Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập xác suất

Được đăng lên bởi linhls389
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 739 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xác suất của một biến cố

XÁC SUẤT CỦA MỘT BIẾN CỐ
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Xét thí nghiệm gieo quân xúc sắc 6 mặt (có thể gieo một con, hai con hoặc
nhiều quân xúc sắc) và xét số chấm xuất hiện, ta có các khái niệm sau đây:
1. Phép thử ngẫu nhiên
Phép thử ngẫu nhiên là một thí nghiệm có kết quả mang tính chất ngẫu nhiên
mà ta không thể biết chắc được kết quả sẽ xảy ra nhưng có thể xác định được
tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử.
Ví dụ: Việc gieo quân xúc sắc là một phép thử ngẫu nhiên.
2. Không gian mẫu
Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử ngẫu nhiên gọi là không
gian mẫu. Không gian mẫu thường được kí hiệu là E hoặc Ω
Ví dụ: Nếu gieo một quân xúc sắc thì không gian mẫu E là {1, 2, 3, 4, 5, 6}
Nếu gieo lần lượt hai quân xúc sắc thì không gian mẫu E là
{(1;1), (1;2), (1;3), (1;4), (1;5), (1;6), (2;1), (2;2), (2;3), (2;4), (2;5), (2;6),
(3;1), (3;2), (3;3), (3;4), (3;5), (3;6), (4;1), (4;2), (4;3), (4;4), (4;5), (4;6), (5;1),
(5;2), (5;3), (5;4), (5;5), (5;6), (6;1), (6;2), (6;3), (6;4), (6;5), (6;6) }
3. Biến cố
Mỗi tập hợp con của không gian mẫu là một biến cố. Mỗi phần tử của biến cố
A gọi là một kết quả thuận lợi cho A.
Ví dụ: Biến cố để gieo lần lượt 2 quân xúc sắc có tổng bằng 5 là
{(1;4), (4;1), (2;3), (3;2)}
4. Các loại biến cố
4.1. Biến cố sơ cấp

Mỗi phần tử của không gian mẫu là một biến cố sơ cấp.
Ví dụ: (1;2) là biến cố sơ cấp
265

Chương III. Tổ hợp, Xác suất và Số phức − Trần Phương
4.2. Biến cố chắc chắn

Không gian mẫu E còn gọi là biến cố chắc chắn, tức là biến cố luôn luôn xảy ra
khi thực hiện phép thử ngẫu nhiên.
Ví dụ: Biến cố để gieo 2 quân xúc sắc có tổng lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn
hoặc bằng 12 là biến cố chắc chắn.
4.3. Biến cố không thể

Biến cố không thể là biến cố không bao giờ xảy ra khi thực hiện phép thử ngẫu
nhiên. Biến cố không thể kí hiệu là ∅.
Ví dụ: Biến cố để gieo 2 quân xúc sắc có tổng lớn hơn 12 là biến cố không thể.
4.4. Biến cố hợp

Biến cố A ∪ B là biến cố "ít nhất có A hoặc B xảy ra" gọi là hợp của hai biến
cố A và B.
Biến cố A1 ∪ B 2 ∪ ... ∪ Ak gọi là hợp của k biến cố A1 , A2 ,..., Ak
Ví dụ: Gọi A là biến cố để gieo lần lượt 2 quân xúc sắc có tổng lớn hơn 10 và
B là biến cố để gieo 2 quân xúc sắc có tổng nhỏ hơn 4.
Khi đó biến cố A ∪ B là {(6;5), (5;6), (6;6), (1;1), (1;2), (2;1)}
4.5. Biến cố giao

Biến cố A ∩ B là biến cố "cả A và B cùng xảy ra".
Biến cố A1 ∩ B1 ∩ ... ∩ Ak là biến cố " A1 , A2 ,..., Ak cùng xảy ra", gọi là giao của
biến cố A1 , A2 ,..., Ak .
Ví dụ: Gọi A là...
c sut ca mt biến c
265
C SUT CA MT BIN C
I. TÓM TT LÝ THUYT
Xét t nghim gieo quân xúc sc 6 mt (có th gieo mt con, hai con hoc
nhiu qn c sc) xét s chm xut hin, ta các ki nim sau đây:
1. Phép th ngu nhiên
Pp th ngu nhn là mt tnghim kết qu mang tính cht ngu nhiên
mà ta không th biết chc đưc kết qu s xy ra nhưng có th c đnh đưc
tp hp tt c c kết qu có th xy ra ca phép th.
d:
Vic gieo quân c sc mt phép th ngu nhiên.
2. Không gian mu
Tp hp tt c c kết qu có th xy ra ca pp th ngu nhn gi không
gian mu. Kng gian mu thường được hiu là E hoc
d:
Nếu gieo mt quân xúc sc t không gian mu E {1, 2, 3, 4, 5, 6}
Nếu gieo ln lưt hai quân xúc sc t không gian mu E
{(1;1), (1;2), (1;3), (1;4), (1;5), (1;6), (2;1), (2;2), (2;3), (2;4), (2;5), (2;6),
(3;1), (3;2), (3;3), (3;4), (3;5), (3;6), (4;1), (4;2), (4;3), (4;4), (4;5), (4;6), (5;1),
(5;2), (5;3), (5;4), (5;5), (5;6), (6;1), (6;2), (6;3), (6;4), (6;5), (6;6) }
3. Biến c
Mi
tp hp
con ca không gian mu mt biến c. Mi phn t ca biến c
A gi mt kết qu thun li cho A.
d:
Biến c để gieo ln lượt 2 quân xúc sc có tng bng 5 là
{(1;4), (4;1), (2;3), (3;2)}
4. Các loi biến c
4.1. Biến cố sơ cấp
Mi
phn t
ca không gian mu mt biến c sơ cp.
d:
(1;2) biến c sơ cp
Bài tập xác suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập xác suất - Người đăng: linhls389
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tập xác suất 9 10 561