Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập xác suất thống kê

Được đăng lên bởi Phạm Văn Vụ
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG XÁC SUẤT (Dành cho HS THPT)
Biên soạn : TS. Nguyễn Viết Đông, Khoa Toán –Tin học, ĐHKHTN, ĐHQG TP.HCM.
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Qui tắc đếm
a) Qui tắc cộng : Giả sử đối tượng X có m cách chọn khác nhau, đối tượng Y có n cách chọn
khác nhau và không có cách chọn đối tượng X nào trùng với mỗi cách chọn đối tượng
Y. Khi đó có m + n cách chọn một trong hai đối tương ấy.
b) Qui tắc nhân : Giả sử có hai hành động đựợc thực hiện liên tiếp. Hành động thứ nhất có m
kết quả. Ứng với mỗi kết quả của hành động thứ nhất, hành động thứ hai có n kết quả.
Khi đó có m.n kết quả của hai hành động liên tiếp đó.
2. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
Cho A là tập hợp gồm n phần tử (n 1).
a) Mỗi cách sắp đặt tất cả n phần tử của A theo một thứ tự nào đó được gọi là một hoán vị
của n phần tử . Số các hoán vị của n phần tử đựoc ký hiệu là Pn .
Công thức : Pn = n !
b) Mỗi cách lấy ra k phần tử từ tập A (1 k n) và xếp chúng theo một thứ tự nhất định được
gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử. Số các chỉnh hợp chập k của n phần tử được
kí hiệu là Ank .
Công thức Ank  n(n  1)(n  2)...( n  k 1) 

n!
(n  k )!

c) Mỗi tập con gồm k phần tử của tập hợp A(1 k n) được gọi là một tổ hợp chập k của n
phần tử . Qui ước tổ hợp chập 0 của n phần tử là tập rỗng.
Công thức Cnk 

n!
k !(n  k )!

3. Phép thử và biến cố
a) Một phép thử mà kết quả của nó không thể đoán trước được, nhưng có thể liệt kê ra tất cả
các kết quả có thể xảy ra gọi là phép thử ngẫu nhiên. Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy
ra của phép thử gọi là không gian mẫu của phép thử đó. Không gian mẫu được kí hiệu bởi
.
b) Trong một phép thử ngẫu nhiên, mỗi tập con của không gian mẫu được gọi là một biến cố.
Nếu kết quả của phép thử là một phần tử của biến cố A, thì ta nói trong phép thử đó, biến
cố A xảy ra.
1

VD1. Gieo một con xúc xắc, gọi 1, 2, …, 6 là số chấm xuất hiện thì không gian mẫu là
 = {1,2,…, 6}.
VD2. Gieo một đồng xu hai lần, thì không gian mẫu là
 = {SS, SN, NS, NN}.
VD3. Gieo một con xúc xắc. Biến cố B = {1, 3, 5} là biến cố số chấm xuất hiện của xúc
xắc là số lẻ.
4. Một số lọai biến cố
a) Biến cố sơ cấp
Mỗi tập hợp con gồm đúng một phần tử của không gian mẫu gọi là một biến cố sơ cấp.
VD4. Trong ví dụ 1 thì biến cố A = {1} là biến cố sơ cấp.
b) Biến cố chắc chắn, biến cố không thể
Bản thân tập  được gọi là biến cố chắc chắn. Tập rỗng là biến cố không thể.
c) Biến cố hợp (tổng), biến cố giao(tích), biến cố bù
Biến cố A B (còn kí hiệu là A+ B) gọi là biến cố hợp của hai biến cố A và B. Biến ...
1
BÀI GING XÁC SUT (Dành cho HS THPT)
Biên son : TS. Nguyn Viết Đông, Khoa Toán Tin học, ĐHKHTN, ĐHQG TP.HCM.
I. TÓM TT LÝ THUYT
1. Qui tắc đếm
a) Qui tc cng : Gi s đối tượng X có m cách chọn khác nhau, đối tượng Y có n cách chn
khác nhau không cách chọn đối tượng X nào trùng vi mi cách chọn đối tượng
Y. Khi đó có m + n cách chn một trong hai đối tương ấy.
b) Qui tc nhân : Gi s có hai hành động đựợc thc hin liên tiếp. Hành động th nht có m
kết qu. ng vi mi kết qu của hành động th nhất, hành động th hai n kết qu.
Khi đó có m.n kết qu của hai hành động liên tiếp đó.
2. Hoán v, chnh hp, t hp
Cho A là tp hp gm n phn t (n 1).
a) Mi cách sắp đặt tt c n phn t ca A theo mt th t nào đó được gi mt hoán v
ca n phn t . S các hoán v ca n phn t đựoc ký hiu là P
n
.
Công thc : P
n
= n !
b) Mi cách ly ra k phn t t tp A (1 k n) và xếp chúng theo mt th t nhất định được
gi mt chnh hp chp k ca n phn t. S các chnh hp chp k ca n phn t được
kí hiu là
k
n
A
.
Công thc
!
( 1)( 2)...( 1)
( )!
k
n
n
A n n n n k
nk
c) Mi tp con gm k phn t ca tp hp A(1 k n) được gi mt t hp chp k ca n
phn t . Qui ước t hp chp 0 ca n phn t là tp rng.
Công thc
!
!( )!
k
n
n
C
k n k
3. Phép th và biến c
a) Mt phép th kết qu ca không th đoán trước được, nhưng thể lit ra tt c
các kết qu có th xy ra gi là phép th ngu nhiên. Tp hp tt c các kết qu có th xy
ra ca phép th gi là không gian mu ca phép th đó. Không gian mẫu được hiu bi
.
b) Trong mt phép th ngu nhiên, mi tp con ca không gian mẫu được gi là mt biến c.
Nếu kết qu ca phép th là mt phn t ca biến c A, thì ta nói trong phép th đó, biến
c A xy ra.
Bài tập xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập xác suất thống kê - Người đăng: Phạm Văn Vụ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập xác suất thống kê 9 10 984