm H, tâm đường tròn ngoại tiếp O. Gọi D là điểm đối xứng với
A qua O. Chứng minh rằng:
a/ Tứ giác BDCH là hình bình hành.
b/
.OHOCOBOA
5. Cho hình bình hành ABCD. Chứng minh:
a/
.32 ACADACAB
b/ Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh:
.2 BDACMN
6. Cho tam giác ABC. Gọi M là một điểm thuộc đoạn BC sao cho MB = 2MC. Chứng minh
rằng:
a/
b/
.
3
2
3
1
ACABAM
c/
''''3 CCBBAAGG
với G, G’ lần lượt trọng tâm của tam giác ABC tam giác
A’B’C’.
7. Cho hình bình hành ABCD.
a/ Tính độ dài của vectơ
.DCABCABDu
b/ Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh rằng:
.BDGDGCGA
8. Cho tam giác ABC là tam giác đều cạnh a, I là trung điểm của AC.
a/ Xác định điểm M sao cho
b/ Tính độ dài của vectơ
.BCBAu
9. Cho tam giác ABC. Gọi I là điểm thỏa mãn điều kiện
.032 ICIBIA
a/ Chứng minh rằng: I là trọng tâm tam giác BCD, trong đó D là trung điểm cạnh AC.
b/ Biểu thị vectơ
AI
theo hai vectơ
AB
AC
.
10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(4 ; 0), B(8 ; 0), C(0 ; 4), D(0 ; 6), M(2 ; 3).
a/ Chứng minh rằng: B, C, M thẳng hàng và A, D, M thẳng hàng.
b/ Gọi P, Q, R lần lượt trung điểm các đoạn thẳng OM, AC và BD. Chứng minh rằng: 3
điểm P, Q, R thẳng hàng.
11. Cho hai hình bình hành ABCD và A’B’C’D’. Chứng minh rằng:
a/
.''' DDBBCC
b/ Hai tam giác BCD và B’C’D’ có cùng trọng tâm.
12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1 ; 3), B(-2 ; 2). Đường thẳng đi qua A, B cắt
Ox tại M và cắt Oy tại N. Tính diện tích tam giác OMN.
Bài tập về vectơ hình học lớp 10 - Trang 2
Bài tập về vectơ hình học lớp 10 - Người đăng: Đồng Đức Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập về vectơ hình học lớp 10 9 10 699