Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán con bướm

Được đăng lên bởi linhcntt93
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VỀ BÀI TOÁN CON BƯỚM
Bùi Văn Đạt
Trường THPT Chuyên, ĐHSP Hà Nội
Bài toán về con bướm đã được biết đến từ lâu. Đối với đường tròn, nó được phát biểu như sau:
Mệnh đề 1. (bài toán con bướm) Cho dây cung bất kỳ AB và CD, đều khác MN, đi qua trung
điểm O của MN. Gọi giao điểm giữa AC và BD với MN là P và Q tương ứng. khi đó OP = OQ.






Câu hỏi đề ra là: Bài toán con bướm còn đúng cho những đường conic khác? Trong tài
liệu chuyên toán hình học 10 đã chỉ ra kết quả cũng đúng với elip bằng phương pháp codãn. Đối với Parabol hoặc Heperbol thì sao? Sau đây chúng tôi sẽ chứng minh bài toán
con bướm đúng cho cả 4 đường conic bằng phương pháp tọa độ.
Ví dụ 1. Cho dây cung MN của một đường parabol. Giả sử hai dây cung bất kỳ AB và
CD, đều khác MN, đi qua trung điểm I của M. gọi giao điểm giữa AC và BD với MN và
P và Q tương ứng. khi đó IP=IQ.
Chứng minh. Dựng hệ tọa độ (Oxy) sao cho phương trình parabol (l) :
(
) và (
(
)) (
(
)) với trung điểm I
2
của MN chính là điểm O(0;0). Do vậy n=-m và b=-m . Phương trình của đường thẳng
(MN) là : y=ux. Khi đó u=av. Giả sử phương trình đường thẳng (AB) : y=kx và (CD)
) (
:y=hx. Khi đó tọa độ 4 điểm giao: (
) (
)

(

)

(

Từ (AC) :
Và (MN) :

)(

√(

)

√(

)

)

ta suy ra

(

)

(

)

(
(
Tương
(

(

tự
)

(

(

)

)

(

)

)
(

)
(

(

)

)

)

(

)(

)

)



Ví dụ 2. Cho dây cung MN của một đường elip hoặc hyperbol. Giả sử hai dây cung bất
kỳ AB và CD, đều khác MN, đi qua trung điểm I của MN. Gọi giao điểm giữa AC và BD
với MN là P và Q, tương ứng. khi đó ta có IQ=IP.
Chứng minh. Dựng hệ tọa độ (Oxy) sao cho phương trình đường elip hoặc hyperbol có
(
)
dạng ( )
Khi đó tọa độ điểm M và N là nghiệm



của hệ phương trình {

{

Gọi m,n là hai nghiệm của phương trình: (
(
) (
)với
Gọi (

(

(

(

(

)

)

)

)
) (

(

)

)

)

tọa độ điểm

(

khi đó ta có tọa độ giao điểm:

)

(

tọa độ giao điểm

(

) v i x’1;x’2 là hai nghiệm của phương tr nh

(

)

(

)

suy ra phương trình đường thẳng:

của

)(

)

{

hệ
(

(

(

(

do (MN) :

(

)

(

)(

)
)

từ

)

)
hệ

)
(

)
)

(
(

)

(

ta suy ra tọa độ điểm P là
này

thức
(

hoàn toàn tương tự

(

(

ta

suy

)
)

(

(

) (*)

(

và
(

ta

)

qua việc thay

được

)
)

(

)

)
(

có
)(

ra

xét tổng :

)

hay IP=IQ ta chỉ ra đẳng thức: (

Để chứng minh:

)

)

) với x1;x2 là hai nghiệm của phương trình ;

(

)

(

)

(

)

)

và

)

(

(

(AC) :
nghiệm

(

(

Từ (AC) :

(

)

)là trung điểm của đoạn MN. Ta có

Giả sử (AB):

(

(

)

(

tương tự ta có

)

(

)

)

hay
và

vào ...
V BÀI TOÁN CON BƯỚM
Bùi Văn Đạt
Trường THPT Chuyên, ĐHSP Hà Nội
Bài toán v con bướm đã được biết đến t lâu. Đối với đường tròn, nó được phát biểu như sau:
Mệnh đề 1. (bài toán con bướm) Cho dây cung bt k AB CD, đều khác MN, đi qua trung
điểm O ca MN. Gọi giao điểm gia AC và BD với MN là P và Q tương ứng. khi đó OP = OQ.
Câu hỏi đề ra : Bài toán con ớm còn đúng cho những đường conic khác? Trong tài
liu chuyên toán hình hc 10 đã chỉ ra kết qu cũng đúng với elip bằng phương pháp co-
dãn. Đối vi Parabol hoặc Heperbol thì sao? Sau đây chúng tôi sẽ chng minh bài toán
con bướm đúng cho cả 4 đường conic bằng phương pháp tọa độ.
d 1. Cho dây cung MN ca một đường parabol. Gi s hai dây cung bt k AB
CD, đều khác MN, đi qua trung đim I ca M. gọi giao đim gia AC BD vi MN
P và Q tương ứng. khi đó IP=IQ.
Chng minh. Dng h tọa độ (Oxy) sao cho phương trình parabol (l) :


  

  
với trung điểm I
của MN chính đim O(0;0). Do vy n=-m b=-m
2
. Phương trình của đường thng
(MN) : y=ux. Khi đó u=av. Gi s phương trình đường thng (AB) : y=kx (CD)
:y=hx. Khi đó tọa độ 4 điểm giao:











 



  
 

T (AC) :





Và (MN) : ta suy ra 







  
  
Tương tự 





 

 


  
  




 

Bài toán con bướm - Trang 2
Bài toán con bướm - Người đăng: linhcntt93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài toán con bướm 9 10 616