Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán chia hết

Được đăng lên bởi tieu_duong
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 6
TÊN CHUYÊN ĐỀ: Giải bài toán chia hết
 LÍ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CHUYÊN ĐỀ:
 Các tính chất chia hết
1) 0 chia hết b  b  0
2) a chia hết a  a  0
3) Nếu a chia hết cho b; b chia hết cho c thì a chia hết cho c
4) Nếu a chia hết cho m; b chia hết cho m thì a  b chia hết cho m
5) Nếu a chia hết cho m; b không chia hết cho m thì a  b không chia hết cho m
6) Nếu a  b chia hết cho m; a chia hết cho m thì b chia hết cho m
7) Cho tích a1.a2 . . . an.
Nếu  ai chia hết cho ; i = 1; n thì a1.a2 . . . an chia hết cho m
8) Nếu a chia hết cho m thì an chia hết cho m (n N*)
9) Nếu a chia hết cho m; b chia hết cho n thì ab chia hết cho mn
=> a chia hết cho b thì an chia hết cho bn.
10) Nếu a chia hết cho b; a chia hết cho c; (b; c) = 1 thì a chia hết cho bc
11) Nếu ab chia hết cho m; (b; m) = 1 thì a chia hết cho m
12) Nếu ab chia hết cho p, p là số nguyên tố thì a chia hết cho p
b chia hết cho p
13) Cho a, b  Z; n  N; n  1 thì:
(an - bn) chia hết cho a - b nếu a  b.
(a2n + 1 + b2n +1) chia hết cho (a + b) nếu a  - b.
 Các dấu hiệu chia hết
1) Dấu hiệu chia hết cho 2: Một số chia hết cho 2 <=> chữ số tận cùng của nó là
chữ số chẵn.
2) Dấu hiệu chia hết cho 3 (hoặc 9): một số chia hết cho 3 (hoặc 9) <=> tổng các
chữ số của nó chia hết cho 3 (hoặc 9).
* Chú ý: một số chia hết cho 3 (hoặc 9) dư bao nhiêu thì tổng các chữ số của nó
chia cho 3 (hoặc 9) cũng dư bấy nhiêu.
3) Dấu hiệu chia hết cho 5: Một số chia hết cho 5 <=> chữ số tận cùng của nó là 0
hoặc 5.
4) Dấu hiệu chia hết cho 4 (hoặc 25): Một số chia hết cho 4 (hoặc 25) <=> số tạo
bởi 2 chữ số tận cùng của nó chia hết cho 4 hoặc 25.
5) Dấu hiệu chia hết cho 8 (hoặc 125) <=> số tạo bởi 3 chữ số tận cùng của nó
chia hết cho 8 hoặc 125.
6) Dấu hiệu chia hết cho 11: Một số chia hết cho 11 <=> hiệu giữa tổng các chữ số
ở hàng lẻ và tổng các chữ số ở hàng chẵn tính từ trái sang phải chia hết cho 11.

1

 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN CHIA HẾT:
(I). Để chứng minh A(n): k có thể sét mọi trường hợp về số dự khi chia n cho k.
VD: Chứng minh:
a) Tích của hai số nguyên liên tiếp chia hết cho 2
b) Tích của ba số nguyên liên tiếp chia hết cho 3
c) Tổng quát: tích của n số nguyên liên tiếp chia hết cho n
GIẢI
a) A(n) = n (n+1)
+ Nếu n không chia hết cho 2 thì (n+1) chia hết cho 2 và ngược lại. Trong mọi trường
hợp
+ A(n) luôn chứa 1 thừa số chia hết cho 2. Vậy A(n) chia hết cho 2 (đpcm).
b) A(n) = n(n+1)(n+2)
Xét mọi trường hợp : n chia hết cho 3; n=3q+1; n = 3q+2
+ Nếu n chia hết cho ...
1
CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO HC SINH LỚP 6
TÊN CHUYÊN ĐỀ: Giải bài toán chia hết
LÍ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CHUYÊN ĐỀ:
c tính chất chia hết
1) 0 chia hết b b 0
2) a chia hết a a 0
3) Nếu a chia hết cho b; b chia hết cho c thì a chia hết cho c
4) Nếu a chia hết cho m; b chia hết cho m thì a b chia hết cho m
5) Nếu a chia hết cho m; b không chia hết cho m thì a b không chia hết cho m
6) Nếu a b chia hết cho m; a chia hết cho m thì b chia hết cho m
7) Cho tích a
1
.a
2
. . . a
n
.
Nếu a
i
chia hết cho ; i = 1; n thì a
1
.a
2
. . . a
n
chia hết cho m
8) Nếu a chia hết cho m thì a
n
chia hết cho m (n N*)
9) Nếu a chia hết cho m; b chia hết cho n thì ab chia hết cho mn
=> a chia hết cho b thì a
n
chia hết cho b
n
.
10) Nếu a chia hết cho b; a chia hết cho c; (b; c) = 1 thì a chia hết cho bc
11) Nếu ab chia hết cho m; (b; m) = 1 thì a chia hết cho m
12) Nếu ab chia hết cho p, p là snguyên tố thì a chia hết cho p
b chia hết cho p
13) Cho a, b Z; n N; n 1 thì:
(a
n
- b
n
) chia hết cho a - b nếu a b.
(a
2n + 1
+ b
2n +1
) chia hết cho (a + b) nếu a - b.
c du hiu chia hết
1) Dấu hiệu chia hết cho 2: Một số chia hết cho 2 <=> chữ số tận cùng của là
chữ số chẵn.
2) Dấu hiệu chia hết cho 3 (hoặc 9): một s chia hết cho 3 (hoặc 9) <=> tổng các
chữ số của nó chia hết cho 3 (hoặc 9).
* Chú ý: một số chia hết cho 3 (hoặc 9) dư bao nhiêu thì tng các chữ số của
chia cho 3 (hoặc 9) cũng dư bấy nhiêu.
3) Dấu hiệu chia hết cho 5: Một số chia hết cho 5 <=> chữ số tận cùng của là 0
hoặc 5.
4) Dấu hiệu chia hết cho 4 (hoặc 25): Một số chia hết cho 4 (hoặc 25) <=> số tạo
bởi 2 chữ số tận cùng của nó chia hết cho 4 hoặc 25.
5) Dấu hiệu chia hết cho 8 (hoặc 125) <=> số tạo bởi 3 chữ số tận cùng của nó
chia hết cho 8 hoặc 125.
6) Dấu hiệu chia hết cho 11: Một số chia hết cho 11 <=> hiệu giữa tổng các chữ số
ở hàng lẻ và tng các chữ số ở hàng chẵn tính từ trái sang phải chia hết cho 11.
Bài toán chia hết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài toán chia hết - Người đăng: tieu_duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài toán chia hết 9 10 841