Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập vi phân có lời giải

Được đăng lên bởi Le Cong Ly
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2409 lần   |   Lượt tải: 12 lần
1
B
`
AI T
ˆ
A
.
P PHU
.
O
.
NG TR
`
INH VI PH
ˆ
AN
1)
2xy
y = y
2
1
HD gia
i: y
= p : 2xpp
= p
2
1
x(p
2
1) = 0
2pdp
p
2
1
=
dx
x
p
2
1 = C
1
p = ±
C
1
x + 1
p =
dy
dx
=
C
1
+ 1 y =
2
3C
1
(C
1
x + 1)
3
2
+ C
2
2)
y.y = y
HD gia
i: y
= p y = p
dp
dy
yp
dp
dy
= p
p = 0 dp =
dy
y
p = 2
y + C
1
dy
dx
= 2
y + C
1
dx =
dy
2
y + C
1
x =
y
C
1
2
ln |2
y + C
1
| + C
2
y = c
3)
a(xy
+ 2y) = xyy
HD gia
i: a(xy
+ 2y) = xyy
x(a y)y
= 2ay
y = 0
a y
y
dy =
2a
x
dx x
2a
y
a
e
y
= C
y = 0
4)
y = y
e
y
HD gia
i: y
= p y = p
dp
dy
p
dp
dy
= pe
y
p = 0 :
dp
dy
= e
y
p = e
y
+ C
1
dy
dx
= e
y
+ C
1
dy
e
y
+ C
1
= dx
C
1
= 0
dy
e
y
+ C
1
=
1
C
1
e
y
+ C
1
e
y
e
y
+ 1
dy =
1
C
1
(y
e
y
dy
e
y
+ C
1
) =
y
C
1
1
C
1
ln(e
y
+ C
1
)
dx
e
y
+ C
1
=
e
y
nˆe
´
u C
1
= 0
1
C
1
(y ln |e
y
+ C
1
|) nˆe
´
u C
1
= 0.
y = C :
5) xy
= y(1 + ln y ln x) y(1) = e
www.VNMATH.com
Bài tập vi phân có lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập vi phân có lời giải - Người đăng: Le Cong Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Bài tập vi phân có lời giải 9 10 31