Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THỰC HÀNH 6 MÔN HÓA LỚP 8

Được đăng lên bởi Rin Ngọc Võ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 607 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo sinh: Đạo Thị Hồng

Ngày soạn: 21/11/2014

Lớp: C12HO02

Ngày dạy: 28/11/2014

Dạy: lớp 8
Tiết: 58
Bài:39.

THỰC HÀNH 6

I. Mục tiêu.
- HS củng cố name vững được tính chất hoá học của H2O: tác dụng với một số kim loại,
oxit bazơ và oxit axit.
- Rèn luyện kỹ năng tiến hành một số tự nhiên với Na, với CaO và P2O5.
- HS được củng cố về các biện pháp bảo đảm an toàn khi học tập và nghiên cứu
khoa học.
II.Chuẩn bị.
- Bộ tự nhiên cho 4 nhóm.
a/ Dụng cụ:
- Chậu thủy tinh.
- Cốc thủy tinh.
- Bát sứ.
- Lọ thuỷ tinh.
- Muỗng sắt.
- Đũa thuỷ tinh.
b/ Hoá chất:
- Na, CaO, P, quì tím, đèn cồn.
III.Tiến trình lên lớp.
1.Ổn định lớp:
GV kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp
2.Kiểm tra bài cũ:
Em hãy nêu các tính chất hoá học của H2O.
Đáp án:
- Tác dụng với một số kim loại.

- Tác dụng với một số axit.
- Tác dụng với một số oxit bazơ
3.Vào bài mới :
Như các em đã học xong lí thuyết về tính chất hóa học của nước, tiết học này các em sẽ
được thực hành để thấy đựơc thực tế về tính chất hóa học này.
Hoạt động của GV
- GV: Hướng dẫn HS làm

Hoạt động của HS
- HS: Nghe và chú ý.

Nội dung
I. Tiến hành thí nghiệm.

thí nghiệm 1: Nhỏ vài giọt

1. Thí nghiệm 1: Nước tác dụng

dung dịch phenolphtalein

với natri.

vào một cốc nước ( hoặc

a. Cách làm:

cho mẩu giấy quỳ tím vào).

- Cho mẩu natri vào cốc nước.

Dùng kẹp sắt kẹp miếng

- Nhúng quỳ tím vào trong dd

natri ( nhỏ bằng hạt đậu cho

thu được.

vào cốc nước ).

b. Hiện tượng:

- GV: Yêu cầu HS quan sát

- HS: Quan sát, rút ra

- Miếng natri chạy trên mặt

và rút ra nhận xét. Viết

nhận xét. Viết PTHH

nước.

PTHH.

+ Miếng natri chạy trên

- Có khí thoát ra.

mặt nước.

- Qùy tím chuyển thành xanh.

+ Có khí thoát ra.

c. Phương trình hóa học:

+ Qùy tím chuyển thành

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

xanh.

 Phản ứng natri với nước tạo

2Na + 2H2O → 2NaOH + thành dung dịch bazơ.
H2.
- GV: Hướng dẫn HS làm

- HS: Lắng nghe và chú ý. 2. Thí nghiệm 2: Nước tác dụng

thí nghiệm 2: Cho một mẩu

với vôi sống CaO.

vôi nhỏ vào bát sứ và rót

a. Cách làm:

một ít nước vào. Sau đó

- Cho một mẩu vôi nhỏ vào bát

nhúng quỳ tím vào .

sứ và rót một ít nước vào.

- GV: Yêu cầu các HS làm

- HS: Làm và nêu nhận

- Nhúng quỳ tím vào dung dịch

và nêu nhận xét.Viết PTHH.

xét. Viết PTHH.

thu được.

- GV: Hướng dẫn HS làm

+ Có hơi nước bốc lên.

b. Hiện tượng:

+ CaO rắn chuyển thành

- Có hơi nước bốc lên.

chất nhão, Phản ứng tỏa

- CaO rắn chuyển thành chất

nhiều nhiệt.

nhão, Phản ứng tỏa nhiều nhiệt.

+ Quỳ tím hóa xanh.

- Quỳ tím hóa xa...
Giáo sinh: Đạo Thị Hồng Ngày soạn: 21/11/2014
Lớp: C12HO02 Ngày dạy: 28/11/2014
Dạy: lớp 8
Tiết: 58
Bài:39. THỰC HÀNH 6
I. Mục tiêu.
- HS củng cố name vững được tính chất hoá học của H
2
O: tác dụng với một số kim loại,
oxit bazơ và oxit axit.
- Rèn luyện kỹ năng tiến hành một số tự nhiên với Na, với CaO và P
2
O
5
.
- HS được củng cố về các biện pháp bảo đảm an toàn khi học tập và nghiên cứu
khoa học.
II.Chuẩn bị.
- Bộ tự nhiên cho 4 nhóm.
a/ Dụng cụ:
- Chậu thủy tinh.
- Cốc thủy tinh.
- Bát sứ.
- Lọ thuỷ tinh.
- Muỗng sắt.
- Đũa thuỷ tinh.
b/ Hoá chất:
- Na, CaO, P, quì tím, đèn cồn.
III. Tiến trình lên lớp.
1.Ổn định lớp:
GV kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp
2.Kiểm tra bài cũ:
Em hãy nêu các tính chất hoá học của H
2
O.
Đáp án:
- Tác dụng với một số kim loại.
BÀI THỰC HÀNH 6 MÔN HÓA LỚP 8 - Trang 2
BÀI THỰC HÀNH 6 MÔN HÓA LỚP 8 - Người đăng: Rin Ngọc Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÀI THỰC HÀNH 6 MÔN HÓA LỚP 8 9 10 812