Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán đảm bảo giá trị điểu khiển tối ưu các hệ phương trình vi phân có trễ

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
-------------------

HOÀNG THANH NGA

BÀI TOÁN ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CÁC
HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CÓ TRỄ

LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC

Chuyên ngành : Giải tích
Mã số

: 60 46 01

Thái Nguyên, năm 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên✶

▼ô❝ ❧ô❝

✶

▼ét sè ❦ý ❤✐Ö✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✷

▲ê✐ ♥ã✐ ➤➬✉

✸

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

❈➡ së t♦➳♥ ❤ä❝

✺

✶✳✶

❇➭✐ t♦➳♥ æ♥ ➤Þ♥❤ ✈➭ æ♥ ➤Þ♥❤ ❤ã❛ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✺

✶✳✶✳✶

❇➭✐ t♦➳♥ æ♥ ➤Þ♥❤

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✺

✶✳✶✳✷

P❤➢➡♥❣ ♣❤➳♣ ❤➭♠ ▲②❛♣✉♥♦✈ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✼

✶✳✶✳✸

❇➭✐ t♦➳♥ æ♥ ➤Þ♥❤ ❤ã❛

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✽

❇➭✐ t♦➳♥ æ♥ ➤Þ♥❤ ✈➭ æ♥ ➤Þ♥❤ ❤ã❛ ❤Ö ❝ã trÔ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✾

✶✳✷✳✶

❇➭✐ t♦➳♥ æ♥ ➤Þ♥❤ ❤Ö ❝ã trÔ

✾

✶✳✷✳✷

❇➭✐ t♦➳♥ æ♥ ➤Þ♥❤ ❤ã❛ ❤Ö ♣❤➢➡♥❣ tr×♥❤ ✈✐ ♣❤➞♥ ✈➭ ➤✐Ò✉

✶✳✷

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

❦❤✐Ó♥ ❝ã trÔ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✵
✶✳✸

❇➭✐ t♦➳♥ ➤✐Ò✉ ❦❤✐Ó♥ tè✐ ➢✉
✶✳✸✳✶
✶✳✸✳✷

✶✳✹
✷

✸

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

▼ét sè ❜➭✐ t♦➳♥ tè✐ ➢✉ ➤➷❝ ❜✐Öt

✶✶

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✷

❇➭✐ t♦➳♥ tè✐ ➢✉ t♦➭♥ ♣❤➢➡♥❣ t✉②Õ♥ tÝ♥❤

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✸

▼ét sè ❜æ ➤Ò ❜æ trî ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✹

❇➭✐ t♦➳♥ ➤➯♠ ❜➯♦ ❣✐➳ trÞ ➤✐Ò✉ ❦❤✐Ó♥ tè✐ ➢✉

✶✺

✷✳✶

❇➭✐ t♦➳♥ ➤➯♠ ❜➯♦ ❣✐➳ trÞ ➤✐Ò✉ ❦❤✐Ó♥ tè✐ ➢✉ ❝❤♦ ❤Ö t✉②Õ♥ tÝ♥❤ ✳ ✳ ✶✺

✷✳✷

❇➭✐ t♦➳♥ ➤➯♠ ❜➯♦ ❣✐➳ trÞ ➤✐Ò✉ ❦❤✐Ó♥ tè✐ ➢✉ ❤Ö t✉②Õ♥ tÝ♥❤ ❝ã trÔ

✶✽

❇➭✐ t♦➳♥ ➤➯♠ ❜➯♦ ❣✐➳ trÞ ➤✐Ò✉ ❦❤✐Ó♥ tè✐ ➢✉ ❝❤♦ ❤Ö t✉②Õ♥ tÝ♥❤ ❝ã
➤é trÔ ❦❤➠♥❣ ❦❤➯ ✈✐

✸✳✶

❇➭✐ t♦➳♥ ➤➯♠ ❜➯♦ ❣✐➳ trÞ ➤✐Ò✉ ❦❤✐Ó♥ tè✐ ➢✉ ❝❤♦ ❤Ö t✉②Õ♥ tÝ♥❤ ❝ã
➤é trÔ ❦❤➠♥❣ ❦❤➯ ✈✐

✸✳✷

✷✹

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✹

❱Ý ❞ô ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✻

❚➭✐ ❧✐Ö✉ t❤❛♠ ❦❤➯♦ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✵

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên✷

▼ét sè ❦ý ❤✐Ö✉
• R = (−∞; +∞) ✿ t❐♣ ❝➳❝ sè t❤ù❝✳
• R+ = [0; +∞) ✿ t❐♣ ❝➳❝ sè t❤ù❝ ❦❤➠♥❣ ➞♠✳
• Rn×r ✿ ❦❤➠♥❣ ❣✐❛♥ ❝➳❝ ♠❛ tr❐♥ n × r

❝❤✐Ò✉✳

• Rn ✿ ❦❤➠♥❣ ❣✐❛♥ ✈Ð❝t➡ t✉②Õ♥ tÝ♥❤ t❤ù❝ n ❝❤✐Ò✉ ✈í✐ ❦ý ❤✐Ö✉ tÝ❝❤ ✈➠ ❤➢í♥❣
❧➭

< ., . > ✈➭ ❝❤✉➮♥ ✈Ð❝ t➡ ❧➭ || . ||.

• C([a; b], Rn ) ✿ t❐♣ t✃t ❝➯ ❝➳❝ ❤➭♠ ❧✐➟♥ tô❝ tr➟♥ [a; b] ✈➭ ♥❤❐♥ ❣✐➳ trÞ tr➟♥
Rn .
• L2 ([a, b], Rm )✿ t❐♣ t✃t ❝➯ ❝➳❝ ❤➭♠ ❦❤➯ tÝ❝❤ ❜❐❝ ❤❛✐ tr➟♥ [a, b] ✈➭ ❧✃② ❣✐➳
m
trÞ tr♦♥❣ R .
• AT ✿ ♠❛ tr❐♥ ❝❤✉②Ó♥ ✈Þ ❝ñ❛ A❀...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
-------------------
HOÀNG THANH NGA
I TOÁN ĐM BẢO G TR ĐIU KHIỂN TỐI ƯU CÁC
HỆ PHƯƠNG TNH VI PHÂN CÓ TR
LUN VĂN THC S TOÁN HC
Chuyên ngành : Giải tích
Mã số : 60 46 01
Thái Nguyên, năm 2011
Bài toán đảm bảo giá trị điểu khiển tối ưu các hệ phương trình vi phân có trễ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài toán đảm bảo giá trị điểu khiển tối ưu các hệ phương trình vi phân có trễ - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Bài toán đảm bảo giá trị điểu khiển tối ưu các hệ phương trình vi phân có trễ 9 10 299