Ktl-icon-tai-lieu

Bài tóan bức xạ

Được đăng lên bởi Bac Trang Tinh Doi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
T
1
= 600
o
K ; T
2
= 400
o
K
Maät ñoä doøng nhieät böùc xaï trao ñoåi:
ε=
4
2
4
1
12
100100
TT
Cq
oc)(
ε
+
ε
+
ε
=
4
2
4
1
21
100100
2
211
TT
C
c
o
[
]
244
614546
2
050
2
80
1
80
1
675
m/W,
,,,
,
=
++
=
Bài 1: (11.5) Coù 2 taám phaúng ñaët song song, t
1
= 327
o
C, t
2
= 127
o
C, ñoä
ñen ε
1
= ε
2
= ε = 0,8. Giöõa coù maøng chaén ε
c
= 0,05.
a. Tính maät ñoä doøng nhieät TÑN BX giöõa 2 taám vaø t
c
.
b. Neáu muoán maät ñoä doøng nhieät giaûm 79 laàn so vôùi khi khoâng coù MC
thì caàn bao nhieâu maøng?
Giaûi:
Tính nhieät ñoä MC:
Tröôøng hôïp coù 1 MC, xeùt trong ñieàu kieän oån ñònh nhieät
ta coù: q
1c
= q
2c
= q
(12)c
Bài tóan bức xạ - Trang 2
Bài tóan bức xạ - Người đăng: Bac Trang Tinh Doi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tóan bức xạ 9 10 500