Ktl-icon-tai-lieu

bài thuyết trình đường chuẩn độ hóa phân tích

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Hoàng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 89 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HOÀNG
MSSV:1221040101
LỚP : TUYỂN KHOÁNG A-K57

BÀI THUYẾT TRÌNH ĐƯỜNG CHUẨN ĐỘ TRONG HÓA HỌC PHÂN
TÍCH

I.Chuẩn độ axits bằng bazo mạnh
+Chuẩn đọ axits HCL có V0 =100mml C0 =0,01M bang dung dịch NaOH có C=
0,01M.
phương trình phản ứng chuẩn độ:
HCL+NaOH----- NaCL+H20
H++OH-=H20
Gọi F là phần axit đc chuẩn độ:
C .V

F= C V
0 0
Phương trình bảo toàn proton của dung dịch trong quá trình chuẩn độ
[H+]-

C0 V 0
V 0+V

C.V

=[OH-] - V +V
0

C .V −C0 V 0
=[OH-]- [H+]
V 0 +V

Đưa F vào phương trình trên bằng cách nhân 2 vế của phương trình với
V 0+V
ta được :
V 0. C0
−¿
OH ¿
¿
+¿
¿
F−1=¿

-Khi mới chuẩn độ còn tương đối xa với điểm tương đương trong dung dịch
còn nhiều H+ nên H+ lớn hơn rất nhiều OH- nên suy ra được công thức
+¿¿
H
¿
¿

-Tại điểm tương đương khi F=1 ta có [OH-]= [H+] =10-7
Sau khi xác định tương đương, vì dư tương đối nhiều NaOH nên
[OH-]>>[H+] nên phương trình
C V

0 0
[OH-]= ( 1−F ) . V + V
0

Họ và tên: NGUYỄN VĂN HOÀNG
MSSV:1221040101
LỚP : TUYỂN KHOÁNG A-K57

-Sát trước và sau điểm tương đương thì nồng độ [OH-] gần bằng [H+] nên
phải gải phương trình đầy đủ để tính pH ngay lúc này thì có thể coi
V 0+V
C o +C
=
V 0.
C0

Áp dụng các công thức trên cho từng thời điểm một ta tính được F và pH và
vẽ được đồ thị như trên bản vẽ excel(…)
II: CHUẨN ĐỘ BAZƠ MẠNH BẰNG AXÍT MẠNH
-chuẩn độ dd NaOH có V0=100 ml và Co =0,01 bằng dd a xít HCL
C=0,01M
Phương trình phản ứng
HCL+NaOH----- NaCL+H20
Phương trình bảo toàn proton là:
C.V

[H+] - V +V
0

C0 V 0

=[OH-] - V +V
0

C .V

đưa F= C V vào phương trình trên ta được :
0 0

−¿
OH ¿
¿
+¿
¿
F−1=¿

-trước và tương đói xa điểm tương đương tức là khi nồng độ [OH-]>>[H+]
nên ta bỏ qua [H+] cạnh [OH-] ta được phương trình đơn giản :
C V

0 0
[OH-]= ( 1−F ) . V + V
0

-Tại điểm tương đương thì có :
[OH-]= [H+] =10-7
-Sau và xa điểm tương đương thì [H+]>>[OH-] ta có thể bỏ qua [OH-] cạnh
[H+], nên ta được phương trình

+¿¿
H
¿
¿

ở các điểm lân cận trước và sau điểm tương đương thì giải phương trình đầy
đủ đẻ suy ra F và pH tai bảng Excel
III. chuẩn độ axit yếu bằng bazo mạnh
Chuẩn độ axit CH3COOH có V0 =100,C0=0,01M. pka=10^-4,75 bằng dung
dịch NaOH c=0,01 M
-

-

Phương trình phản ứng:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN HOÀNG
MSSV:1221040101
LỚP : TUYỂN KHOÁNG A-K57

CH3COOH+NaOH- CH3COONa + H2O
Các phương trình phân ly:
CH3COONa  CH3COO- + Na+
H2O  H+ +

OH-

CH3COO- + H+ CH3COOH

-phương trình bảo toàn proton:
+¿¿
H
+
¿ [OH ]-[Na ]
¿

Hay

F-1 =

-

c . v −Co V 0
C0V 0

+¿

V +V

0
=([OH-] - H...
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HOÀNG
MSSV:1221040101
LỚP : TUYỂN KHOÁNG A-K57
BÀI THUYẾT TRÌNH ĐƯỜNG CHUẨN ĐỘ TRONG HÓA HỌC PHÂN
TÍCH
I.Chuẩn độ axits bằng bazo mạnh
+Chuẩn đọ axits HCL có V
0
=100mml C0 =0,01M bang dung dịch NaOH có C=
0,01M.
phương trình phản ứng chuẩn độ:
HCL+NaOH----- NaCL+H
2
0
H
+
+OH
-
=H
2
0
Gọi F là phần axit đc chuẩn độ:
F=
C .V
C
0
V
0
Phương trình bảo toàn proton của dung dịch trong quá trình chuẩn độ
[H
+
]-
C
0
V
0
V
0
+V
=[OH
-
] -
C . V
V
0
+V
C .V C
0
V
0
V
0
+V
=[OH
-
]- [H
+
]
Đưa F vào phương trình trên bằng cách nhân 2 vế của phương trình với
V
0
+V
V
0.
C
0
ta được :
¿
OH
¿
¿
+¿
¿
F1=¿
-Khi mới chuẩn độ còn tương đối xa với điểm tương đương trong dung dịch
còn nhiều H
+
nên H
+
lớn hơn rất nhiều OH
-
nên suy ra được công thức
+¿
H
¿
¿
¿
-Tại điểm tương đương khi F=1 ta có [OH
-
]= [H
+
] =10
-7
Sau khi xác định tương đương, vì dư tương đối nhiều NaOH nên
[OH
-
]>>[H
+
] nên phương trình
[OH
-
]=
(
1F
)
.
C
0
V
0
V
0
+V
bài thuyết trình đường chuẩn độ hóa phân tích - Trang 2
bài thuyết trình đường chuẩn độ hóa phân tích - Người đăng: Nguyễn Văn Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài thuyết trình đường chuẩn độ hóa phân tích 9 10 624