Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập VL 12

Được đăng lên bởi Tùng Linh Hồ
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 882 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP
Câu 1: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ tại mặt đất. Đưa đồng hồ lên độ cao h = 0,64 km. Coi nhiệt độ hai nơi này
bằng nhau và lấy bán kính trái đất là R = 6400 km. Sau một ngày đồng hồ chạy
A. nhanh 8,64 s
B. nhanh 4,32 s
C. chậm 8,64 s
D.chậm 4,32 s.
Câu 2: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất, hỏi ở độ cao h và sau khoảng thời gian t đồng hồ chạy nhanh
hay chậm và sai một lượng thời gian  bằng bao nhiêu ?

h
R
2h
C. chậm,   t.
R

2h
R
h
D. chậm,   t.
R

A. nhanh,   t.

B. nhanh,   t.

Câu 3: Người ta đưa một đồng hồ quả lắc từ Mặt đất lên độ cao h = 0,5 (km), coi nhiệt độ không thay đổi. Biết bán kính
Trái Đất R = 6400 (km). Mỗi ngày đêm đồng hồ chạy
A. nhanh; 7,56 (s)
B. chậm; 7,56(s)
C. chậm; 6,75(s)
D. nhanh; 6,75(s)
Câu 4: Coi Trái Đất có dạng hình cầu bán kính R = 6400 (km). Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở trên mặt đất với chu kì
2 (s). Khi đưa đồng hồ lên cao 2500 (m) so với mặt đất thì mỗi ngày đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu giây ? Coi
nhiệt độ không thay đổi ở hai nơi này.
A. chậm 67,5 (s)
B. chậm 33,75(s)
C. nhanh 33,75 (s)
D. nhanh 67,5 (s)
Câu 5: Đồng hồ quả lắc đặt trên mặt đất chạy đúng với chu kì T 0. Nếu đưa đồng hồ xuống độ sâu h ` so với mặt đất và
giữ cho nhiệt độ không đổi thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm một lượng bao nhiêu sau khoảng thời gian t ?
A. nhanh   t

h`
R

B. chậm   t

h`
R

C. nhanh   t

h`
2R

D. chậm   t

h`
2R

Câu 6: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất ở nhiệt độ 25 0C. Biết hệ số nở dài của dây treo con lắc là
  2.105 K 1 . Khi nhiệt độ ở đó là 200C thì sau một ngày đêm, đồng hồ chạy như thế nào ?
A. chậm 8,64(s)
B. nhanh 8,64(s)
C. chậm 4,32(s)
D. nhanh 4,32(s)
0
Câu 7: Một đồng hồ quả lắc có chu kì T0 = 2(s) ở nhiệt độ 0 C. Biết hệ số dãn nở vì nhiệt của dây treo làm con lắc đơn
là   1, 2.105 K 1 , lấy g   2 (m / s 2 ) . Giả sử nhiệt độ tăng lên 250C , thời gian con lắc chạy sai trong một giờ và
chiều dài dây treo của con lắc lúc đó là
A. nhanh 0,54(s); l = 1,0003(m)
B. chậm 0,54(s); l = 1,0003(m)
C. nhanh 12,96(s); l = 1,0003(m)
D. chậm 0,54(s); l = 1,03(m)
Câu 8: Một con lắc đơn dây treo làm bằng kim loại.Ở 0 0C co chu kì là T0 = 2(s), hệ số nở dài   2.105 K 1 . Ở 200C
thì chu kì của con lắc là
A. 2,004(s)
B. 2,4(s)
C. 2,04(s)
D. 2,0004(s)
Câu 9 : Một con lắc đơn có dây treo bằng kim loại, hệ số dãn nở của kim loại này là   1, 4.105 K 1 , con lắc đơn dao
động tại một điểm cố định trên mặt đất có chu kì T = 2(s) lúc ở 10 0C. Nếu nhiệt...
BÀI TẬP
Câu 1: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ tại mặt đất. Đưa đồng hồ lên độ cao h = 0,64 km. Coi nhiệt độ hai nơi này
bằng nhau và lấy bán kính trái đất là R = 6400 km. Sau một ngày đồng hồ chạy
A. nhanh 8,64 s B. nhanh 4,32 s C. chậm 8,64 s D.chậm 4,32 s.
Câu 2: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất, hỏi độ cao h sau khoảng thời gian t đồng hồ chạy nhanh
hay chậm và sai một lượng thời gian
bằng bao nhiêu ?
A. nhanh,
.
h
t
R
B. nhanh,
2
.
h
t
R
C. chậm,
2
.
h
t
R
D. chậm,
.
h
t
R
Câu 3: Người ta đưa một đồng hồ quả lắc từ Mặt đất lên độ cao h = 0,5 (km), coi nhiệt độ không thay đổi. Biết bán kính
Trái Đất R = 6400 (km). Mỗi ngày đêm đồng hồ chạy
A. nhanh; 7,56 (s) B. chậm; 7,56(s) C. chậm; 6,75(s) D. nhanh; 6,75(s)
Câu 4: Coi Trái Đất có dạng hình cầu bán kính R = 6400 (km). Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở trên mặt đất với chu kì
2 (s). Khi đưa đồng hồ lên cao 2500 (m) so với mặt đất thì mỗi ngày đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu giây ? Coi
nhiệt độ không thay đổi ở hai nơi này.
A. chậm 67,5 (s) B. chậm 33,75(s) C. nhanh 33,75 (s) D. nhanh 67,5 (s)
Câu 5: Đồng hồ quả lắc đặt trên mặt đất chạy đúng với chu T
0
. Nếu đưa đồng hồ xuống độ sâu h
`
so với mặt đất
giữ cho nhiệt độ không đổi thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm một lượng bao nhiêu sau khoảng thời gian t ?
A. nhanh
`
h
t
R
B. chậm
`
h
t
R
C. nhanh
`
2
h
t
R
D. chậm
`
2
h
t
R
Câu 6: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất nhiệt độ 25
0
C. Biết hệ số nở dài của dây treo con lắc
5 1
2.10 K
. Khi nhiệt độ ở đó là 20
0
C thì sau một ngày đêm, đồng hồ chạy như thế nào ?
A. chậm 8,64(s) B. nhanh 8,64(s) C. chậm 4,32(s) D. nhanh 4,32(s)
Câu 7: Một đồng hồ quả lắc có chu kì T
0
= 2(s) ở nhiệt độ 0
0
C. Biết hệ số dãn nở vì nhiệt của dây treo làm con lắc đơn
5 1
1,2.10 K
, lấy
2 2
( / )g m s
. Giả sử nhiệt độ tăng n 25
0
C , thời gian con lắc chạy sai trong một giờ
chiều dài dây treo của con lắc lúc đó là
A. nhanh 0,54(s); l = 1,0003(m) B. chậm 0,54(s); l = 1,0003(m)
C. nhanh 12,96(s); l = 1,0003(m) D. chậm 0,54(s); l = 1,03(m)
Câu 8: Một con lắc đơn dây treo làm bằng kim loại.Ở 0
0
C co chu kì T
0
= 2(s), hệ số nở dài
5 1
2.10 K
. 20
0
C
thì chu kì của con lắc là
A. 2,004(s) B. 2,4(s) C. 2,04(s) D. 2,0004(s)
Câu 9 : Một con lắc đơn có dây treo bằng kim loại, hệ số dãn nở của kim loại này là
5 1
1,4.10 K
, con lắc đơn dao
động tại một điểm cố định trên mặt đất có chu kì T = 2(s) lúc ở 10
0
C. Nếu nhiệt tăng thêm 20
0
C thì chu kì lúc này bằng
A. tăng 2,8.10
-4
(s) B. giảm 2,8.10
-4
(s)
C. tăng 4,2.10
-4
(s) D. Giảm 4,2. 10
-4
(s)
Câu 10: Một đồng hồ dùng dùng con lắc đơn làm hệ đếm giây. Dây treo vật bằng kim loại có hệ số dãn nở
5 1
1,8.10 K
. Biết đồng hồ chạy đúng ở 25
0
C. Hỏi rằng nếu nhiệt độ giảm xuống còn 10
0
C thì mỗi ngày đêm đồng
hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu ?
A. nhanh 14,32(s) B. chậm 11,66(s) C. chậm 14,32(s) D. nhanh 11,66(s)
Câu 11: Trong quá trình hoạt động của mình, nếu nhiệt độ của môi trường t
1
(độ) mỗi ngày đêm đồng hồ quả lắc sẽ
chạy nhanh
, còn nếu nhiệt độ của môi trường t
2
(độ) thì mỗi ngày đêm đồng hồ sẽ chạy chậm một lượng
3
.
Đồng hồ trên đã được thiết kế chạy đúng giờ ở nhiệt độ là
A.
B.
1 2
2
t t
C.
1 2
2
3
t t
D.
2 1
2t t
Câu 12: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ khi đặt trên mặt đất nhiệt độ t
1
= 25
0
C. Cho biết hệ số dãn nở nhiệt
của dây treo là
4 1
10 K
, bán kính Trái Đất R = 6400 (km). Nếu đưa đồng hồ lên độ cao h = 6,4(km) so với bề mặt
Trái Đất và nhiệt độ ở đó là -10
0
C thì mỗi ngày đêm đồng hồ sẽ chạy
Bài tập VL 12 - Trang 2
Bài tập VL 12 - Người đăng: Tùng Linh Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập VL 12 9 10 745