Ktl-icon-tai-lieu

Bài thí nghiệm môn học Điện hóa - Ăn mòn

Được đăng lên bởi quankk
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 4816 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lê Ng c Trung

1

BÀI THÍ NGHI M MÔN H C
ðI N HOÁ - ĂN MÒN
AN T HOÁ NHÔM, H P KIM NHÔM

BÀI 1:

I. Chu n b thí nghi m :
1. Dung d ch ñi n phân:
Dung d ch ñi n phân g m có:
H2SO4

180 - 200g/l

Pha thành 0,5 lít dung d ch
2. Chu n b ñi n c c:
- ði n c c an t: nhôm hay h p kim nhôm lá có kích thư c c :
50×50×1 mm
- ði n c c cat t: t m chì (Pb) ho c nhôm có kích thư c c :
50×150×2mm
ði n c c ph i làm s ch d u, m , t y g , r a s ch.
- Bình ñi n phân là c c th y tinh 500ml
- L p sơ ñ ñi n phân: ch nh lưu, bi n tr con ch y, ampe k .
1

2

3

R

A

+ -

Al

Pb

H2SO4
Sơ ñ bình ñi n phân

Pb

Lê Ng c Trung

2

1. Bi n tr ; 2. Ampe k ; 3. Ch nh lưu
3. X lý m u trư c khi làm thí nghi m:
- T y d u m trong dung d ch:
NaOH

: 5 - 15g/l

Na2CO3

: 15 - 35g/l

Nhi t ñ

: thư ng

Th i gian

: 1- 3 phút

- T y g và ho t hoá b m t:
HNO3

: 65g/l

Nhi t ñ

: thư ng

Th i gian

: 2- 3 phút

4. Ch ñ an t hoá:
Nhi t ñ :

thư ng

ia (A/dm2):

1,5 - 2,0

ði n th (V):

8 - 12

Th i gian (phút): 20-30
II. Thí nghi m:
1. Quan sát quá trình an t hoá: hi n tư ng thoát khí trên các c c, s
thay ñ i dòng và th khi t o thành màng oxyt γAl2O3 trong th i gian ti n
hành thí nghi m. L p b ng sau:

STT Trên an t
1
2
3
4

Trên cat t

S thay ñ i dòng (Ia) và th

Nh n xét

Lê Ng c Trung

3

Sau m i l n ñi n phân, m u ñư c l y ra ñem ñi x lý ñ ti p t c làm
ti p cho bài thí nghi m sau.
2. Yêu c u sinh viên:
- ð c k bài thí nghi m, làm c n th n.
- T l p sơ ñ ñi n phân
- Vi t báo cáo g m c lí thuy t (dùng lí thuy t (cơ ch ) ñ gi i thích
hi n tư ng) và s li u thu ñư c. N p l i cho giáo viên ph trách.

Lê Ng c Trung

4

NHU M MÀU NHÔM, H P KIM NHÔM

BÀI 2:

I. Chu n b thí nghi m :
1. Chu n b m u:
M u sau khi ñã an t hoá ñ t o màng oxyt γAl2O3 ñư c ñem ñi
nhu m màu, các m u còn l i ñư c ngâm ch trong nư c c t ñ tránh tác
d ng c a không khí.
2. Pha dung d ch nhu m:
2.1. Nhu m màu hoá h c:
Pha theo thành ph n

các b ng sau:

B ng 1.1. Thành ph n dung d ch khi nhu m màu các h p ch t vô cơ.
Màu
H p ch t
Dung d ch 1
Dung d ch 2
nhu m
màu
Mu i
N ng
Mu i
N ng
ñ (g/l)
ñ
(g/l)
Xanh
FeCl2
10-100 K4Fe(CN)6
10-50 Xanh da tr i
Da
CuSO4
10-100 K4Fe(CN)6
10-50 CuFe(CN)6
lương
Vàng
Pb(CH3COO) 100K2Cr2O7
50PbCr2O7
200
100
2
Tr ng
Pb(CH3COO) 10-50
Na2SO4
10-50 PbSO4
2

Vàng
ánh
ðen

Na2SO3

10-50

Co(CH3COO) 10-100

KMnO4

10-50

MnO

KMnO4

15-25

CoO

2

B ng 1.2. Thành ph n dung d ch khi nhu m màu các h p ch t h u cơ.
Tên ch t màu
N ng ñ (g/l)
pH
Nhi t ñ (oC)
Alizarin vàng
5
50
Vàng da cam cho nhôm
1-3
4-5
20-25
Mà...
Lê Ngc Trung 1
BÀI THÍ NGHIM MÔN HC
ðIN HOÁ - ĂN MÒN
BÀI 1: ANT HOÁ NM, HP KIM NHÔM
I. Chun b thí nghim :
1. Dung dch ñin phân:
Dung dch ñin phân gm:
H
2
SO
4
180 - 200g/l
Pha thành 0,5 lít dung dch
2. Chun b ñin cc:
- ðin cc ant: nhôm hay hp kim nm lá có kích thước c:
50×50×1 mm
- ðin cc catt: tm chì (Pb) hoc nhôm kích thưc c:
50×150×2mm
ðin cc phi làm sch du, m, ty g, ra sch.
- Bình ñin phân là cc thy tinh 500ml
- Lp sơ ñồ ñin phân: chnh lưu, biến tr con chy, ampe kế.
1 2 3
+ -
H
2
SO
4
Sơ ñồ bình ñin phân
Pb
Pb
R
A
Al
Bài thí nghiệm môn học Điện hóa - Ăn mòn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thí nghiệm môn học Điện hóa - Ăn mòn - Người đăng: quankk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài thí nghiệm môn học Điện hóa - Ăn mòn 9 10 780