Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Xác suất thống kê

Được đăng lên bởi xuananh613
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Xác suất thống kê

Diệp Hoàng Ân

BÀI TẬP
XÁC SUẤT THỐNG KÊ

1

Bài tập Xác suất thống kê

Diệp Hoàng Ân

CHƯƠNG 1: XÁC SUẤT
1.1.
Một hộp có 100 tấm thẻ như nhau ñược ghi các số từ 1 ñến 100, Rút ngẫu
nhiên hai thẻ rồi ñặt theo thứ tự từ trái qua phải. Tính xác suất ñển
a/ Rút ñược hai thẻ lập nên một số có hai chữ số.
b/ Rút ñược hai thẻ lập nên một số chia hết cho 5.
Giải
a/ A :“Hai thẻ rút ñược lập nên một số có hai chữ số”
A92
9.8
P ( A) = 2 =
≈ 0, 0073
A100 100.99

b/ B : “Hai thẻ rút ñược lập nên một số chia hết cho 5”
Số chia hết cho 5 tận cùng phải là 0 hoặc 5. Để có biến cố B thích hợp với ta rút
thẻ thứ hai một cách tùy ý trong 20 thẻ mang các số 5;10;15;20;…;95;100, và rút 1
trong 99 thẻ còn lại ñặt vào vị trí ñâu. Do ñó số trường hợp thuận lợi cho là 99.20
P ( B) =

99.20
= 0, 20
2
A100

1.2.
Một hộp có chứa 7 quả cầu trắng và 3 quả cầu ñen cùng kích thước. Rút
ngẫu nhiên cùng một lúc 4 quả cầu. Tính xác suất ñể trong 4 quả cầu rút ñược có
a/ Hai quả cầu ñen.
b/ Ít nhất 2 cầu ñen
c/ Toàn cầu trắng
Giải
Rút ngẫu nhiên cùng 1 lúc 4 trong 10 quả cầu nên số trường hợp ñồng khả
năng là C104
a/ A :”trong 4 quả cầu rút có 2 quả cầu ñen”
P ( A) =

C32 .C72
= 0,30
C104

b/ B :”trong 4 quả cầu ñược rút có ít nhất 2 quả cầu ñen”
P ( B) =

C32 .C72 + C33 .C71 1
=
C104
3

c/ C :”trong 4 quả cầu ñược chọn có toàn cầu trắng”
2

Bài tập Xác suất thống kê

Diệp Hoàng Ân

P (C ) =

C74 1
=
C104 6

1.3.
Một hộp thuốc có 5 ống thuốc tốt và 3 ống kém chất lượng. Chọn ngẫu
nhiên lần lượt không trả lại 2 ống. Tính xác suất ñể:
a/ Cả hai ống ñược chọn ñều tốt.
b/ Chỉ ống ñược chọn ra ñầu tiên là tốt.
c/ trong hai ống có ít nhất một ống thuốc tốt.
Giải
Chọn ngẫu nhiên lần lượt không trả lại 2 trong 8 ống nên các trường hợp
ñồng khả năng là A82 .
a/ A :” Cả hai ống ñược chọn ñều tốt” P ( A ) =

A52
≈ 0,357
A82

C31.C51
b/ B :” Chỉ ống ñược chọn ra ñầu tiên là tốt” P ( B ) = 2 ≈ 0, 268
A8

c/ C :” trong hai ống có ít nhất một ống thuốc tốt” P ( C ) = 1 −

A32
≈ 0,893
A82

1.4.
Một hộp ñựng 15 quả bóng bàn trong ñó có 9 quả mới. Lần ñầu người ta lấy
ngẫu nhiên 3 quả ñể thi ñấu, sau ñó lại trả vào hộp. Lần thứ hai lấy ngẫu nhiên 3
quả. Tính xác suất ñể cả 3 quả lấy ra lần sau ñều mới.
Giải
Đặt A :” cả 3 quả lấy ra lần sau ñều mới”
Bi :” Trong 3 quả lấy ra ñể thi ñấu có i quả mới” i ∈ {0;1; 2;3}

Ta thấy các { B0 ; B1 ; B2 ; B3 } lập thành nhóm ñầy ñủ các biến cố, theo công thức xác
suất toàn phần
P (A) = P (B0 )P (A | B0 ) + P (B1 )P (A | B1 ) + P (B2 )P (A | B2 ...
Bài tp Xác sut thng kê Dip Hoàng Ân
1
BÀI TP
XÁC SUT THNG
Bài tập Xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Xác suất thống kê - Người đăng: xuananh613
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài tập Xác suất thống kê 9 10 692