Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán bất phương trình vô tỉ - P.3

Được đăng lên bởi supercat99
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khóa học Toán Cơ bản và Nâng cao 10 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

12. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ – P3
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
Ví dụ 1: [ĐVH]. Giải bất phương trình 2 x 2 + 5 x + 6 + 7 x + 11 < 4 x + 9

( x ∈ ℝ) .

Lời giải.
6
Điều kiện x ≥ − .
5
Bất phương trình đã cho tương đương với
2 x 2 − 2 x − 4 + 5 x + 6 − ( x + 2 ) + 7 x + 11 − ( x + 3) < 0

− x2 + x + 2
− x2 + x + 2
⇔ 2 ( x − x − 2) +
+
<0
5x + 6 + x + 2
7 x + 11 + x + 3
2

Nhận xét

1
1


⇔ ( x2 − x − 2 ) 
+
− 2 > 0
7 x + 11 + x + 3
 5x + 6 + x + 2

1
1
1
1
6
+
<
+
< 2, ∀x ≥ − .
5
5x + 6 + x + 2
7 x + 11 + x + 3 2 − 6
6
13
3− +
5
5
5

(1)

Do đó (1) ⇔ x 2 − x − 2 < 0 ⇔ ( x + 1)( x − 2 ) < 0 ⇔ −1 < x < 2 . Kết luận nghiệm −1 < x < 2 .

Ví dụ 2: [ĐVH]. Giải bất phương trình

x 2 + x + 2 + x3 + 2 x 2 + x ≥ ( x 2 + 1) 3 x + 6

( x ∈ ℝ) .

Lời giải.
Điều kiện x ≥ −2 .
Nhận xét x = −2 thỏa mãn bất phương trình đã cho.
Xét trường hợp x > −2 thì bất phương trình đã cho tương đương

x 2 + x + 2 − 2 + x3 + 2 x 2 + x + 2 − ( x 2 + 1) 3 x + 6 ≥ 0

(

⇔ x 2 + x + 2 − 2 + ( x 2 + 1) x + 2 − 3 x + 6

⇔

x2 + x − 2
x2 + x + 2 + 2

(x
+

2

+ 1)( x 2 + x − 2 )

x + 2 + 3x + 6

)

≥0



1
x2 + 1
⇔ ( x − 1)( x + 2 ) 
+
 ≥ 0 (1)
2
 x + x + 2 + 2 x + 2 + 3x + 6 


1
x2 + 1
+
> 0, ∀x > −2 nên (1) ⇔ x − 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1 . Kết luận x ≥ 1 .
Ta có ( x + 2 ) 

2
 x + x + 2 + 2 x + 2 + 3x + 6 
Ví dụ 3: [ĐVH]. Giải bất phương trình

( 3x + 1)

3

> 2 x 2 + 5x + 1

( x ∈ ℝ) .

Lời giải.
1
Điều kiện x ≥ − .
3
Bất phương trình đã cho tương đương với

Tham gia khóa Toán Cơ bản và Nâng cao 10 tại MOON.VN để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT quốc gia!

Khóa học Toán Cơ bản và Nâng cao 10 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

( 3x + 1) (

)

3 x + 1 − 2 x > 2 x 2 + 5 x + 1 − 2 x ( 3 x + 1)

( 3 x + 1 − 2 x ) > −4 x + 3 x + 1
⇔ ( 3 x + 1) ( 3 x + 1 − 2 x ) > ( 3 x + 1 − 2 x )(
⇔ ( 3 x + 1 − 2 x )( 3 x + 1 − x − 1) < 0 (1)
⇔ ( 3 x + 1)

Ta có

1
3 x + 1 + x + 1 > 0, ∀x ≥ − nên
3

(1) ⇔

(

Facebook: LyHung95

2

)

3x + 1 − 2 x x ( x − 1)
3x + 1 + x + 1

>0⇔

(

3x + 1 + 2 x

)

)

3x + 1 − 2 x x ( x − 1) > 0 ( 2 ) .

Xét hai trường hợp xảy ra

x < 0
x >1
x < 0

• Với x ( x − 1) > 0 ⇔ 
thì ( 2 ) ⇔ 3 x + 1 > 2 x ⇔   x ≥ 0
⇔
⇔ x <1.
0 ≤ x <1

x < 0

2

 4 x − 3x − 1 < 0
0 < x < 1
• Với x ( x − 1) < 0 ⇔ 0 < x < 1 thì ( 2 ) ⇔ 3x + 1 < 2 x ⇔  2
⇔ x ∈∅ .
4 x − 3x − 1 > 0
 1 
Kết luận nghiệm S =  − ;1 .
 3 

Ví dụ 4: [ĐVH]. Giải bất phương trình 2 x 3 + 19 x 2 + 63 x + 76 > 3 3 x + 9 + ( 2 x + 5 ) x +...
Khóa hc Toán Cơ bn và Nâng cao 10 – Thy ĐẶNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia khóa Toán Cơ bn và Nâng cao 10 ti MOON.VN để có s chun b tt nht cho kì thi THPT quc gia!
Ví d 1: [ĐVH].
G
G
i
i
i
i
b
b
t
t
p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
(
)
2
2 5 6 7 11 4 9x x x x x+ + + + < +
.
.
Li gii.
Điu kin
6
5
x
≥ −
.
B
t ph
ươ
ng trình
đ
ã cho t
ươ
ng
đươ
ng v
i
(
)
(
)
( )
( )
( )
2
2 2
2
2
2 2 4 5 6 2 7 11 3 0
2 2
2 2 0
5 6 2 7 11 3
1 1
2 2 0 1
5 6 2 7 11 3
x x x x x x
x x x x
x x
x x x x
x x
x x x x
+ + + + + + <
+ + + +
+ + <
+ + + + + +
+ >
+ + + + + +
Nhn xét
1 1 1 1 6
2,
6
5
5 6 2 7 11 3 6 13
2
3
5
5 5
x
x x x x
+ < + < ≥ −
+ + + + + +
+
.
Do đó
(
)
(
)
(
)
2
x x x x x
< + < ⇔ − < <
. Kết lun nghim
1 2
x
< <
.
Ví d 2:
[ĐVH].
G
G
i
i
i
i
b
b
t
t
p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
(
)
( )
2 3 2 2
2 2 1 3 6x x x x x x x x+ + + + + + +
.
.
Li gii.
Đ
i
u ki
n
2
x
≥ −
.
Nh
n xét
2
x
= −
th
a mãn b
t ph
ươ
ng trình
đ
ã cho.
Xét tr
ườ
ng h
p
2
x
> −
thì b
t ph
ươ
ng trình
đ
ã cho t
ươ
ng
đươ
ng
(
)
( )
( )
2 3 2 2
2 2
2 2 2 2 1 3 6 0
2 2 1 2 3 6
x x x x x x x
x x x x x
+ + + + + + + +
+ + + + + +
(
)
(
)
( )( ) ( )
2 2
2
2
2
2
1 2
2
0
2 3 6
2 2
1 1
1 2 0 1
2 3 6
2 2
x x x
x x
x x
x x
x
x x
x x
x x
+ +
+
+
+ + +
+ + +
+
+ +
+ + +
+ + +
Ta có
( )
2
2
1 1
2 0, 2
2 3 6
2 2
x
x x
x x
x x
+
+ + > >
+ + +
+ + +
nên
(
)
1 1 0 1
x x
. Kết lun
1
x
.
Ví d 3: [ĐVH].
G
G
i
i
i
i
b
b
t
t
p
p
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
( ) ( )
3
2
3 1 2 5 1x x x x+ > + +
.
.
Li gii.
Điu kin
1
3
x
≥ −
.
Bt phương trình đã cho tương đương vi
12. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ – P3
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
Bài toán bất phương trình vô tỉ - P.3 - Trang 2
Bài toán bất phương trình vô tỉ - P.3 - Người đăng: supercat99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài toán bất phương trình vô tỉ - P.3 9 10 512