Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận địa mạo

Được đăng lên bởi bachhai264
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1104 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường ĐH Khoa Học Huế

Địa mạo các miền núi lửa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA ĐỊA LÝ – ĐỊA CHẤT


Bài tiểu luận
ĐỊA MẠO CÁC MIỀN NÚI LỬA

Giáo viên hướng dẫn

: PGS.TS Hà Văn Hành

Sinh viên thực hiện

: Hoàng Bách Hải
Trương Như Thái Hiền
Nguyễn Lê Huy Hoàng
Nguyễn Văn Yên

Lớp

: Địa Lý K35
Huế, 2013

Hoàng Bách Hải – Địa Lý K35

0

Trường ĐH Khoa Học Huế

Hoàng Bách Hải – Địa Lý K35

Địa mạo các miền núi lửa

1

Trường ĐH Khoa Học Huế

Địa mạo các miền núi lửa

1 . M Ộ T S Ố K H Á I N I Ệ M C Ơ B Ả N
Macma là khối vật chất nóng chảy trong lòng đất có chứa
khối lượng lớn các chất ở thể khí. Khi trào ra ngoài mặt đất, dung
dịch macma được gọi là dung nham. Trong thành phần macma,
lượng SiO2 chiếm từ 40-75%, ngoài ra còn có các nguyên tố hóa
học khác. Trong dung dịch macma bao giờ cũng có các chất ở thể
khí với nồng độ bão hòa. Chính do tính đàn hồi của các chất khí
này mà dung nham có thể phun trào lên mặt đất, nhiều khi gây ra
những vụ phun nổ rất mạnh.

Magma
Tủy theo thành phần dung nham,trước hết là hàm lượng
SiO2, mà nó có những tính chất cơ, hóa học rất khác nhau, ảnh
hưởng lớn tới hình tháinđịa hình núi lửa.Khi lượng SiO 2 trong
t h à n h p h ầ n đ ạ t t ớ i 6 5 – 7 5 % n ó đ ư ợ c g ọ i l à d u n g n h a m a x i t . Đâ y
là loại khó nóng chảy, rất quánh và ít cơ động (dung nham
r h y o l i t e s , t r a c h y t e s v à a n dé i t e s ) . V ì v ậ y , n ó c h ỉ p h â n b ố x u n g
q u a n h m i ệ n g p h u n t ạ o t h à n h n h ữ n g d ò n g n gắ n h o ặ c n h ữ n g c h ó p
n ú i l ử a . K h i l ư ợ n g S i O 2 da o đ ộ n g t ừ 4 5 – 5 5 % t a c ó l o ạ i d u n g
nham bazơ với đặc điểm rất lỏng,cơ dộng mạnh, dòng chảy có tốc
độ lớn, có khả năng và khuynh hướng san phẳng bề mặt địa hình,

Hoàng Bách Hải – Địa Lý K35

2

Trường ĐH Khoa Học Huế

Địa mạo các miền núi lửa

t ạ o r a n h ữ n g b ề m ặ t v à c a o n gu y ê n d u n g n h a m r ộ n g l ớ n ( d u n g
nham bazan, labradorit. v.v.)
Nguồn cung cấp và độ sâu các lò macma, Đây là một vấn đề
đ ị a v ậ t l í c ó ý n g h ĩ a l í l u ậ n r ấ t l ớ n . T r ư ớ c k i a n gư ờ i t a q u a n n i ệ m
rằng toàn bộ núi lửa và các khối xâm nhập trên Trài Đất đều bắt
n gu ồ n t ừ m ộ t k h ố i m a c m a t h ố n g n h ấ t h o ặ c l à m ộ t l ớ p c ó d ạ n g
vành khăn mặt cầu kẹp giữa vỏ và nhân cứng của Trái Đất. Những
quan điểm mới nhất cho rằng các nguồn macma được thành tạo
riêng và dễ cung cấp dung nham cho từng núi lửa, từng dãy hay
từng miền núi lửa, Quan điểm ...
Trường ĐH Khoa Học Huế Địa mạo các miền núi lửa
B GIO DC V ĐO TO
TRƯỜNG ĐI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA ĐỊA LÝ – ĐỊA CHẤT
Bài tiểu luận
ĐỊA MO CC MIỀN NÚI LỬA
Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Hà Văn Hành
Sinh viên thực hiện : Hoàng Bách Hải
Trương Như Thái Hiền
Nguyễn Lê Huy Hoàng
Nguyễn Văn Yên
Lớp : Địa Lý K35
Huế, 2013
Hoàng Bách Hải – Địa Lý K35 0
Bài tiểu luận địa mạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận địa mạo - Người đăng: bachhai264
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài tiểu luận địa mạo 9 10 980