Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập xác suất thống kê chương 2

Được đăng lên bởi Tuân Táo Tợn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2806 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BAØI GIAÛI

a)

Xaùc suaát coù ít nhaát 1 chai bia Saøi Goøn bò beå laø

XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ

P(X 1 ≥ 1) = 1 − P(X 1 = 0) = 1 −

(GV: Traàn Ngoïc Hoäi – 2009)
CHÖÔNG 2

ÑAÏI LÖÔÏNG NGAÃU NHIEÂN
VAØ PHAÂN PHOÁI XAÙC SUAÁT
Baøi 2.1: Nöôùc giaûi khaùt ñöôïc chôû töø Saøi Goøn ñi Vuõng Taøu. Moãi xe chôû
1000 chai bia Saøi Goøn, 2000 chai coca vaø 800 chai nöôùc traùi caây. Xaùc suaát
ñeå 1 chai moãi loaïi bò beå treân ñöôøng ñi töông öùng laø 0,2%; 0,11% vaø 0,3%.
Neáu khoâng quaù 1 chai bò beå thì laùi xe ñöôïc thöôûng.
a) Tính xaùc suaát coù ít nhaát 1 chai bia Saøi Goøn bò beå.
b) Tính xaùc suaát ñeå laùi xe ñöôïc thöôûng.
c) Laùi xe phaûi chôû ít maát maáy chuyeán ñeå xaùc suaát coù ít nhaát moät chuyeán
ñöôïc thöôûng khoâng nhoû hôn 0,9?
Lôøi giaûi
Toùm taét:
Loaïi
Bia
Saøi Coca
Nöôùc traùi caây
Goøn
Soá löôïng/chuyeán
1000
2000 800
Xaùc suaát 1 chai 0,2%
0,11% 0,3%
beå

-

-

Goïi X1 laø ÑLNN chæ soá chai bia SG bò beå trong moät chuyeán. Khi ñoù,
X1 coù phaân phoái nhò thöùc X1 ∼ B(n1,p1) vôùi n1 = 1000 vaø p1 = 0,2% =
0,002. Vì n1 khaù lôùn vaø p1 khaù beù neân ta coù theå xem X1 coù phaân phaân
phoái Poisson:
X1 ∼ P(a1) vôùi a1 = n1p1 = 1000.0,002 = 2, nghóa laø
X1 ∼ P(2).
Töông töï, goïi X2 , X3 laàn löôït laø caùc ÑLNN chæ soá chai bia coca, chai
nöôùc traùi caây bò beå trong moät chuyeán. Khi ñoù, X2 , X3 coù phaân phoái
Poisson:
X2 ∼ P(2000.0,0011) = P(2,2);
X3 ∼ P(800.0,003) = P(2,4).

1

Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com

e −2 2 0
= 1 − e−2 = 0, 8647.
0!

b) Tính xaùc suaát ñeå laùi xe ñöôïc thöôûng.
Theo giaû thieát, laùi xe ñöôïc thöôûng khi coù khoâng quaù 1 chai bò beå, nghóa
laø
X1 + X2 + X3 ≤ 1.
Vì X1 ∼ P(2);X2 ∼ P(2,2); X3 ∼ P(2,4) neân X1 + X2 + X3 ∼ P(2+2,2 + 2,4) =
P(6,6)
Suy ra xaùc suaát laùi xe ñöôïc thöôûng laø:
P(X1 + X2 + X3 ≤ 1) = P[(X1 + X2 + X3 =0) + P(X1 + X2 + X3 = 1)]=

e − 6 , 6 (6 , 6 ) 0
e − 6 , 6 (6 , 6 ) 1
= 0,0103.
+
0!
1!

c) Laùi xe phaûi chôû ít maát maáy chuyeán ñeå xaùc suaát coù ít nhaát moät chuyeán
ñöôïc thöôûng khoâng nhoû hôn 0,9?
Goïi n laø soá chuyeán xe caàn thöïc hieän vaø A laø bieán coá coù ít nhaát 1 chuyeán
ñöôïc thöôûng. Yeâu caàu baøi toaùn laø xaùc ñònh n nhoû nhaát sao cho P(A) ≥ 0,9.
Bieán coá ñoái laäp cuûa A laø: A khoâng coù chuyeán naøo ñöôïc thöôûng.
Theo caâu b), xaùc suaát ñeå laùi xe ñöôïc thöôûng trong moät chuyeán laø p =
0,0103. Do ñoù theo coâng thöùc Bernoulli ta coù:

P(A) = 1 − P(A) = 1 − q n = 1 − (1 − 0, 0103)n
= 1 − (0, 9897)n .

Suy ra

P(...
1
BAØI GIAÛI
XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ
(GV: Traàn Ngoïc Hoäi – 2009)
CHÖÔNG 2
ÑAÏI LÖÔÏNG NGAÃU NHIEÂN
VAØ PHAÂN PHOÁI XAÙC SUAÁT
Baøi 2.1: Nöôùc giaûi khaùt ñöôïc chôû töø Saøi Goøn ñi Vuõng Taøu. Moãi xe chôû
1000 chai bia Saøi Goøn, 2000 chai coca vaø 800 chai nöôùc traùi caây. Xaùc suaát
ñeå 1 chai moãi loaïi bò beå treân ñöôøng ñi töông öùng laø 0,2%; 0,11% vaø 0,3%.
Neáu khoâng quaù 1 chai bò beå thì laùi xe ñöôïc thöôûng.
a) Tính xaùc suaát coù ít nhaát 1 chai bia Saøi Goøn bò beå.
b) Tính xaùc suaát ñeå laùi xe ñöôïc thöôûng.
c) Laùi xe phaûi chôû ít maát maáy chuyeán ñeå xaùc suaát coù ít nhaát moät chuyeán
ñöôïc thöôûng khoâng nhoû hôn 0,9?
Lôøi giaûi
Toùm taét:
Loaïi Bia Saøi
Goøn
Coca Nöôùc traùi caây
Soá löôïng/chuyeán 1000 2000 800
Xaùc suaát 1 chai
beå
0,2% 0,11% 0,3%
- Goïi X
1
laø ÑLNN chæ soá chai bia SG bò beå trong moät chuyeán. Khi ñoù,
X
1
coù phaân phoái nhò thöùc X
1
B(n
1
,p
1
) vôùi n
1
= 1000 vaø p
1
= 0,2% =
0,002. Vì n
1
khaù lôùn vaø p
1
khaù beù neân ta coù theå xem X
1
coù phaân phaân
phoái Poisson:
X
1
P(a
1
) vôùi a
1
= n
1
p
1
= 1000.0,002 = 2, nghóa laø
X
1
P(2).
- Töông töï, goïi X
2
, X
3
laàn löôït laø caùc ÑLNN chæ soá chai bia coca, chai
nöôùc traùi caây bò beå trong moät chuyeán. Khi ñoù, X
2
, X
3
coù phaân phoái
Poisson:
X
2
P(2000.0,0011) = P(2,2);
X
3
P(800.0,003) = P(2,4).
2
a) Xaùc suaát coù ít nhaát 1 chai bia Saøi Goøn bò beå laø
20
2
11
e2
P(X 1) 1 P(X 0) 1 1 e 0, 8647.
0!
≥= == = =
b) Tính xaùc suaát ñeå laùi xe ñöôïc thöôûng.
Theo giaû thieát, laùi xe ñöôïc thöôûng khi coù khoâng quaù 1 chai bò beå, nghóa
laø
X
1
+ X
2
+ X
3
1.
Vì X
1
P(2);X
2
P(2,2); X
3
P(2,4) neân X
1
+ X
2
+ X
3
P(2+2,2 + 2,4) =
P(6,6)
Suy ra xaùc suaát laùi xe ñöôïc thöôûng laø:
P(X
1
+ X
2
+ X
3
1) = P[(X
1
+ X
2
+ X
3
=0) + P(X
1
+ X
2
+ X
3
= 1)]=
6,6 0 6,6 1
e(6,6) e(6,6)
0! 1!
−−
+
= 0,0103.
c) Laùi xe phaûi chôû ít maát maáy chuyeán ñeå xaùc suaát coù ít nhaát moät chuyeán
ñöôïc thöôûng khoâng nhoû hôn 0,9?
Goïi n laø soá chuyeán xe caàn thöïc hieän vaø A laø bieán coá coù ít nhaát 1 chuyeán
ñöôïc thöôûng. Yeâu caàu baøi toaùn laø xaùc ñònh n nhoû nhaát sao cho P(A) 0,9.
Bieán coá ñoái laäp cuûa A laø:
A
khoâng coù chuyeán naøo ñöôïc thöôûng.
Theo caâu b), xaùc suaát ñeå laùi xe ñöôïc thöôûng trong moät chuyeán laø p =
0,0103. Do ñoù theo coâng thöùc Bernoulli ta coù:
nn
n
P(A) 1 P(A) 1 q 1 (1 0, 0103)
1 (0,9897) .
=− =− =−
=−
Suy ra
n
n
P(A) 0, 9 1 (0,9897) 0,9
(0,9897) 0,1
n ln(0, 9897) ln 0, 1
ln 0,1
n 222, 3987
ln(0, 9897)
n223.
≥⇔
⇔≤
⇔≤
⇔≥
⇔≥
Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com
Bài tập xác suất thống kê chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập xác suất thống kê chương 2 - Người đăng: Tuân Táo Tợn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập xác suất thống kê chương 2 9 10 252