Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán bất phương trình vô tỉ - P.2

Được đăng lên bởi supercat99
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học Toán Cơ bản và Nâng cao 10 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

12. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ – P2
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
Ví dụ 1. Giải bất phương trình 2 x 2 + 4 x + 3 3 − 2 x − x 2 > 1

( x ∈ ℝ) .

Lời giải.
Điều kiện 3 − 2 x − x ≥ 0 .
2

Đặt

3 − 2 x − x 2 = t , ( t ≥ 0 ) ⇒ 2 x + x 2 = 3 − t 2 . Phương trình đã cho trở thành
t ≥ 0
t ≥ 0
5
t ≥ 0

⇔ 2
⇔

5 ⇔0≤t <
2
2
−1 < t < 2
2 ( 3 − t ) + 3t > 1 2t − 3t − 5 < 0
2
2
3 − 2 x − x ≥ 0
 x + 2 x − 3 ≤ 0
−3 ≤ x ≤ 1
⇔
⇔ 2
⇔
⇔ −3 ≤ x ≤ 1
2
2
4 x + 8 x + 13 > 0
4 ( x + 1) > −9
2 3 − 2 x − x < 5

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là S = [ −3;1] .

Ví dụ 2. Giải bất phương trình 2 x 2 + x 2 − 5 x − 6 > 10 x + 15

( x ∈ ℝ) .

Lời giải.
Điều kiện x − 5 x − 6 ≥ 0 .
2

Biến đổi bất phương trình về dạng 2 x 2 − 10 x + x 2 − 5 x − 6 > 15 .

Đặt

x 2 − 5 x − 6 = t , ( t ≥ 0 ) ⇒ x 2 − 5 x = t 2 + 6 . Khi đó ta có

2
2t 2 + t − 3 > 0
2 ( t + 6 ) + t > 15
( t − 1)( 2t + 3) > 0
⇔
⇔
⇔ t >1


t ≥ 0
t ≥ 0
t ≥ 0

5 + 53
5 − 53
∨x>
2
2


5 − 53   5 + 53
Kết luận bài toán có tập nghiệm S =  −∞;
; +∞  .
∪
2   2


⇔ x2 − 5x − 7 > 0 ⇔ x >

Ví dụ 3. Giải bất phương trình
Điều kiện x ( x − 1) > 0 .
Đặt

x
= t, (t > 0) ⇒
x −1

x
x −1 3 2
+
≥
( x ∈ ℝ) .
x −1
x
2
Lời giải.

x −1 1
= . Bất phương trình đã cho trở thành
x
t

 1 3 2

2
3 2t
+1 ≥ 0
t + ≥
t 2 −
0 < t ≤
⇔
2
 t
2 ⇔
2
t > 0
t > 0
t ≥ 2



 x > 1
 x ( x − 1) > 0
 x ( x − 1) > 0
2



0<t ≤
⇔ x
⇔  x < 0
⇔ −1 ≤ x < 0 .
1 ⇔  x +1
2
≤
≤
0


 −1 ≤ x < 1
 x −1 2
 x −1

x
x−2
t≥ 2⇔
≥2⇔
≤ 0 ⇔1< x ≤ 2
x −1
x −1
Tham gia khóa Toán Cơ bản và Nâng cao 10 tại MOON.VN để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT quốc gia!

Khóa học Toán Cơ bản và Nâng cao 10 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

Vậy bài toán có nghiệm S = [ −1;0 ) ∪ (1; 2] .
Ví dụ 4. Giải bất phương trình 3

( 2 x + 1)( x + 3) ≥ ( 2 x + 5 )( x + 1)

( x ∈ ℝ) .

Lời giải.

Điều kiện ( 2 x + 1)( x + 3) ≥ 0 .

Bất phương trình đã cho tương đương với 3 2 x 2 + 7 x + 3 ≥ 2 x 2 + 7 x + 3 + 2 .
Đặt

2 x 2 + 7 x + 3 = t , ( t ≥ 0 ) thì thu được
2
2
t ≥ 0
t ≥ 0
2 x + 7 x + 3 ≥ 1
2 x + 7 x + 2 ≥ 0
⇔
⇔1≤ t ≤ 2 ⇔  2
⇔ 2

2
( t − 1)( t − 2 ) ≤ 0
2 x + 7 x + 3 ≤ 4
2 x + 7 x − 1 ≤ 0
3t ≥ t + 2


 −7 − 57
−7 + 33
−7 − 33
−7 − 33
∨x≤
≤x≤
x ≥


4
4
4
4
⇔
⇔
 −7 + 33
−7 + 57
 −7 − 57 ≤ x ≤ −7 + 57
≤x≤


4
4

4
4
 −7 − 57 −7 − 33   −7 + 33 −7 + 57 
Kết luận bất phương trình đã cho có tập nghiệm S = 
;
;
∪
...
Khóa hc Toán Cơ bn và Nâng cao 10 – Thy ĐẶNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia khóa Toán Cơ bn và Nâng cao 10 ti MOON.VN để có s chun b tt nht cho kì thi THPT quc gia!
Ví d 1. Gii bt phương trình
( )
2 2
2 4 3 3 2 1x x x x x+ + >
.
Li gii.
Điu kin
2
3 2 0
x x
.
Đặt
( )
2 2 2
3 2 , 0 2 3
x x t t x x t
= + =
. Phương trình đã cho tr thành
( )
( )
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
5
0
5
2 3 3 1
2
1
2 3 5 0
2
3 1
3 2 0
2 3 0
3 1
4 1 9
4 8 13 0
2 3 2 5
t
t
t
t
t t
t
t t
x
x x
x x
x
x
x x
x x
<
+ >
< <
<
+
+ > −
+ + >
<
Vy phương trình đã cho có nghim là
[
]
3;1
S =
.
Ví d 2. Gii bt phương trình
( )
2 2
2 5 6 10 15x x x x x+ > +
.
Li gii.
Điu kin
2
5 6 0
x x
.
Biến đổi bt phương trình v dng
2 2
2 10 5 6 15
x x x x
+ >
.
Đặt
( )
2 2 2
5 6 , 0 5 6
x x t t x x t
=
= +
. Khi đó ta có
(
)
(
)
(
)
2
2
2
2 6 15 1 2 3 0
2 3 0
1
0
0
0
5 53 5 53
5 7 0
2 2
t t t t
t t
t
t
t
t
x x x x
+ + > + >
+ >
>
+
> > >
K
ế
t lu
n bài toán có t
p nghi
m
5 53 5 53
; ;
2 2
S
+
= −∞ +∞
.
Ví d 3.
Gi
i b
t ph
ươ
ng trình
( )
1 3 2
1 2
x x
x
x x
+
.
Li gii.
Đ
i
u ki
n
(
)
1 0
x x
>
.
Đặ
t
( )
1 1
, 0
1
x x
t t
x x t
= > =
. B
t ph
ươ
ng trình
đ
ã cho tr
thành
2
2
1 3 2
3 2
0
1 0
2
2 2
0
0
2
t
t
t
t
t
t
t
t
<
+
+
>
>
( ) ( )
1
1 0 1 0
2
0 1 0
0
1 1
2
0
1 1
1 2 1
x
x x x x
t x
x
x x
x
x x
>
> >
< ⇔ − <
<
+
<
.
2
2 2 0 1 2
1 1
x x
t x
x x
<
12. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ – P2
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
Bài toán bất phương trình vô tỉ - P.2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài toán bất phương trình vô tỉ - P.2 - Người đăng: supercat99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài toán bất phương trình vô tỉ - P.2 9 10 414