Ktl-icon-tai-lieu

bài tập xác suất thống kê

Được đăng lên bởi ducthaibk
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 775 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập xác suất xác suất thống kê

GVHD: NGUYỄN NGỌC SIÊNG

Bài 1:
Hỏi có bao nhiêu cách xếp r hành khách lên n toa tàu, mỗi người có thể lên 1
toa bất kỳ và mỗi toa chứa hơn r người?
Giải.
 Để xếp r hành khách lên n toa tàu ta chia làm r giai đoạn, giai đoạn i xếp cho
người thứ i. Số cách xếp là n (
).
 Theo quy tắc nhân số cách xếp r hành khách lên n toa tàu là:

Bài 2:
1 người chọn số PIN có 6 chữ số của thẻ ATM:
a) Hỏi có bao nhiêu số PIN người đó có thể chọn?
b) Hỏi có bao nhiêu số PIN có 6 chữ số khác nhau?
Giải:
a) Mỗi số PIN có 6 chữ số là 1 chỉnh hợp lặp chập 6 từ 10 phần tử (0, 1, 2,
….,9). Vậy số các số Pin có 6 chữ số là:
b) Một số PIN có 6 chữ số khác nhau là 1 chỉnh hợp chập 6 từ 10 phần tử (0, 1,
2, ….,9). Vậy số các số Pin có 6 chữ số khác nhau là:

Bài 3:
1 công ty cần tuyển 4 nhân viên, có 15 người nộp hồ sơ, trong đó có 10 nam và
5 nữ. Khả năng được tuyển của mỗi người như nhau.
a) Hỏi có bao nhiêu kết quả đồng khả năng xảy ra?
b) Hỏi có bao nhiêu kết quả 4 người được tuyển gồm 2 nam 2 nữ?
Giải:
a) Mỗi kết quả đồng khả năng là chọn ra 4 người từ 15 người không kể thứ tự
là 1 tổ hợp chập 4 từ 15 phần tử. Vậy số kết quả đồng khả năng xảy ra là :

b) Để có kết quả 4 người được tuyển có 2 nam 2 nữ ta chia làm 2 giai đoạn:
 Giai đoạn 1: Chọn 2 nam trong 10 nam, số cách chọn là:
 Giai đoạn 1: Chọn 2 nữ trong 5 nữ, số cách chọn là:

Vậy số kết quả của 4 người được tuyển có 2 nam 2 nữ là:

Nguyễn Phan Thanh Lâm
Trang 1

Bài tập xác suất xác suất thống kê

GVHD: NGUYỄN NGỌC SIÊNG

Bài 4:
1 hộp có 6 bi đỏ 4 bi xanh, lấy ngẫu nhiên ra 1 bi, tìm xác suất bi lấy ra là bi
đỏ.
Giải:
« Số kết quả đồng khả năng xảy ra là:

« Gọi A là biến cố bi lấy ra là bi đỏ.
« Số kết quả thuận lợi cho A xảy ra là:
« Xác suất bi lấy ra là bi đỏ là:

Bài 5:
Một hộp có 6 bi đỏ, 4 bi xanh lấy ngẫu nhiên ra 4 bi. Tìm xác suất 4 bi lấy ra
có 2 bi đỏ và 2 bi xanh.
Giải:
« Số kết quả đồng khả năng xảy ra là:
« Gọi A là biến cố 4 bi lấy ra có 2 bi đỏ và 2 bi xanh:
« Vậy

Bài 6:
Một người mua 1 vé số có 5 chữ số tìm xác suất:
a) Để người đó trúng giải 8?
b) Để người đó trúng giải khuyến khích?
Giải:
Mỗi vé số có 5 chữ số là 1 chỉnh hợp lặp chập 5 từ 10 phần tử (0,1,…..,9),
vậy số vé số có 5 chữ số là:
Mua 1 vé số kết quả đồng khả năng xảy ra là 100.000

Nguyễn Phan Thanh Lâm
Trang 2

Bài tập xác suất xác suất thống kê

GVHD: NGUYỄN NGỌC SIÊNG

a) Gọi A là biến cố người đó trúng giải 8, giả sử giải tám là ab, khi đó các vé
trúng giải tám là xyzab ứng với 1 chỉnh hợp lặp c...
Bài t p xác su t xác su t th ng
GVHD: NGUY N NG C SNG
i 1:
H i bao nhiêu cách x p r hành khách lên n toa tàu, m i ng i th lên 1 ế ườ
toa b t kỳ và m i toa ch a h n r ng i? ơ ư
Gi i.
Đ x p r hành khách lên n toa tàu ta chia làm r giai đo n, giai đo n i x p cho ế ế
ng i th i. S cách x p là n ( ườ ế ).
Theo quy t c nhân s cách x p r hành kch lên n toa tàu là: ế
i 2:
1 ng i ch n s PIN 6 ch s c a th ATM:ườ ữ ố
a) H i có bao nhiêu s PIN ng i đó có th ch n? ườ
b) H i có bao nhiêu s PIN có 6 ch s khác nhau? ữ ố
Gi i:
a) M i s PIN 6 ch s 1 ch nh h p l p ch p 6 t 10 ph n t (0, 1, 2,
….,9). V y s các s Pin 6 ch s là: ữ ố
b) M t s PIN có 6 ch s khác nhau 1 ch nh h p ch p 6 t 10 ph n t (0, 1,
2, ….,9). V y s c s Pin 6 ch s khác nhau là: ữ ố
i 3:
1 công ty c n tuy n 4 nn viên, 15 ng i n p h s , trong đó 10 nam và ườ ồ ơ
5 n . Kh năng đ c tuy n c a m i ng i nh nhau. ượ ườ ư
a) H i có bao nhiêu k t qu đ ng kh năng x y ra? ế
b) H i có bao nhiêu k t qu 4 ng i đ c tuy n g m 2 nam 2 n ? ế ườ ượ
Gi i:
a) M i k t qu đ ng kh năng ch n ra 4 ng i t 15 ng i không k th t ế ườ ườ
là 1 t h p ch p 4 t 15 ph n t . V y s k t qu đ ng kh năng x y ra là : ế
b) Đ có k t qu 4 ng i đ c tuy n 2 nam 2 n ta chia làm 2 giai đo n: ế ườ ượ
Giai đo n 1: Ch n 2 nam trong 10 nam, s ch ch n là:
Giai đo n 1: Ch n 2 n trong 5 n , s ch ch n là:
V y s k t qu c a 4 ng i đ c tuy n có 2 nam 2 n là: ế ườ ượ
Nguy n Phan Thanh Lâm
Trang 1
bài tập xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập xác suất thống kê - Người đăng: ducthaibk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
bài tập xác suất thống kê 9 10 998