Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập xác xuất và thống kê toán học

Được đăng lên bởi kienlun-37
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài Tập Xác Suất Và Thống
Kê Toán Học

ii

Mục lục
1

Một số khái niệm cơ bản về xác suất
1.1 Định nghĩa xác suất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Quy tắc cộng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Xác suất có điều kiện, công thức nhân, sự độc lập của
biến cố . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Công thức xác suất đầy đủ, công thức Bayes . . . . . .
1.5 Dãy phép thử Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Đại
2.1
2.2
2.3

lượng ngẫu nhiên và hàm phân
Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc . . .
Đại lượng ngẫu nhiên liên tục . . .
Vectơ ngẫu nhiên . . . . . . . . . .

iii

. . .
. . .
các
. . .
. . .
. . .

phối
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

1
1
3
4
5
6
9
9
11
13

iv

MỤC LỤC

1

Một số khái niệm cơ bản về
xác suất
1.1

Định nghĩa xác suất

Bài tập 1.1.1. Một khối lập phương có tất cả các mặt đều được tô màu.
Cắt khối lập phương thành 1000 khối lập phương nhỏ như nhau. Chọn ngẫu
nhiên ra một khối lập phương. Tính xác suất để được khối lập phương có
a) Có 3 mặt được tô màu;
b) Có 2 mặt được tô màu;
c) Không có mặt nào được tô màu.
Bài tập 1.1.2. Một đội sinh viên tình nguyện gồm 20 nam và 20 nữ được
phân công về công tác tại 4 huyện miền núi một cách ngẫu nhiên với số
lượng ở mỗi huyện là 10 sinh viên. Tính xác suất để
a) Số nam và số nữ về mỗi huyện là như nhau;
b) Chỉ có 1 huyện có số nam và số nữ bằng nhau;
c) Không có huyện nào có số sinh viên nam và số sinh viên nữ bằng nhau.
Bài tập 1.1.3. Có 3 người lên cầu thang máy một tòa nhà 10 tầng một
cách ngẫu nhiên. Tính xác suất để
a) Cả 3 khách cùng lên một tầng;
b) Có 2 khách lên một tầng còn khách còn lại lên tầng khác;
c) 3 khách lên 3 tầng khác nhau.
Bài tập 1.1.4. Có 12 khách đứng ở sân ga để lên 3 toa tàu một cách ngẫu
nhiên. Biết rằng mỗi toa có 12 chỗ trống. Tính xác suất để
1

1.

2

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

a) Cả 12 khách cùng lên cùng một toa;
b) Số khách ở mỗi toa bằng nhau;
c) Tất cả các toa đều có khách lên tàu.
Bài tập 1.1.5 (Khó). Có n đôi giày (cùng số nhưng khác màu) chọn ngẫu
nhiên cùng lúc 2k chiếc giày (2k < n). Tính xác suất để có đúng 2 chiếc
ghép thành một đôi giày.
ĐS: P (A) =

2k−2
n22k−2 Cn−1
2k
C2n

Bài tập 1.1.6 (Khó). Có n (n ≥ 4) bức thư được gửi ngẫu nhiên đến n địa
chỉ khác nhau. Tính xác suất để
a) Có 1 bức thư không đến đúng địa chỉ;
b) Có 2 bức thư không đến đúng địa chỉ;
c) Có 3 bức thư không đến đúng địa chỉ;
d) Có 4 bức thư không đến đúng địa chỉ....
Bài Tập c Suất Và Thống
Toán Học
Bài tập xác xuất và thống kê toán học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập xác xuất và thống kê toán học - Người đăng: kienlun-37
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài tập xác xuất và thống kê toán học 9 10 18